Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0280954 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 100.000đ MBVCB.97678619.quy tre em vung cao.CT tu quy tre em vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0011727 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:061118.SHGD:10011093.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
C263 - 0007357 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 300.000đ /Ref:P3088810172Y18{//}/Ref:P3088810172Y18{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T11/2018 DVC:KHON G DUC TRUNG 108-C31
Anonymous TK chuyển đến 2018 05-11-2018 500.000đ
VNCK - 0591726 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 100.000đ IBVCB.0511180583104001.hieunt qui tro ngheo vung cao qui tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0006270 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 500.000đ Sender:79307001.DD:051118.SHGD:10003280.BO:VU HOANG GIAP.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0043639 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 1.000.000đ 455075.051118.195023.Vu Thi Thanh Loan ung ho chuong trinh Com Co Thit
VNCK - 0653605 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 150.000đ IBVCB.0511180391633007.ung ho cho quy ung ho cho quy
VNCK - 0610852 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 200.000đ IBVCB.0511180700464002.Com co thit
ZZ61 - 0013642 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 2.500.000đ Sender:79333001.DD:051118.SHGD:10001670.BO:VO ANH DUNG.TRUONG THI MINH TAM UNG HO QUY TRON GHEO VUNG CAO
VNCK - 0589583 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 200.000đ IBVCB.0511180339424001.Thuc Dang ung ho CCT T10/2018
VNCK - 0540460 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 200.000đ IBVCB.0511180433249004.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 11
MBVP - 0194695 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 500.000đ MBVCB.97524707.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0194098 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 2.000.000đ MBVCB97523719.Nguyen Quoc Nguyen gui quy tu thien.CT tu 0691001333333 KIEU MANH TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0009740 TK chuyển đến 2018 05-11-2018 1.000.000đ Sender:01310005.DD:051118.SHGD:10001608.BO:MA TO TRINH.UNG HO QUY TRO NGHEO
VNCK - 0482284 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 500.000đ IBVCB.0411180048484002.Chia se
VNFI - 0838802 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 300.000đ 966683.041118.104153.Ung ho Quy FT18309160050840
VNFI - 0821216 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 500.000đ 880372.031118.225718.Nhi, Chip, Nhim, Pippy gui cac ban
VNCK - 0510514 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 200.000đ IBVCB.0411180556448002.Ung ho chu Tuan Ung ho Quy com co thit
VNFI - 0884315 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 100.000đ 900434.041118.203140.Ung ho cac chau FT18309229435020
VNCK - 0461150 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 300.000đ IBVCB.0311180310119001.Nuest Ren ung ho
MBVP - 0943995 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 64.485đ MBVCB.97246396.Giup do cac em hoc sinh kho khan trong cuoc song.CT tu Nguyen Viet Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0939457 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 500.000đ MBVCB.97237294.ung ho chung.CT tu ung ho chung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0929889 TK chuyển đến 2018 04-11-2018 500.000đ MBVCB.97219429.any.CT tu NamBA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
I813 - 0425971 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 200.000đ PT..NGUYEN THI KIM ANH.20181103.193553.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
D454 - 0297838 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20181103.173319.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNFI - 0761145 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 2.000.000đ 659345.031118.122719.Ung ho quy tre em vung cao
VNCK - 0429555 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 200.000đ IBVCB.0311180448715003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0389902 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 1.000.000đ IBVCB.0311180317654001.www.diskdr.vn 160 Tay Son - Dong Da - Ha Noi Ung ho chuong trinh
VNCK - 0386896 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 200.000đ IBVCB.0311180520444002.ung ho ung ho
MBVP - 0861458 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 1.000.000đ MBVCB.97083979.quy Com co thit.CT tu vu lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0811266 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 100.000đ MBVCB.96992647.nguoi lao dong.CT tu Nguyen Thanh Tra toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0755621 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 300.000đ MBVCB96893520.Tre em kho khan.CT tu 0021002249723 NGUYEN VAN CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0730177 TK chuyển đến 2018 03-11-2018 200.000đ MBVCB.96833211.linh&huong ung ho CCT 11/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0268068 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 300.000đ IBVCB.0211180281776001.Nga Hanoi T11/2018
VNCK - 0285674 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 2.000đ IBVCB.0211180635155001.sd sdf sdf
VNCK - 0303978 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ IBVCB.0211180751809002.Quyen gop cho tre em ngheo
VNCK - 0310177 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 200.000đ IBVCB.0211180953751002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0348667 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 500.000đ IBVCB.0211180316776003.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNFI - 0568647 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 500.000đ 411719.021118.050920.Dong gop hang thang cho quy
VNFI - 0587842 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 300.000đ 819400.021118.092932.Ta Thi Van Chi
VNFI - 0593257 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ 953885.021118.095619.Trang nguyen gui quy TNVC FT18306549398082
VNFI - 0612864 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ 360849.021118.112739.Luong thu ha 0912306228 tham gia com co thit voi tre vung cao.
VNFI - 0662769 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 200.000.000đ 311343.021118.155356.Em Tran To Nga Ung ho xay lop hoc Muong Te
VNFI - 0686943 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 300.000đ 312944.021118.174037.Ung ho CCT thang 11/2018
VNFI - 0703068 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 200.000đ 950031.021118.194817.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18306018517841
YM25 - 0021192 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 800.000đ //SAL021118YM25007//VIETNAMNET TT NB 15.9-22.9.2018
25J3 - 0009176 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
4H69 - 0008309 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ /Ref:P001.5294795{//}/Ref:P001.5294795{//}NGO MINH TUAN 50 HANG BAI HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVC: NGO TRUNG LUONG 50 HANG BAI-HA NOI
J633 - 0034124 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 100.000đ Sender:01359001.DD:021118.SHGD:10001178.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1830662415:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT