Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0301833 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 25.000đ IBVCB.2505170164241001.Bui Van Duc F212 B14 KIM LIEN HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
UV60 - 0561198 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ FTF.CN:9704366802631433013.FrAcc:0011002349725 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0897121 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ MBVCB.3140316.(Ung ho dinh ky).CT tu (CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0884431 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 300.000đ MBVCB3125470.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0871580 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ MBVCB.3110369.TNVC.CT tu Love Sharing toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
ZZ01 - 0007929 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:260517.SHGD:10009832.BO:DO VU VAN KIM.995217052606193 DO VU VAN KIM C HUYEN TIEN
ZZ61 - 0004637 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ Sender:01201001.DD:260517.SHGD:10002647.BO:NGUYEN THI THU.UNG HO QUY
J633 - 0015367 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 1.000.000đ Sender:01311001.DD:260517.SHGD:18042321.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO
J633 - 0012763 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:260517.SHGD:10006015.BO:TRAN THI THU HUE.(CKRMNO: 031217052689804)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
DD4400 - 0259115 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 593.994đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
VNCK - 0275506 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ IBVCB.2505170850221002.Ung ho 25052017
VNCK - 0268469 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 100.000đ IBVCB.2505170937335001.Gauconlonton Gauconlonton8 Quy CCT
VNCK - 0267177 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 100.000đ IBVCB.2505170023539002.le thu trang me linh-ha noi ung ho quy tro ngheo vung cao
KQ08 - 0000094 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 3.000.000đ ZEN UNG HO THANG 5; GD TIEN MAT
VNCK - 0264627 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ IBVCB.2505170069235002.2 be Khoi + Nguyen ung ho ct cct
VNCK - 0257820 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 500.000đ IBVCB.2505170858807007.
VNCK - 0242033 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ IBVCB.2505170029182002.GD meoxitrum Q9 CTT thang 5
MBVP - 0834522 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 100.000đ MBVCB.3067372.Khong.CT tu Khong toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0834343 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ MBVCB3067145.THANH TRA UH TRE EM VC.CT tu 0011001889099 PHAM THU PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0235318 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 500.000đ IBVCB.2505170759946006.TANG THIT CHO HS
ZZ61 - 0006482 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:250517.SHGD:10005918.BO:LE TRUNG THANG.995217052504086 XAY TRUONG
VNCK - 0233425 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 500.000đ IBVCB.2505171016422001.Bao Lam ung ho quy
VNCK - 0230602 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2505170198418004.Ung ho Hoc sinh ngheo vung cao
ZZ61 - 0004675 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 800.000đ Sender:79201001.DD:250517.SHGD:10001557.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.NHAN VIEN SMC UNG HO QUY T RE EM NGHEO VUNG CAO
4437 - 0006204 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 1.000.000đ /Ref:P599380{//}/Ref:P599380{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
VNCK - 0216808 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 150.000đ IBVCB.2505170165872001.Gop phan an
0105 - 0006260 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ /Ref:P599067{//}/Ref:P599067{//}UH CCT 2 thang D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
MBVP - 0818039 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 200.000đ MBVCB.3048159.u.h CCT.CT tu t.a toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0202529 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 200.000đ IBVCB.2505170709158001.Yeu cac em
DD2760 - 0001140 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
ZZ01 - 0003510 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:250517.SHGD:10000411.BO:TRAN CHI THANH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
DD4400 - 0297043 TK chuyển đến 2017 25-05-2017 34.088đ Tra lai tien gui/Interest paid
ZZ61 - 0007439 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:240517.SHGD:10000195.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T52017
VNCK - 0136616 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 300.000đ IBVCB.2405170796285001.nguyen hai thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0171477 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 100.000đ IBVCB.2405170118197002.menh lenh tu trai tim
J633 - 0015385 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 2.000.000đ Sender:01604003.DD:240517.SHGD:10003258.BO:HOANG THI KIM CHI.VAN PHONG DU AN DANIDA GFA GU I TANG CHARGEDETAILS OUR
YV56 - 0007135 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 200.000đ /Ref:P3027144946{//}/Ref:P3027144946{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT T5-201 7
Q473 - 0000064 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 5.500.000đ TRINH THANH HAI; TAP THE LOP 6A6 TRUONG THCS CAT LINH UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0135793 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 300.000đ IBVCB.2405170596081002.UNG HO COM CO THIT
VNVT - 0885505 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170524210324605.VNVT20170524885505.1
ZZ61 - 0003005 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 2.000.000đ Sender:79303008.DD:240517.SHGD:10001250.BO:LE NGOC THINH.UNG HO COM CO THIT
Q473 - 0000066 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 6.650.000đ CUC PHAT THANH TRUYEN HINH VA THONG TIN DIEN TU UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0091778 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 500.000đ IBVCB.2305170567460001.TANG THIT CHO HS
VNCK - 0106809 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 200.000đ IBVCB.2405170150958001.Tang thit cho hs
XC92 - 0000069 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 3.606.000đ IBPS/SE:01201001.DD:240517.SH:10002445.TC:7B42.21030.dd 230517 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN.1CHUYEN TRA LCC: 10002132 24/05/2017 DO SAI SO TK, DUNG LA 116000108224 sd3689170524203854
3835 - 0007356 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 100.000đ FTF.CN:4283105367566012 .FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0108314 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 607.000đ IBVCB.2405170972434001.Cac con lop 5C Nguyen Tri Phuong - Hanoi ung ho 190 Quan Thanh Cac con ngheo Vung Cao
VNCK - 0172775 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 200.000đ IBVCB.2405170794885001.Huong Tra ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0004367 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 5.000.000đ Sender:79305001.DD:240517.SHGD:10000020.BO:NGUYEN HOANG THANH TRUC.NOI DUNG CHUYEN: TANG T HIT CHO HS
VNCK - 0113460 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2405170650132001.Le Nhat Duy tang Quy