Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
YP08 - 0889909 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20171109.183458.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YL83 - 0000004 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ61 - 0007830 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:081117.SHGD:10007119.BO:PHAM THI PHUONG THAI.995217110804594 UNG HO Q UY TRO NGHEO VUNG CAO XIN GIAU TEN
VNCK - 0628163 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 500.000đ IBVCB.0811170246742001.Do Xuan Thinh Tien Phong Ba Vi Ha Noi Cac em nho vung cao
VNCK - 0663321 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 300.000đ IBVCB.0811170303485002.lcoxt hanoi facebook
VNFI - 0560069 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 150.000đ 494873.081117.102931.AGRIBANK TienNM ung ho quy com co thit
VNFI - 0570234 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 400.000đ 165162.081117.155934.TRAN PHI DUC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005603 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:081117.SHGD:10006748.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0617520 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 50.000đ IBVCB.0811170309706003.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4 Xuan Dinh B Tu Liem Ha Noi com co thit
ZZ61 - 0009166 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:081117.SHGD:10013396.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
8R09 - 0000136 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 1.000.000đ DOAN HAI YEN UNG HO QUY GD TIEN MAT
MBVP - 0130431 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 150.000đ MBVCB19126546.c huyen .CT tu 0201000604385 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0590841 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 200.000đ IBVCB.0711170857715001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen Com co thit thang 11/2017
VNCK - 0603088 TK chuyển đến 2017 08-11-2017 200.000đ IBVCB.0811170980456004.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu Binh Phuoc Giup be den truong
ZZ45 - 0012165 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 3.000.000đ Sender:01310001.DD:071117.SHGD:10018607.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANG 11.2017
VNCK - 0561105 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 110.000đ IBVCB.0711170858059001.H Quy com co thit
ZZ01 - 0006984 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:071117.SHGD:10009585.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217110706272 CT
VNCK - 0533330 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ IBVCB.0711170273341002.Nguyen Van Thu Ha Noi Ung ho Quy thang 11/2017
VNCK - 0526635 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 3.000.000đ IBVCB.0711170740622001.Michael Huy 64 Pham Than Duat Ung ho dau gia camera ngay 6/11.207
VNCK - 0522031 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0711170499260002.Gui cac e
I439 - 0000079 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ HOANG THI THANH TAM UNG HO CT GD TIEN MAT
B285 - 0000076 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 3.500.000đ HOANG MANH DAT;09378555979;CMND 273269949 CT UNG HO;
J633 - 0018549 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:071117.SHGD:10008561.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0500885 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 200.000đ IBVCB.0711170913876004.Tuan Anh Vung Tau Ung ho
ZZ61 - 0005963 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:071117.SHGD:10003067.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNCK - 0497468 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 100.000đ IBVCB.0711170557968003.Ngoc Pham HCM Tre em vung cao kho khan
MBVP - 0935606 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 100.000đ MBVCB18978685.Thu thai binh ung ho quy.CT tu 0301000311285 NGUYEN THI PHUONG THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0595 - 0006245 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 200.000đ /Ref:P771105{//}/Ref:P771105{//}Ung ho CCT 11/2017 D.Vi CHUYEN:NGUYEN TUAN TRUNG
VNCK - 0487898 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0711170094116003.Ung ho qui com co thit
ZZ02 - 0003340 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:071117.SHGD:17000043.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
J633 - 0037769 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:061117.SHGD:10010510.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO HOC SINH VUNG CAO
P567 - 0000100 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 76.000.000đ NGUYEN THI QUYEN NTTK GD TIEN MAT
CZ56 - 0000123 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 4.532.000đ FB KER TIGER NGUYEN UNG HO TIEN DAU GIA SACH TAY DU KY GD TIEN MAT
J633 - 0019557 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:061117.SHGD:10004730.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217110688126)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0031940 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:061117.SHGD:10001420.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
ZZ61 - 0013895 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:061117.SHGD:10023086.BO:TRAN THI HUE.CK
L332 - 0006024 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ IBPS/SE:01202021.DD:061117.SH:10002416.BO:NGUYEN TAT TAO.NGUYEN TAT TAO CT
MBVP - 0813150 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 150.000đ MBVCB18798804.Dang Hieu Vy, 7A5 Archimedes .CT tu 0011000676032 NGUYEN THI LAN PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0813313 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ MBVCB.18799019.thang 11.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0833077 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ MBVCB18829047.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu 0141000840408 NGUYEN HUONG DIU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0878232 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ MBVCB.18890819.ung ho cct thang 11.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009771 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:061117.SHGD:10006174.BO:NGUYEN THI HONG VAN.QUY COM CO THIT
VNCK - 0449553 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170290089001.Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0434496 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170097273001.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung Ung ho chung
VNCK - 0421566 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170127915002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0396528 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170786550001.Ung ho quy hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0385789 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170590638002.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0380000 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0611170199404001.Quang Ung ho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0356680 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170255000002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0350190 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0611170026925001.kh kh kh