Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0257055 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ 465676.081217.161332.Ung ho quy tro ngheo vung cao
KP87 - 0000016 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ DINH THI THU CUC;HUNG YEN;NT;
J633 - 0029272 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 100.000đ Sender:01359001.DD:081217.SHGD:10000593.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1734270096:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT
J619 - 0528885 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0055421 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:081217.SHGD:10010354.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ01 - 0004794 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 9.100.000đ Sender:01202002.DD:081217.SHGD:10003347.BO:UONG PHUONG LAN.995217120803540 PHUONG TA CKH
MBVP - 0186573 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ MBVCB23420768.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0119177 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170061152003.ao am vung cao
VNCK - 0015136 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170654308001.tiktok SG ungho
VNCK - 0017679 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0712170481408001.Nhom OMD Saigon Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0180379 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 3.000.000đ MBVCB23412037.NGO DUC TRUNG 0915533553. Ung ho Quy tre em ngheo vung cao.CT tu 0021000597599 NGO DUC TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
YW11 - 0000065 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ HOANG NGOC UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
D439 - 0005190 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:081217.SH:10000588.BO:BUI THANH LONG.UNG HO CHO CAC EM VUNG CAO
VNCK - 0108806 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170951528001.Hoa Ung ho quy com co thit.
VNCK - 0058748 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0812170287791005.Misa Nguyen Q8 ung ho cac be vung cao
ZZ01 - 0005737 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:071217.SHGD:10004741.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217120704497 CT
VNFI - 0217767 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ 941410.071217.133517.Ung ho quy tro ngheo vung cao hongc hu FT17341080005289
VNCK - 0964017 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170166712004.Chu Thi Tuyen GD CONG TY PHU GIA UNG HO
VNCK - 0964900 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 4.500.000đ IBVCB.0712170735924006.CHU THI TUYE GD CTY PHU GIA UNG HO
ZZ61 - 0009917 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:071217.SHGD:10006847.BO:DUONG THI MINH HANG.995217120706477 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
VNCK - 0922288 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170896069004.Ung ho quy
ZZ61 - 0004674 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:071217.SHGD:10001750.BO:NGUYEN HUY TOAN.CT CHO CCT
VNCK - 0963145 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 50.000đ IBVCB.0712170282920003.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4 Xuan Dinh-B Tu Liem-Ha Noi com co thit
VNCK - 0950192 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 300.000đ IBVCB.0712170096729001.Nga Hanoi T12/17
VNCK - 0879546 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0612170839164001.Nguyen Thi Thu Yen Tokyo, Nhat Ban Yen Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0903424 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ IBVCB.0712170739312001.Truong Vu Ung ho Com co thit t12
VNCK - 0889648 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.020.000đ IBVCB.0612170153624002.Yamamoto Ryoko Mua lich #102236
F977 - 0000026 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.000.000đ PHAM THI MINH HIEN GUI BAC TUAN COM CO THIT GD TIEN MAT
Nguyen Trung Thanh TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ
VNCK - 0745904 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0512170950586002.VU DINH SON 66 Giap Nhat- Nhan Chinh- Thanh Xuan- Ha Noi nho quy chon giup hoan canh ung ho
VNCK - 0741363 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170527150001.Moon ESL ung ho tro ngheo vung cao
MBVP - 0890764 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ MBVCB23128566.TRAN HOANG LAN 0906922913 DONG GOP.CT tu 0371000465381 TRAN HOANG LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0853515 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612171030754001.Ung ho Com co thit t12
VNCK - 0841322 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170706342001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh
VNCK - 0832493 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170924905001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 12/2017
J633 - 0026700 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 50.000đ Sender:01309001.DD:061217.SHGD:10008151.BO:LE KHANH VAN.LE KHANH VAN DONG GOP
VNCK - 0814272 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170037103002.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung
ZZ01 - 0005726 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.200.000đ Sender:01310001.DD:061217.SHGD:10011772.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM VUNG CAO T 11 T12
VNCK - 0795280 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 900.000đ IBVCB.0612170558257002.Be U HN UHTX thang 10, 11, 12/2017
ZZ45 - 0005960 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:061217.SHGD:10007529.BO:TRAN THI HUE.CK
VNCK - 0771703 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0612170022012002.Tran Nhat Duy 781c6 Le Hong Phong, F12, Q10, TP HCM Dong gop
ZZ61 - 0003123 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:061217.SHGD:10001414.BO:NGUYEN THI THU HUONG.IBNGUYEN THI THU HUONG CHU YEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0759127 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 10.000đ IBVCB.0612170175062001.hi vn hi
J633 - 0010742 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 1.000.000đ Sender:79202002.DD:051217.SHGD:10001010.BO:LE THI THANH XUAN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO TH IT
ZZ61 - 0010311 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:051217.SHGD:10007327.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ01 - 0008736 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 5.000.000đ Sender:01202002.DD:051217.SHGD:10009826.BO:LY HONG HANH.995217120509402 COM CO THIT THAN G 12
VNCK - 0729297 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170261762001.DMQ ung ho thang 11-12
VNCK - 0692638 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 100.000đ IBVCB.0512170140667002.LE THU TRANG ME LINH-HA NOI QUY COM CO THIT
VNCK - 0689304 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170785589002.Tran Thi Thanh Hai Ha Noi Ung ho cac hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0649829 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 5.000.000đ IBVCB.0512170435844001.Anh Nguyen Hong Vinh ung ho dem nha Jazz Han Quoc