Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNMB - 0606256 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170114606256. gopquyt1.2017
VNMB - 0587412 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170114587412. Phan Cong Trinh ung ho CCT
VNCK - 0991502 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 100.000đ IBVCB.1401170446904003.knocky nope nope
VNMB - 0606301 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170114606301. ung ho com co thit
VNCK - 0987786 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 200.000đ IBVCB.1401170912592003.Ung ho quy tro ngheo vung cao!
VNCK - 0984481 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 1.000đ IBVCB.1401170921110001.11 22
VNCK - 0981372 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 500.000đ IBVCB.1401170604550001.BUI THANH HUONG Dong Anh Ha Noi Ung ho cho cac em vung cao co bua com no du
VNCK - 0008481 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1401170824531001.Bui Duc kien ung ho why Com co thit Ung ho
Mr Tit Hau TK chuyển đến 2017 13-01-2017 500.000đ
VNCK - 0964706 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 200.000đ IBVCB.1301170155694002.Linh Gia Lai Ung ho
VNCK - 0959898 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 100.000đ IBVCB.1301170145208001.gop cui cho em
VNCK - 0954552 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 500.000đ IBVCB.1301170685750002.Dinh Thanh Tu 210 Tan Phuoc, Phuong 6, Quan 10, Tp. HCM Hoan canh dang thuong
VNCK - 0951623 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1301170723258001.Ung ho quy
ZZ61 - 0010564 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 3.000.000đ Sender:79307006.DD:130117.SHGD:10015436.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.IBCK CCT T12,T1
ZZ61 - 0010490 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 100.000đ Sender:01348002.DD:130117.SHGD:10003430.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
ZZ61 - 0010275 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 600.000đ Sender:79314001.DD:130117.SHGD:10003040.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY Q1.2017
VNCK - 0923509 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1301170975729001.X UNG HO CCT
4H69 - 0006967 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 300.000đ /Ref:P479362{//}/Ref:P479362{//}Ung ho Quy DVi CHUYEN:DOAN HUONG GIANG
VNCK - 0918429 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1301170152731005.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0895285 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 500.000đ IBVCB.1301170111615003.LE DUY NINH 67 Nguyen Thi Dinh, Trung Hoa CHAU NINH BAC A AMC UNG HO
ZZ61 - 0004650 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 1.000.000đ Sender:79307006.DD:130117.SHGD:10003063.BO:TRAN THI THANH BINH.IBUNG HO CCT
ZZ61 - 0003103 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 100.000đ Sender:01201001.DD:130117.SHGD:10000039.BO:PHAM THU PHUONG.COM CO THIT
VNCK - 0877490 TK chuyển đến 2017 13-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1301170853477001.Ung ho com co thit cho tre em vung cao
VNCK - 0773724 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1101170133849001.U + M VT ung ho cac chau vung cao
VNCK - 0771029 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170752649001.Gia dinh Nguyen Thanh Tuan ung ho cac em nho an te Cac em nho vung cao an tet
VNCK - 0854239 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 112.650đ IBVCB.1201170719078004.Ung Ho Quy
ZZ61 - 0011913 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 250.000đ Sender:01314001.DD:120117.SHGD:10003691.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
VNCK - 0852264 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 200.000đ IBVCB.1201170740312001.Ung ho
VNCK - 0845774 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170316074001.nguyen thi thu hien vu ngoc phan, hanoi ung ho quy com co thit
VNCK - 0845686 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ IBVCB.1201170225626001.Bui Thi Phuong 0936626838 Chuc cac em nam moi vui khoe
VNCK - 0844449 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170413842001.Dam dang khoa Binh duong Tre em vung cao
VNCK - 0838414 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 200.000đ IBVCB.1201170700216001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0010432 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:120117.SHGD:10002798.BO:VU DUC QUY.UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
ZZ61 - 0010114 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:120117.SHGD:10011048.BO:NGUYEN TUAN ANH.NGUYEN TUAN ANH. UHTX T1. UNG H O QU Y CCT
VNCK - 0828736 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ IBVCB.1201170111992001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
J633 - 0013499 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ Sender:01604003.DD:120117.SHGD:10001632.BO:THIEU MAI HUONG.500K DONG GOP THANG 1 CHO COM C OTHI VA 500K TIEN MUA QUA TET CHO CAC CHAU CHARGEDETAILS OUR
0595 - 0006714 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.500.000đ /Ref:PV003302382{//}UHTX thang 12 thang 1 tet cho cac chau DVi CHUYEN:NGUYEN HUY THONG UNIS
ZZ61 - 0008428 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:120117.SHGD:10005419.BO:HOANG T MINH PHUONG.UNG HO TRE EM VUNG CAO VN C O COM AN AO MAC
VNCK - 0819413 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170351158001.Pham Thi Loan Ha Noi tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0006979 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:120117.SHGD:10008855.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0012369 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:120117.SHGD:18182759.BO:DINH THI MINH HOA.UNG HO CHUONG TRINH COM CO TH IT
ZZ61 - 0004476 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:120117.SHGD:10001070.BO:TRAN THI TUYET.995217011201035 TRUNG KIEN, TR UNG NGUYEN TANG CAC BAN VUNG CAO
VNCK - 0795945 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170284013002.Khach hang yeu Smock Viet Nam ung ho bua com co thit cho cac be vung cao
ZZ01 - 0004388 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 5.000.000đ Sender:01202001.DD:120117.SHGD:10002801.BO:NGUYEN THI HUONG.995217011251293 CB BIDV THAI BINH CT MUA 100 GOI VA 100 CHIEU CHO TRE EM NGHEO VUNG CAO
VNMB - 0505331 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170112505331. Khach hang Shop Nha Ken ung ho Quy
ZZ61 - 0003205 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:120117.SHGD:10001800.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0788487 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170377625001.Ung ho tre em ngheo vung cao
Y550 - 0000003 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 400.000đ LE TRUNG THANH;T12,T1;
VNMB - 0501936 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170112501936. Thanh Tra tet vung cao
VNCK - 0784170 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1201170074087003.Ung ho Quy tro ngheo vung cao