Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0389484 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 500.000đ MBVCB.6771661.ung ho cac em hoc he .CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0387974 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 200.000đ MBVCB.6768791.co len.CT tu tan toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2017 14-07-2017 100.000đ
VNCK - 0913173 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 88.888đ IBVCB.1307170625165004.Hai r1kaki Nguyen T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Goodluck to all of u
VNCK - 0987972 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 500.000đ IBVCB.1407170978399005.For highland kids
J633 - 0038943 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 1.000.000đ Sender:91353001.DD:140717.SHGD:10000676.BO:BUI THI KIM NGAN.BUI THI KIM NGAN BUI THI KIM NGAN CT QUY TRO NGHEO VUNG CAO, TK 0611001917137 TAI NH VCB, CN BA DINH, HA NOI(VOSY(GOUP)UNGHO COM CO THIT)
VNCK - 0982620 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 200.000đ IBVCB.1407170195889001.Nguyen Thi Phuong Anh Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0982196 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 500.000đ IBVCB.1407170478445004.Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0010589 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:140717.SHGD:10002983.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
J993 - 0308516 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0968565 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 500.000đ IBVCB.1407170836604001.Tre Giang sa va
MBVP - 0353526 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 100.000đ MBVCB6715499.Ung ho.CT tu 0451000219164 HOANG THi THANH XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0348434 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 500.000đ MBVCB6707495.com co thit.CT tu 0381003146707 VO KIEU BAO UYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0941875 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 3.000.000đ IBVCB.1407170546066002.NGUYEN THI THU THAO TOA NHA TRUNG YEN PLAZA, SO 1 TRUNG HOA, CAU GIAY ung ho q.2+3.2017
MBVP - 0340475 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 550.000đ MBVCB.6695538.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0007443 TK chuyển đến 2017 14-07-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:140717.SHGD:10000378.BO:NGUYEN THANH HA.TU THIEN CHUONG TRINH COM CO T HIT
MBVP - 0268502 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 500.000đ MBVCB.6587560.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0316012 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 500.000đ MBVCB6655930.gop quy T7.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0590 - 0006236 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 300.000đ IBPS/SE:79204017.DD:130717.SH:17007821.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT.
6165 - 0002246 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0887329 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 500.000đ IBVCB.1307170324089001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
8312 - 0003177 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20170713.153456.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
J633 - 0030128 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:130717.SHGD:10007909.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.(CKRMNO: 110217071385777)B E NGUYEN NGOC TUE LAM UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0866580 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 200.000đ IBVCB.1307171036675002.Ung ho quy tro ngheo
J633 - 0023493 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:130717.SHGD:18255336.BO:CHU THI NAM.COM CO THIT
J633 - 0013352 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:130717.SHGD:18251723.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
ZZ01 - 0004930 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:130717.SHGD:10003618.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217071302739 CT
MBVP - 0282591 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 300.000đ MBVCB.6609303.tien ung ho t7,8,9.CT tu tran thi thu hien toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0832521 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1307170607622006.Ho Thi Ngoc Ung ho Quy Tro ngheo vung cao- Com Co Thit Ung ho Quy Tro ngheo vung - Com Co Thit
VNCK - 0829901 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1307170738888001.NGUYEN MINH TUAN 352 Huynh Van Banh, P.14, Q.Phu Nhuan, TP.HCM Ung ho quy tu thien
VNCK - 0820201 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 110.000đ IBVCB.1307170948624001.h Quy com co thit
MBVP - 0271163 TK chuyển đến 2017 13-07-2017 1.000.000đ MBVCB.6591879.Ung ho cac em.CT tu CAO THi ANH TUYET toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0780251 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 200.000đ IBVCB.1207170476083006.Be Ngoc Nhu Binh Phuoc Giup be den truong
ZZ61 - 0011138 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:120717.SHGD:10012318.BO:NGUYEN THI NHUNG.995217071256456 UNG HO QUY
VNCK - 0773010 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 200.000đ IBVCB.1207170065825003.VOSKY GROUP UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0764341 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 1.150.000đ IBVCB.1207170085749001.Van Chi va co Ngoc Anh chuyen tien Quy CCT
VNCK - 0763731 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1207170891721003.Tuantht Hn Ung ho
4593 - 0006739 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 1.000.000đ /Ref:PALPM700F7Z{//}/Ref:PALPM700F7Z{//}LP VNM700F7Z COM CO THITGOP MOT IT CHO CAC EM D.Vi CHUYEN:MR TRAN ANH TUAN
J633 - 0022941 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:120717.SHGD:10010276.BO:VU DUC VUONG.CTY HUNG VUONG UNG HO CAC BE VUNG CAO
ZZ01 - 0007372 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 14.500.000đ Sender:01202001.DD:120717.SHGD:10009251.BO:TRAN DANG TUAN.995217071205920 TRA TIEN BEP D IEN CHI NG THU THUY UNG HO
J633 - 0012965 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:120717.SHGD:10005431.BO:NGUYEN HONG HANH.NHHANH UNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
J633 - 0012164 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 10.000.000đ Sender:01311001.DD:120717.SHGD:18238247.BO:NGHIEM PHUONG NHI.THAN TANG T4 T5 T6 T7 T8
VNCK - 0737270 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 100.000đ IBVCB.1207170972502001.Nguyen Thi Thu Huyen UH Quy
VNCK - 0734836 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 150.000đ IBVCB.1207170852018001.DH ung ho quy tro ngheo vung cao
F940 - 0000040 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 200.000đ LE NGOC HUNG TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
ZZ61 - 0005914 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:120717.SHGD:10006030.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0723257 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 5.000.000đ IBVCB.1207170275762001.FC 246 Vinh ung ho 2tr- FC nha bao tre 3tr Doi bong CCT FC da giao huu
VNCK - 0720272 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1207170874080001.Ha An - Ha Linh Hanoi ung ho toan quy
VNCK - 0719141 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 2.400.000đ IBVCB.1207170988360002.Duong Thu Huong & Pham Ha Trung Vietcombank, HSC ALL
VNCK - 0710211 TK chuyển đến 2017 12-07-2017 250.000đ IBVCB.1207170045488003.Bui duc Thien ung ho quy.