Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0006581 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:081118.SHGD:10000501.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNCK - 0963735 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 300.000đ IBVCB.0811180748756002.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNAF - 0072342 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0681567 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 1.500.000đ MBVCB98434475.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0679428 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 500.000đ MBVCB98429317.NguyenHaiVan ung ho Quy.CT tu 0301002912364 NGUYEN HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0372206 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 500.000đ 188872.081118.042355.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0952607 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 1.000đ IBVCB.0811180069400001.asd asd qwe
MBVP - 0531700 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ MBVCB98147478.Hoang Bach-Hoang Kien UH T11-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
U635 - 0000091 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ61 - 0006021 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:071118.SHGD:10001686.BO:DUONG DINH HAI.995218110701985 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ01 - 0007349 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:071118.SHGD:10021678.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNFI - 0350730 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 1.650.000đ 520807.071118.190405.Ung ho quy Com co thit
U635 - 0000090 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNFI - 0344027 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ 413915.071118.175857.TOM THO CHUYEN KHOAN UH CT CCT
VNFI - 0300757 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ 141349.071118.141349.Ung ho quy T11.2018
VNFI - 0248288 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ 357534.071118.081959.Ung ho quy
VNCK - 0939162 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ IBVCB.0711180145684001.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 pho Mai Dich Ung ho hang thang
VNCK - 0934662 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ IBVCB.0711180727018001.ung ho quy TNVC
VNCK - 0882826 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ IBVCB.0711180788917001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0867936 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 720.000đ IBVCB.0711180582308001.PHI THI BIEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0864007 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ IBVCB.0711180671844005.Tran Thi Viet Anh Hanoi Ung ho quy
VNCK - 0860240 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ IBVCB.0711180205138001.Ong ba Phung Thuy gui tang Quy com co thit Quy com co thit
VNCK - 0850801 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 300.000đ IBVCB.0711180064918002.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
VNCK - 0842155 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 300.000đ IBVCB.0711180804378002.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Tro ngheo vung cao
VNCK - 0840731 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 1.000.000đ IBVCB.0711180656674001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0839017 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 300.000đ IBVCB.0711180134202001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
MBVP - 0638337 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ MBVCB.98341575.Ung ho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0623577 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ MBVCB.98314765.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0575702 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ MBVCB.98230170.comcothit.CT tu giakhang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0542493 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ MBVCB98168411.Thank you !.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0007067 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:071118.SHGD:10002632.BO:VU THI HONG NGOC.995218110752178 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
MBVP - 0514720 TK chuyển đến 2018 07-11-2018 200.000đ MBVCB.98108947.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006324 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:061118.SHGD:10003416.BO:NGUYEN THI KIEU TRANG.KENGBE UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
ZZ61 - 0006110 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 1.000.000đ Sender:01310005.DD:061118.SHGD:10005590.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T10. UNG HO QUY, UNG HO CAC CHAU
ZZ45 - 0009146 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 4.000.000đ Sender:01310012.DD:061118.SHGD:10010206.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T11.2018
ZZ45 - 0006003 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 150.000đ Sender:79310001.DD:061118.SHGD:10005965.BO:DUONG THANH NHAN.UNG HO THANG 11.2018
XC92 - 0000071 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 9.000.000đ IBPS/SE:01204009.DD:021118.SH:19001588.TC:XC92.021092.dd 311018 BO:AGRIBANK MUONG TE.CHUYE9N TRA LENH CT 10002028 NGAY 01/11/2018 SAI TEN DVH. TEN DUNG TRUONG MN SO 2 XA NAM HANG
XC92 - 0000070 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 5.040.000đ IBPS/SE:01204009.DD:021118.SH:19001647.TC:XC92.021093.dd 311018 BO:AGRIBANK MUONG TE.CHUYE9N TRA LENH CT 10002249 NGAY 01/11/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MAM NON XA NAM MANH
XC92 - 0000069 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 3.600.000đ IBPS/SE:01204009.DD:011118.SH:19004331.TC:XC92.021021.dd 311018 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18110110004165 NGAY 1/11/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000068 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 4.680.000đ IBPS/SE:01204009.DD:021118.SH:19001607.TC:XC92.021094.dd 311018 BO:AGRIBANK MUONG TE.CHUYE9N TRA LENH CT 10002283 NGAY 01/11/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MAM NON XA HUA BUM
VNVT - 0560426 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 50.000đ VCBVT.84349587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181105219540875.VNVT20181105560426.130591
VNFI - 0217873 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 400.000đ 166777.061118.194845.Vietcombank 0611001917137 thang 10 + 11
VNFI - 0110905 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 1.000.000đ 874432.061118.105856.VH ung ho CCT FT18310647700192
VNFI - 0055710 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 200.000đ 952954.051118.212743.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18310206887660
VNCK - 0782053 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 50.000đ IBVCB.0611180148585001.NTN HCM Cua it long nhieu
VNCK - 0689346 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 2.000đ IBVCB.0611180447681001.fe fer fezz
P567 - 0000089 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 3.000.000đ TA THI LE HANG NOP TIEN UNG HO CUA BA PHAM THI TAO GD TIEN MAT
P567 - 0000087 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 25.140.000đ TA THI LE HANG UNG HO QUY TRO NGHIEO VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0357456 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 900.000đ MBVCB.97821745.Cac chau vung cao.CT tu Khach san Tirant toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0303615 TK chuyển đến 2018 06-11-2018 200.000đ MBVCB97723352.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.