Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0018428 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:281218.SHGD:10016182.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0018392 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 3.635.000đ Sender:01307001.DD:281218.SHGD:10012083.BO:DO THI DAM.IBSB CHUYEN CHI HANH LG T11
ZZ61 - 0011484 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 5.000.000đ Sender:79307005.DD:281218.SHGD:10006633.BO:LAM QUOC THANH.IBLANG NGOC PHUONG USA DONATE
ZZ61 - 0008867 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 17.100.000đ Sender:79201001.DD:281218.SHGD:10003993.BO:CTCP LOGISTICS HANG KHONG.CTCP LOGISTICS HANG K HONG CT UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
L551 - 0000799 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 1.000.000đ PHAM VAN THUYEN CHUYEN TIEN J GD TIEN MAT
XC92 - 0000094 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 9.480.000đ IBPS/SE:01204009.DD:271218.SH:19185966.TC:XC92.021099.dd 261218 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH CT 10024367 NGAY 26/12/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000093 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 5.256.000đ IBPS/SE:01204009.DD:271218.SH:19151573.TC:XC92.021103.dd 261218 BO:AGRIBANK PHU YEN.AGRIBA9NK PHU YEN CHUYEN TRA LCC 18122610023433 NGAY 26/12/2018 DO SAI STK DVH
XC92 - 0000092 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 6.426.000đ IBPS/SE:01204001.DD:271218.SH:11145887.TC:XC92.021062.dd 261218 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910018857 : 26/12/2018 DO SAI TK NHAN
XC92 - 0000091 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 3.960.000đ IBPS/SE:01204009.DD:271218.SH:19186255.TC:XC92.021020.dd 261218 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18122610020779 NGAY 26/12/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000090 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 37.642.000đ IBPS/SE:01204009.DD:271218.SH:19186345.TC:XC92.021010.dd 261218 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18122610024365 NGAY 26/12/2018 DO SAI TEN DVH.TEN DUNG LA TRUONG PTDTBT TIEU HOC DEN THANG
VNFI - 0996001 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 1.000.000đ 227723.281218.152029.UH QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0994725 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ 804785.281218.151638.CAO SON TUNG CHUONG TRINH TAT NIEN FT18362702738264
VNFI - 0939151 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ 894044.281218.113947.Ngo Anh Hoang gui tang quy Com cothit thang 12/2018 FT18362878108433
VNFI - 0080769 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ 834816.281218.213753.Ung ho tat nien cho be FT18362310963522
VNCK - 0979854 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 2.000.000đ IBVCB.2812180794514005.Pham Duc Phong Q9 HCMC
VNCK - 0978357 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ IBVCB.2812180468070001.Q Q9 ung ho
VNCK - 0976986 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 900.000đ IBVCB.2812180571052003.Cong ty Sao Thien Ha Linh Dong,Thu Duc, Tp Ho Chi Minh Doanh nghiep
VNCK - 0964443 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 50.000đ IBVCB.2812180392005001.Sang Van Ha Noi FreeDancer
VNCK - 0947576 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 300.000đ IBVCB.2812180944783002.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 12 NAM 2018
VNCK - 0920204 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ IBVCB.2812180585263003.thuy one ung ho 1bua com cho tre vung cao
VNCK - 0908702 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 800.000đ IBVCB.2812180760568001.Vu Lan Huong tu Singapore nho chuyen tien cho COM CO THIT
VNCK - 0907931 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ IBVCB.2812180501964003.Nguyen Thanh Van Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0063714 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ IBVCB.2812180755951001.Dong Hoang TpHCM Ung ho Com co thit thang 12/2018
VNCK - 0052107 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2812181020415001.Cuu hocsinh LeHongPhong NamDinh:Tran T. Hop (68-71),Tran T. An Hien(70-73),Tran T. Hang(72-75),Tran Tuan Hien (74-77)
VNCK - 0049263 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ IBVCB.2812180614127008.VU DUC HUY HAI YEN THI TIEN THINH ME LINH HA NOI TAT CA
VNCK - 0047050 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ IBVCB.2812180814823002.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
VNCK - 0041243 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ IBVCB.2812180165461002.Anh Thu Phu Thuan-Q7 Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0032673 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 100.000đ IBVCB.2812180836805002.
VNCK - 0002586 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 1.000đ IBVCB.2812180290236008.n n n
MBVP - 0358193 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 1.000.000đ MBVCB116880124.ung ho com co thit SN Nina :).CT tu 0071001220075 LAI TRAN MAI KHANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0354322 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ MBVCB.116871426.ung ho Com co thit.CT tu Nguyen Thi Tuong Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0343680 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ MBVCB.116849047.Ung ho Tat nien CCT 2019.CT tu HThanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0331068 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 3.800.000đ MBVCB.116821599.QUY COM CO THIT.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0276288 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ MBVCB.116716434.Cong nhan.CT tu Nguyen Van Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0226328 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ MBVCB.116630330.Ung ho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0185567 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 10.000.000đ MBVCB.116558299.ung ho cho cac em be ngheo vung cao.CT tu be Tran Le Minh Dang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0133675 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 300.000đ MBVCB.116462589.Ung ho cac du an cho tre vung cao.CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0058535 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ Sender:01309001.DD:281218.SHGD:10010349.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0046039 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:281218.SHGD:10016140.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
J633 - 0012070 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:281218.SHGD:10000378.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN DECE MBER
J633 - 0006794 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 100.000đ Sender:01309001.DD:281218.SHGD:10000647.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
8917 - 0007051 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 200.000đ PT._.20181228.195902.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
7622 - 0000051 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 7.200.000đ NGUYEN THU HANG//CK//QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0805334 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 2.000.000đ IBVCB.2712180363144002.Ung ho hoc sinh vung cao
ZZ61 - 0011006 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 20.153.500đ Sender:01204009.DD:271218.SHGD:19155144.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18122610019469 NGAY 26/12/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
ZZ07 - 0029918 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 20.747.000đ Sender:01309001.DD:271218.SHGD:10007230.BO:NGUYEN THI MY ANH.PROFESSOR HYOUNG GWON FROM SE OULNATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE ANDTECHNOLOGY SEOUL KOREA
XC92 - 0000074 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 2.720.000đ IBPS/SE:01204009.DD:261218.SH:19137557.TC:XC92.021004.dd 261218 BO:AGRIBANK PHU YEN.AGRIBA9NK PHU YEN CHUYEN TRA LCC 18122610019478 NGAY 26/12/2018 DO SAI STK DVH
VNVT - 0563245 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 300.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181226212157708.VNVT20181226563245.mong com co thit
VNFI - 0723662 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 440.000đ 187704.271218.095418.Chuyen tien
VNFI - 0706265 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 500.000đ 057291.271218.082138.Chuyen tien den Ngan hang khac