Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0289957 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 2.000.000đ IBVCB.1806180394086001.Dong gop qui com co thit
VNCK - 0278279 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 100.000đ IBVCB.1806180008310002.Le Quoc Toan Dong Anh, Ha Noi Thang 6 2018
VNCK - 0274494 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 5.000.000đ IBVCB.1806180208932001.Tro ngheo
ZZ61 - 0010367 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:180618.SHGD:10022426.BO:NGUYEN THU HA.UNG HO CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0375404 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 105212.180618.105212.Vu Minh Hue , VP Hoi My thuat VN, 51 Tran Hung Dao dong gop xay dung diem truong o Tuan Giao D.Bien
4593 - 0006240 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 300.000đ /Ref:P30581697049{//}/Ref:P30581697049{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T6/2018
J633 - 0020461 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:180618.SHGD:10003203.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218061583728)15/06 /2018 DONATION UNG HO TU THIEN QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0261571 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ IBVCB.1806180756860001.Son Tung M-TP Webtretho ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0007707 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:180618.SHGD:10007021.BO:LA THI THU TRANG.NGUYEN THUY DIEP UNG HO CAC CO N
VNFI - 0365146 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106462.180618.094006.cuntibongtet tang can ban
ZC65 - 0003172 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 4.557.000đ //Ref:CA180614487446{//}VAL:180618USD200, /33B:CAD268,62 /Tlx:SW1806181825 /Pmnt:/RFB/GIFT /71A:SHA /B.O:/050525116165THI HOANG YEN TRUONG436 QUEEN MARY STOTTAWA ON K1K1W5 CA /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO VUNG CAOBA DINH
VNFI - 0364595 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106129.180618.093601.cuntibongtet tang can ban
VNCK - 0246720 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ IBVCB.1806180675254009.CHuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0242484 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ IBVCB.1806180134049003.bui thao minh ha noi gui quy tro ngheo cung cao
VNCK - 0289957 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 2.000.000đ IBVCB.1806180394086001.Dong gop qui com co thit
VNCK - 0278279 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 100.000đ IBVCB.1806180008310002.Le Quoc Toan Dong Anh, Ha Noi Thang 6 2018
VNCK - 0274494 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 5.000.000đ IBVCB.1806180208932001.Tro ngheo
ZZ61 - 0010367 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:180618.SHGD:10022426.BO:NGUYEN THU HA.UNG HO CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0375404 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 105212.180618.105212.Vu Minh Hue , VP Hoi My thuat VN, 51 Tran Hung Dao dong gop xay dung diem truong o Tuan Giao D.Bien
4593 - 0006240 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 300.000đ /Ref:P30581697049{//}/Ref:P30581697049{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T6/2018
J633 - 0020461 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:180618.SHGD:10003203.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218061583728)15/06 /2018 DONATION UNG HO TU THIEN QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0261571 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ IBVCB.1806180756860001.Son Tung M-TP Webtretho ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0007707 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:180618.SHGD:10007021.BO:LA THI THU TRANG.NGUYEN THUY DIEP UNG HO CAC CO N
VNFI - 0365146 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106462.180618.094006.cuntibongtet tang can ban
ZC65 - 0003172 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 4.557.000đ //Ref:CA180614487446{//}VAL:180618USD200, /33B:CAD268,62 /Tlx:SW1806181825 /Pmnt:/RFB/GIFT /71A:SHA /B.O:/050525116165THI HOANG YEN TRUONG436 QUEEN MARY STOTTAWA ON K1K1W5 CA /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO VUNG CAOBA DINH
VNFI - 0364595 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106129.180618.093601.cuntibongtet tang can ban
VNCK - 0246720 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ IBVCB.1806180675254009.CHuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0242484 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ IBVCB.1806180134049003.bui thao minh ha noi gui quy tro ngheo cung cao
VNVT - 0735324 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 400.000đ VCBVT.84989719419.CT tu 0071003963715.LAM THI NGOC NGAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180617238741400.VNVT20180617735324.ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0357385 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 100.000đ MBVCB.58362318.tre em khong co dieu kien di hoc.CT tu Nguyen thi kieu my toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0211049 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 1.000đ IBVCB.1706180248899001.123 ASD SD
VNCK - 0181932 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 5.300.000đ IBVCB.1706180193355001.Dang Huong Sydney Sydney, Uc Chuong trinh Com Co Thit
VNVT - 0735324 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 400.000đ VCBVT.84989719419.CT tu 0071003963715.LAM THI NGOC NGAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180617238741400.VNVT20180617735324.ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0357385 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 100.000đ MBVCB.58362318.tre em khong co dieu kien di hoc.CT tu Nguyen thi kieu my toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0211049 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 1.000đ IBVCB.1706180248899001.123 ASD SD
VNCK - 0181932 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 5.300.000đ IBVCB.1706180193355001.Dang Huong Sydney Sydney, Uc Chuong trinh Com Co Thit
VNVT - 0683008 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 50.000đ VCBVT.84985183683.CT tu 0011004000369.Luong Hong Hanh sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180614234965409.VNVT20180614683008.Ung ho t6 2018
MBVP - 0177101 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 50.000đ MBVCB.58012728.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0052996 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 700.000đ IBVCB.1506180649309003.Be Phuc va ong ba ung ho Quan Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0039030 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 1.300.000đ IBVCB.1506180209290001.Son Tung M-TP (webtretho) ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0012047 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:150618.SHGD:10018606.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0148760 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 200.000đ MBVCB.57962965.CCT.CT tu Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0S63 - 0000127 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 1.000.000đ BUI THI KIM NGAN-SON TUNG MTP(WEBTRETHO) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0993363 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 500.000đ IBVCB.1506180836654008.LE THU HUONG KO CO
VNCK - 0986376 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 200.000đ IBVCB.1506180659457003.Phuc Van Quan, Ha Dong Quy Com co thit
VNCK - 0985941 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 100.000đ IBVCB.1506180537229001.Le Thi Thao Ung ho quy Com co thit
ZZ01 - 0004881 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 400.000đ Sender:79310001.DD:150618.SHGD:10011033.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO T5
VNFI - 0178786 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 300.000đ 160323.150618.094416.Ung Ho Quy
VNFI - 0178561 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 500.000đ 166532.150618.094137.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003315 TK chuyển đến 2018 15-06-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:150618.SHGD:10000101.BO:LE TUAN ANH.LTA