Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0522031 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0711170499260002.Gui cac e
I439 - 0000079 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ HOANG THI THANH TAM UNG HO CT GD TIEN MAT
B285 - 0000076 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 3.500.000đ HOANG MANH DAT;09378555979;CMND 273269949 CT UNG HO;
J633 - 0018549 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:071117.SHGD:10008561.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0500885 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 200.000đ IBVCB.0711170913876004.Tuan Anh Vung Tau Ung ho
ZZ61 - 0005963 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:071117.SHGD:10003067.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNCK - 0497468 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 100.000đ IBVCB.0711170557968003.Ngoc Pham HCM Tre em vung cao kho khan
MBVP - 0935606 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 100.000đ MBVCB18978685.Thu thai binh ung ho quy.CT tu 0301000311285 NGUYEN THI PHUONG THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0595 - 0006245 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 200.000đ /Ref:P771105{//}/Ref:P771105{//}Ung ho CCT 11/2017 D.Vi CHUYEN:NGUYEN TUAN TRUNG
VNCK - 0487898 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0711170094116003.Ung ho qui com co thit
ZZ02 - 0003340 TK chuyển đến 2017 07-11-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:071117.SHGD:17000043.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
J633 - 0037769 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:061117.SHGD:10010510.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO HOC SINH VUNG CAO
P567 - 0000100 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 76.000.000đ NGUYEN THI QUYEN NTTK GD TIEN MAT
CZ56 - 0000123 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 4.532.000đ FB KER TIGER NGUYEN UNG HO TIEN DAU GIA SACH TAY DU KY GD TIEN MAT
J633 - 0019557 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:061117.SHGD:10004730.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217110688126)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0031940 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:061117.SHGD:10001420.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
ZZ61 - 0013895 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:061117.SHGD:10023086.BO:TRAN THI HUE.CK
L332 - 0006024 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 300.000đ IBPS/SE:01202021.DD:061117.SH:10002416.BO:NGUYEN TAT TAO.NGUYEN TAT TAO CT
MBVP - 0813150 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 150.000đ MBVCB18798804.Dang Hieu Vy, 7A5 Archimedes .CT tu 0011000676032 NGUYEN THI LAN PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0813313 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ MBVCB.18799019.thang 11.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0833077 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ MBVCB18829047.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu 0141000840408 NGUYEN HUONG DIU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0878232 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ MBVCB.18890819.ung ho cct thang 11.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009771 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:061117.SHGD:10006174.BO:NGUYEN THI HONG VAN.QUY COM CO THIT
VNCK - 0449553 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170290089001.Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0434496 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170097273001.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung Ung ho chung
VNCK - 0421566 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170127915002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0396528 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170786550001.Ung ho quy hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0385789 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170590638002.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0380000 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0611170199404001.Quang Ung ho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0356680 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0611170255000002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0350190 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0611170026925001.kh kh kh
VNCK - 0337982 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170257775001.TA DUC THINH KHUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-THANG 11
VNCK - 0324478 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0511170907677001.Dao Thi Mai Hoa mong cac em du com an, ao mac den truong
MBVP - 0891574 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 2.000.000đ MBVCB.18909269.a.CT tu A toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0499024 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 1.000.000đ 302820.051117.073431.Chau Un in ung ho quy T11
VNCK - 0295820 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 500.000đ IBVCB.0511170072937003.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0294293 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 400.000đ IBVCB.0511170631947001.Tran Quoc Dung Ung ho
VNAF - 0019359 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
MBVP - 0777709 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 550.000đ MBVCB18742369.ung ho .CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0255813 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 300.000đ IBVCB.0411170817952001.Nga Hanoi T11/2017
3BJ5 - 0004495 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366809450528021.FrAcc:0691000335464 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0211714 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0411171029453002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0199180 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0311170299673001.Nhom OMD Saigon Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0742240 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 500.000đ MBVCB18686316.Ung ho COM CO THIT.CT tu 0441000697822 PHAM THI KIM YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0731806 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 1.000.000đ MBVCB18670500.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0256019 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0411170994824002.Truong Vu KG CCT T11
ZZ61 - 0006087 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 400.000đ Sender:79201001.DD:031117.SHGD:10003105.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
ZZ61 - 0005033 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 600.000đ Sender:79201001.DD:031117.SHGD:10002001.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0174257 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 600.000đ IBVCB.0311170191581003.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0116559 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 200.000đ IBVCB.0311170716944004.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T11/2017