Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0154123 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170995031003.TCM HCM ung ho
J633 - 0010316 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:050117.SHGD:10003447.BO:TRAN THUY HANG.NGUYEN MINH THANH VA NGUYEN NGOC DIEU LINH VINSCHOOL UNG HO 5 AO AMTAT NIEN
J633 - 0007309 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:050117.SHGD:10002410.BO:NGUYEN VAN MINH.BE PHUC AN UNG HO QUY
VNCK - 0141114 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 100.000đ IBVCB.0501170601967001.UH Tat nien CCT
VNCK - 0138600 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170852249001.Do xuan Thinh Tien Phong Ba Vi Ha Noi Cac em nho vung cao
R811 - 0000024 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 2.000.000đ NGUYEN T LE HANG NT - THE FACE SHOP DN UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0136877 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170112133003.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
ZZ02 - 0009517 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:050117.SHGD:10003585.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO COM CO THIT
Damien Roy TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.500.000đ This donation is made in the names of the children of Ngoc Ai Van Nguyen and of her husband: Dinh Ngoc Thu and Dinh Nhat Minh.
VNCK - 0095379 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.800.000đ IBVCB.0401170565848001.Bong va Sao Ha Noi ung ho tat nien CCT: 100 ruot li xi, 10 ao am
B285 - 0000154 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ HOANG MINH DAT;CTIEN HO TRO;
G880 - 0000109 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ NGUYEN THI HONG NGOC CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
J633 - 0031064 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10010517.BO:NGUYEN THU HIEN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0090929 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 200.000đ IBVCB.0401170975220002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
2728 - 0033622 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0082297 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ IBVCB.0401170909668001.Bui Thi Thuy Dung Nghe An Quy com co thit
J633 - 0026418 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 10.000.000đ Sender:01204001.DD:040117.SHGD:10004272.BO:NGUYEN THI THANH.ANH DAN UNG HO 1.000 PHONG BI LI XI TRE EM VUNG CAO
ZZ61 - 0009014 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ Sender:79307006.DD:040117.SHGD:10012695.BO:DANG QUOC TOAN.IBHO TRO TAT NIEN TRE VUNG CAO
VNCK - 0078147 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ IBVCB.0401170354734002.Phan Minh Khoi Truong tieu hoc Hoa Binh TP HCM Ung ho cac ban vung cao
ZZ61 - 0008184 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 150.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10007838.BO:TRINH THI VAN ANH.NGUYEN MY (TRINH VAN ANH) CHU YEN TIEN
ZZ61 - 0008060 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 3.000.000đ Sender:79307006.DD:040117.SHGD:10007283.BO:TRAN HONG ANH.IBUNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0007430 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 200.000đ Sender:79307006.DD:040117.SHGD:10009624.BO:BUI DUC KHANH.IBUNG HO CCT
ZZ61 - 0007350 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 5.000.000đ Sender:01348002.DD:040117.SHGD:10001716.BO:MS NGUYEN THI THANH.SHB TAY HA NOI (CBNV) UNG H O 500 RUOT LI XI_ CHUONG TRINH TU THIEN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0018587 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10006740.BO:TRAN QUANG HUY.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0018301 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ Sender:01360002.DD:040117.SHGD:10000758.BO:NGUYEN THI VAN ANH.NGUYEN THI VAN ANH UNG HO QU Y THANG 1
XN67 - 0000039 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 16.000.000đ PHUNG THI THU / HSV POLYTECH (AIX MARSEILLE) VA HSV VN MARSEILLE_PHAP UNG HO CCT GD TIEN MAT
VNCK - 0057460 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ IBVCB.0401170977683001.Hanh HN CCT
XN67 - 0000038 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ PHUNG THI THU / NGUYEN MINH HUONG TIME CITY UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
XN67 - 0000037 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ PHUNG THI THU / MAC DUC ANH_QUANG NINH UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
XN67 - 0000036 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ PHUNG THI THU / VU HOANG ANH_58 VU HUU_HN UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
XN67 - 0000035 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ PHUNG THI THU / KHANH VAN_HN UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
VNCK - 0056137 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.500.000đ IBVCB.0401170884615001.Tre Giang Ung ho Tet cac be vung cao
ZZ45 - 0004292 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10000059.BO:NGUYEN THI THU TRANG.DANG MINH QUANG DANG MINH ANH UNG HO CAC BAN VUNG CAO
VNCK - 0051074 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ IBVCB.0401170318069002.Nguyen Thanh Thuy Gia Tan -Gia Loc- Hai Duong Ung ho Quy com co thit
J633 - 0010578 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ Sender:01204009.DD:040117.SHGD:19001119.BO:PHAM THI PHUOC.PHAM THI PHUOC UNG HO TIEN CHIEU
VNCK - 0047706 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 5.500đ IBVCB.0401171018963001.NGUYEN THI HOA HUONG NGUYEN THI HOA HUONG
VNCK - 0047122 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ IBVCB.0401170830095002.Trang Kien Huyen Tran Hung Dao Ung ho tre em mien nui
VNMB - 0697545 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170104697545. Hoang Bach - Hoang Kien UH T1-2017
ZZ07 - 0004647 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 30.000.000đ Sender:01360002.DD:040117.SHGD:10000318.BO:NGUYEN THOI DAI.NKB ARCHI FC UNG HO QUY QUA GI AO HUU VOI CCT FC NGAY 03/01/17
ZZ07 - 0004229 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 12.000.000đ Sender:01202002.DD:040117.SHGD:10000246.BO:NGUYEN VIET HA.CCT HUNGARY UNG HO HS Y TY LAO C AI 150 AO AM TAT NIEN CCT 2017
4437 - 0006126 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ /Ref:P469218{//}/Ref:P469218{//}ung ho ao am cac chau vung cao DVi CHUYEN:VU DUC VUONG
ZZ61 - 0004139 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10001783.BO:NGUYEN MINH HONG NGOC.NGOC CHAU UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003632 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ Sender:01348002.DD:040117.SHGD:10000127.BO:MS MAI THANH THUY.UNG HO HOC SINH NGHEO VUNG CA O
VNCK - 0033500 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ IBVCB.0401170692467001.anh Thang va anhTrang Cty CKL ung ho thang12/16 va thang1/17
J992 - 0000025 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.800.000đ NGUYEN THI UYEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0003491 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:040117.SHGD:18122705.BO:PHUNG THI HANG.GUI VAO TEN VA TAI KHOAN TREN
6606 - 0000123 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ FTF.CN:4283102893600035 .FrAcc:0081000735485 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0024251 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 200.000đ IBVCB.0401170580747002.DMQ ung ho thang 12+1
ZZ01 - 0006401 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:040117.SHGD:10009490.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ Ung ho tnvc