Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0401649 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ IBVCB.1909170945724001.Nha e Hin gop gach cho Pa It
VNCK - 0399128 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ IBVCB.1909170748982003.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0394901 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ IBVCB.1909170414004001.Chau Tran Tung Quan gui tang cac ban vung cao 2 vien gach
VNCK - 0377191 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ IBVCB.1909170725090001.Trinh Thanh Hai Ha Noi Gop gach cho Pa It
VNCK - 0372891 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ IBVCB.1809170034618001.ho tro quy Com Co Thit
RA23 - 0000112 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ PHAM THI VINH;GOP GACH XAY TRUONG PA IT;
MBVP - 0940279 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ MBVCB13161850.e thuy tran - gop gach cho pa it.CT tu 0021001197323 TRAN DIEU THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0935675 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 400.000đ MBVCB13155551.Tam( fb Dau xanh) - Gop gach cho Pa It.CT tu 0831000003161 TRAN THI THANH HAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0930811 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ MBVCB13148598.Fb Ha chip Gop gach cho Pa It.CT tu 0541000282368 LE THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0928473 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 100.000đ MBVCB13145221.gop gach cho pa it.CT tu 0021001161688 VUONG MINH HUE toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0924584 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ MBVCB13139556.fb Ngoc Dung Hoang gop gach xay truong Pa It.CT tu 0851000013728 HOANG THI NGOC DUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0923763 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 400.000đ MBVCB13138404.Gop gach cho Pa It.CT tu 0351000977129 NGO THI THANH THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0905675 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ MBVCB13111645.Em Ngo Thuy Ha gop gach cho Pa It.CT tu 0011000836591 NGO THI THUY HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0901884 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ MBVCB13105011.gop gach cho Pa it.CT tu 0301002925034 NGUYEN THI HA TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0899605 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 300.000đ MBVCB13101317.ung ho ct com co thit.CT tu 0011000516426 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0036803 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:190917.SHGD:10016215.BO:DO THI QUE.BIBOB GOP GACH CHO PA IT
J633 - 0029659 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:190917.SHGD:10013236.BO:NGUYEN THI BICH LIEN.NGUYEN THI BICH LIEN GOP G ACH CHO PA IT
J633 - 0029571 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:190917.SHGD:10013118.BO:PHUNG THI THANH BAC.GOP GACH CHO PA IT
J633 - 0025583 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ Sender:91353001.DD:190917.SHGD:10000654.BO:BUI TIEN LAP.C.KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO ; TK: 0611001917137 TAI VIETCOMBANK NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM CHI NHANH BA DINH
J633 - 0015375 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:190917.SHGD:10000967.BO:VUONG NGOC LUU.VUONG NGOC LUU GOP GACH CHO PAIT
J633 - 0009687 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 600.000đ Sender:01309001.DD:190917.SHGD:10003784.BO:NGUYEN THANH TRA.CHIEN NGUYEN UNG HO PA IT
J633 - 0005211 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:190917.SHGD:10001597.BO:HOANG PHUONG THUY.GOP GACH XAY TRUONG PA IT SOP HIE HOANG
6994 - 0000013 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 300.000đ DO HUY THANG DONG GOP GD TIEN MAT
J633 - 0021028 TK chuyển đến 2017 19-09-2017 2.500.000đ Sender:79307006.DD:190917.SHGD:10009373.BO:PHAM XUAN DONG.IBPHAM XUAN DONG CHUYEN KHOAN CH O TRAN DANG TUAN
B247 - 0006135 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ /Ref:P728316{//}/Ref:P728316{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0012844 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:180917.SHGD:10002549.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
ZZ61 - 0010226 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 2.000.000đ Sender:01201001.DD:180917.SHGD:10007518.BO:LE VU NGOC HAN.LE VU NGOC HAN UNG HO QUY
ZZ61 - 0004243 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:180917.SHGD:10003366.BO:TRAN HOANG VIET.995217091852326 UNG HO QUY
ZZ61 - 0004222 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 72.500.000đ Sender:01360002.DD:180917.SHGD:10000011.BO:PHAM THI THU HUYEN.DOAN DAU KHI UNG HO 70 GIUON G TANGCHO KTX NAM PO C K 1
ZZ61 - 0003694 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:180917.SHGD:10006394.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBTANG THIT CHO HS
ZZ07 - 0009176 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 50.000.000đ Sender:01360002.DD:180917.SHGD:10000714.BO:PHAM THI THU HUYEN.DOAN DAU KHI UNG HO 70 GIUON G TANGCHO KTX NAM PO C K 2
YA89 - 0006866 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ IBPS/SE:79201001.DD:180917.SH:10012021.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0323173 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ IBVCB.1809171006001002.Nguyen Thanh Tra Ung ho xay dung truong hoc
VNCK - 0318047 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 300.000đ IBVCB.1809170740627002.ung ho tre em vung lu Nghe an ung ho tre em vung lu Nghe an ung ho tre em vung lu Nghe an
VNCK - 0311723 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ IBVCB.1809170751849002.Dao Thi Mai Hoa - them sach vo cho cac chau den truong
VNCK - 0304050 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ IBVCB.1809170991354003.Duong van ninh Soc Son- Ha Noi Conggiao
VNCK - 0284132 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ IBVCB.1809170014486003.Vuong Ha Anh Mai Dich 2 chau Linh, Minh uh cac ban.Ung ho quy
VNCK - 0283593 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 300.000đ IBVCB.1809170500386001.DUONG THUY TRANG VIETCOMBANK SAI THANH UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
VNCK - 0262154 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ IBVCB.1809171024542001.Nguyen Phuong Anh Quy Tro nghep vung cao
VNCK - 0259731 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 10.000đ IBVCB.1809170073676002.Nguyen quoc toan Thuan an binh duong Cong nhan
VNCK - 0245776 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 100.000đ IBVCB.1709170748959002.Vi vung cao
MBVP - 0851157 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 300.000đ MBVCB13030522.gui comcothit.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
M213 - 0210915 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 100.000đ FTF.CN:9704366803990138011.FrAcc:0311000595754 .ToAcc:0611001917137
L364 - 0000057 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ LE THI BICH NGOC CK MUA HONG DA LAT
J993 - 0355450 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0019641 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:180917.SHGD:10004094.BO:TRAN THI THU HUE.(CKRMNO: 031217091887913)THANH KINH CUNG DUONG (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0019330 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:180917.SHGD:10001573.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040217091687982)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0008933 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:180917.SHGD:10000015.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1726168615:UNG HO THA NG 9.2017
J633 - 0006597 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:180917.SHGD:10002177.BO:NGUYEN THI THANH DIEP.UNG HO QUY COM CO THIT
B247 - 0006548 TK chuyển đến 2017 18-09-2017 200.000đ /Ref:P729045{//}/Ref:P729045{//}Ong Pooh gui qua t9 toi a.c D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI KIEU TR INH