Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ02 - 0009048 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:190117.SHGD:17007658.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNCK - 0511278 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1901170560271001.Pham Ba Ngoc Ha Noi Tet vui ve
ZZ61 - 0007527 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 100.000đ Sender:01314001.DD:190117.SHGD:10000554.BO:TRAN THI HUE MAI.2 BE QUYNH LAM UNG HO QUY
VNCK - 0489936 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1901170420158001.Nguyen Huyen Ha Noi Ung ho Com co thit
ZZ61 - 0007046 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 100.000đ Sender:01202001.DD:190117.SHGD:10006740.BO:TRINH THI MAI PHUONG.995217011905655 UNG HO C AC CON
VNCK - 0482645 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 500.000đ IBVCB.1901170868912001.chau Ngo Tram Anh ung ho quy
9588 - 0005429 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 200.000đ IBPS/SE:01201001.DD:190117.SH:10000151.BO:NGUYEN VAN THAI.THAO PHUONG MUNG TUOI BAN NHO VU NG CAO
VNMB - 0773715 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170119773715. ung ho
ZZ61 - 0005064 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 1.000.000đ Sender:01201001.DD:190117.SHGD:10000928.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CA O
J633 - 0004886 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 2.000.000đ Sender:01311001.DD:190117.SHGD:18238717.BO:DINH XUAN TUYEN.UNG HO TRO NGHEO
VNCK - 0460687 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 300.000đ IBVCB.1901170250824002.vuong ha anh mai dich ung ho quy
VNCK - 0325981 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1701170270352001.Be Tra Giang ung ho cac ban
8R13 - 0198616 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 100.000đ FTF.CN:9704366808215888019.FrAcc:0901000015224 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0429665 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801170317721001.CK cho QTNVC
VNCK - 0427381 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 200.000đ IBVCB.1801170524205001.Nguyen Hong Nhung Ung ho quy t1/2017
VNCK - 0415262 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1801170588717002.Ban Anh Thu ( Thanh Tri-Ha Noi) chia se cung cac ban
U176 - 0000047 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 10.000.000đ GIA DINH HOA BUI NT GD TIEN MAT
VNCK - 0398235 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801170600275001.Nguyen Thi Tham Ha Noi tre em mien nui
J633 - 0024916 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 5.000.000đ Sender:01204001.DD:180117.SHGD:10005739.BO:NGUYEN THU PHUONG.NGUYEN THU PHUONG CHUYEN TI EN HO TRO
RW70 - 0016198 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 350.000đ PT..TRINH VAN XUAN.20170118.194718.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0355708 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 300.000đ IBVCB.1801171027248002.Mai Dang ung ho Com Co Thit
CZ56 - 0000037 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 15.000.000đ CONG DONG DU HOC SINH TAI UC UNG HO QUY GD TIEN MAT
CZ56 - 0000036 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 2.000.000đ TRUONG MN BE YEU - GIA LAM - HN UNG HO QUY GD TIEN MAT
6162 - 0005591 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 200.000đ FTF.CN:9704366809844978015.FrAcc:0301000342797 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0368819 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801171005532001.Hoang Minh Hien 28 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, HN Ung ho Quy Com co thit
J633 - 0016128 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:180117.SHGD:10006828.BO:TRAN DUC TOAN.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0366257 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801170641796001.To pupils
VNCK - 0364427 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801170488118004.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0006159 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:180117.SHGD:10006014.BO:TRAN THI MINH NGUYET.TRAN THI MINH NGUYET CHUYE N TIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005786 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:180117.SHGD:10003845.BO:PHAM HA TRUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0357021 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 400.000đ IBVCB.1801170717600001.FB me Su su Trai Ca, Truong Dinh, Ha Noi Tro ngheo vung cao
YP86 - 0006155 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 1.000.000đ /Ref:P483887{//}/Ref:P483887{//}Cong ty Hung Vuong ung ho Ao Am Cho Em DVi CHUYEN:VU DUC V UONG
VNCK - 0348703 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 200.000đ IBVCB.1801170821400001.Yen-Phuong Q7 Quy com co thit cac be vung cao
XJ42 - 0005340 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBPS/SE:79310001.DD:180117.SH:10003646.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY
J633 - 0008021 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:180117.SHGD:10001864.BO:PHAM DUC GIAM.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0007462 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 2.000.000đ Sender:01360002.DD:180117.SHGD:10000244.BO:NGUYEN THOI DAI.FC SACH HA NOI UNG HO QUY QUA GIAO HUU VOI FC CCT NGAY 17/01/17
VNMB - 0728758 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170118728758. linhhp ung ho tro ngheo vung cao
XL96 - 0000025 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 400.000đ NGUYEN VUONG HUU TRUNG NT GD TIEN MAT
VNCK - 0337887 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 500.000đ IBVCB.1801170567180001.Tran Thanh Van Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ao moi Tet cho tre em
VNCK - 0336641 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 2.000.000đ IBVCB.1801170126220001.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran cao van, da nang Tro ngheo vung cao
VNCK - 0328090 TK chuyển đến 2017 18-01-2017 200.000đ IBVCB.1801170939718001.Huy Ha noi Ung ho
VNCK - 0210950 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170720020002.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0314750 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 4.000.000đ IBVCB.1701170070998001.Quy quyen gop tu nhieu nguoi.
VNCK - 0309377 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1701170312379001.Ung ho quy Com Co Thit - Thuy An va Ban (HCM)
VNCK - 0305240 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ IBVCB.1701170748959002.HH Hoan canh kho khan
8Q79 - 0000391 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 3.000.000đ BE DANG VO ANH MINH NOP QUY T7,8,9,10,11,12 GD TIEN MAT
VNCK - 0273291 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ IBVCB.1701170742201001.Gd meoxitrum Q9, HCM CCT 012017
A867 - 0000119 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 99.662.400đ CONG DONG NGUOI VIET VA TLSQ VN TAI NAM NINH TQ UNG HO CHUONG TRINH CCT 30.760 NDT GD TIEN MAT
A867 - 0000118 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 4.504.000đ TRAN THUY NGUYEN - USA - UNG HO QUY 200 USD GD TIEN MAT
A867 - 0000117 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 6.756.000đ PHAN QUAN HIEP - USA - UNG HO QUY 300 USD GD TIEN MAT