Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ45 - 0008686 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:220917.SHGD:10019329.BO:NGHIEM THI HIEN.NGHIEM THI HIEN UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0008079 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:220917.SHGD:10008205.BO:TRUONG THI HUYEN.995217092254698 UNG HO QUY T RO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0741066 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2209170091366002.CAO MINH PHUONG UHTX - T09.2017
VNCK - 0738212 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 200.000đ IBVCB.2209170962826002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNCK - 0736784 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 500.000đ IBVCB.2209170619786004.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da Nang Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0723527 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 500.000đ IBVCB.2209170471443005.Ung ho quy tro ngheo vung cao
2728 - 0109604 TK chuyển đến 2017 22-09-2017 300.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0011002640159 .ToAcc:0611001917137
Anonymous TK chuyển đến 2017 21-09-2017 1.000.000đ
VNCK - 0592689 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ IBVCB.2009170633087001.Co tien xanh tang banh trung thu
MBVP - 0209649 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ MBVCB.13450741.banh trung thu cho cac em hoc sinh mien nui.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNDN - 0020403 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 22.690.000đ IBVCB.2009170539455010.Hogan Lovells chuyen tien ho tro quy com co thit-APMERC event
ZZ45 - 0009903 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:210917.SHGD:10012514.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY
ZZ61 - 0009338 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:210917.SHGD:10011586.BO:NGO VAN GIANG.NGO VAN GIANG GOP GACH XAY TRUONG
XC92 - 0000086 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 10.000.000đ NGUYEN THI QUYEN TRAN THI;kim thanh 0913020593 ung ho quy tro ngheo vung cao;
XC92 - 0000084 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 5.000.000đ NGUYEN THI QUYEN ANH EM;ct than hong thai-uong bi qn ung ho quy tnvc;
ZZ61 - 0007679 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:210917.SHGD:10008976.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0629890 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 300.000đ IBVCB.2109171028092002.Hoang Thu Trang Quan 7 Ung ho quy
VNCK - 0627045 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 200.000đ IBVCB.2109170303446001.Vo Thi Ngoc Ha Ung ho cac em be vung cao
VNCK - 0622252 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 200.000đ IBVCB.2109170506640001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0617899 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2109170054856001.Gop gach cho Pa it
J633 - 0005036 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:210917.SHGD:10000160.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
ZZ61 - 0004631 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ Sender:01602001.DD:210917.SHGD:10000084.BO:NGUYEN HUY THONG / UNIS.BO ME HUY KHANH, MINH T RI UHTX THANG 9
ZZ61 - 0003889 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:210917.SHGD:10001488.BO:DAO NGAN GIANG.DAO NGAN GIANG GOP GACH PA IT
ZZ61 - 0003661 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 1.000.000đ Sender:01201003.DD:210917.SHGD:10000478.BO:TRAN DANG DUONG.UNG HO MUA QUA TRUNG THU
VNCK - 0611783 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 300.000đ IBVCB.2109170915380002.Hoang Ha Doi Can Ung ho Trung thu nam 2017
1415 - 0000043 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 4.600.000đ ONG BA KILLION UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
1415 - 0000041 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 4.600.000đ NGUYEN DIEU LIEN PHUONG UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
Y013 - 0000018 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 1.000.000đ THE FACESHOP DA NANG UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0601616 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ IBVCB.2109170359357002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
MBVP - 0159253 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 100.000đ MBVCB.13377780.Kinh Te Kha.CT tu Nguyen Van Viet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0600085 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 100.000đ IBVCB.2109170228401001.Duong Thu Hong - Gop gach cho Pa it
VNCK - 0596207 TK chuyển đến 2017 21-09-2017 500.000đ IBVCB.2109170076123001.trung thu vui ve nhe cac em
Nguyen Thanh Ha TK chuyển đến 2017 20-09-2017 100.000đ
VNCK - 0485861 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 1.000.000đ IBVCB.1909170729513003.Nguyen Van Trong Ung ho quy CCT
VNCK - 0572153 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 200.000đ IBVCB.2009170540933002.
VNCK - 0571586 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ IBVCB.2009170101937002.tung hanoi ung ho chuong trinh nhan dip Trung Thu
VNCK - 0563680 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 2.000.000đ IBVCB.2009170493969003.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0558567 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ IBVCB.2009170030305003.Gia dinh Son Ha ung ho HCMC Chia se
VNCK - 0555575 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ IBVCB.2009170201091003.cac ban: In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0553093 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 200.000đ IBVCB.2009170737095001.Thuc Anh - Gop gach cho Pa It
VNCK - 0551061 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2009170303377001.Le NGuyen Thanh TP Ho Chi Minh Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0550598 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 700.000đ IBVCB.2009170799709003.Ung ho trung thu cho cac chau. Cua it long nhieu
VNCK - 0545343 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 300.000đ IBVCB.2009170401982001.Xin tang Quy
VNCK - 0543716 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ IBVCB.2009170676454001.Gop gach cho Pa It
MBVP - 0118970 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 250.000đ MBVCB.13291662.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0008533 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:200917.SHGD:10009549.BO:TO HONG VAN.995217092054790 UNG HO COM CO THI T
VNCK - 0542705 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 200.000đ IBVCB.2009170373046001.Nguyen Thi Tu Quyen Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
J633 - 0021428 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:200917.SHGD:10008148.BO:TRAN HOAI ANH.TRAN HOAI ANH UNG HO CHUONG TRINH GOP GACH CHO PA IT
J633 - 0019269 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:200917.SHGD:10007347.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY
ZZ61 - 0007134 TK chuyển đến 2017 20-09-2017 400.000đ Sender:01314001.DD:200917.SHGD:10001026.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO