Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0647042 TK chuyển đến 2017 26-04-2017 200.000đ IBVCB.2604170425899001.Linh Gia Lai Ung ho
VNCK - 0625506 TK chuyển đến 2017 26-04-2017 200.000đ IBVCB.2604170611272004.Ung ho Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0004235 TK chuyển đến 2017 26-04-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:260417.SHGD:10000557.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
Ha TK chuyển đến 2017 25-04-2017 200.000đ
DD4400 - 0340530 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 211.287đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
V607 - 0594688 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 200.000đ FTF.CN:9704366802631433013.FrAcc:0011002349725 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0560093 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 11.360.000đ IBVCB.2504170704867003.Mot nguoi ban cua Doan Hieu Minh Chia se cung anh Tran Dang Tuan cung Com Co Thit
VNCK - 0559472 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 200.000đ IBVCB.2504170754103001.Quy Com co thit Quy Com co thit Kho khan
VNCK - 0558133 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ IBVCB.2504170118877001.Pham Ba Ngoc ung ho Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0535905 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 50.000đ IBVCB.2504170607895001.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
4437 - 0008432 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ /Ref:P3057115940{//}/Ref:P3057115940{//}B/O:NGUYEN HONG NHUNG UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0010077 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:250417.SHGD:10011206.BO:NGO THI QUYNH CHI.995217042508077 UNG HO COM CO THIT
B247 - 0008067 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 200.000đ /Ref:P3057115506{//}/Ref:P3057115506{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T4/2017
VNCK - 0522431 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ IBVCB.2504170958629003.Do Thi Thu Hoa truong tieu hoc Tan Dinh ung ho quy
VNCK - 0521867 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ IBVCB.2504171002425002.ung ho quy
VNCK - 0518686 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ IBVCB.2504170073289002.Ung ho com co thit. Quy Nguyen
VNCK - 0513003 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 3.000.000đ IBVCB.2504170591882001.Zen ung ho thang 4
B247 - 0006869 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 1.000.000đ /Ref:P569861{//}/Ref:P569861{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
VNCK - 0490842 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 300.000đ IBVCB.2504171026044002.Ung ho 25042017
VNCK - 0489387 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 600.000đ IBVCB.2504170219924001.anh Thang va anh Trang Cty CKL ung ho T4/2017
VNCK - 0478872 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 500.000đ IBVCB.2504170647180004.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 4/2017
VNCK - 0470382 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 100.000đ IBVCB.2504170829616001.Huynh Bich Van qui tro ngheo vung cao qui tro ngheo vung cao
DD2760 - 0001157 TK chuyển đến 2017 25-04-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
J633 - 0040049 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:240417.SHGD:10019535.BO:LUONG THU THAO.UNG HO CAC BE MOT PHAN RAT NHO
VNCK - 0434048 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 500.000đ IBVCB.2404170695521001.Ung ho Quy
1R16 - 0000069 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 1.000.000đ UNC: LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
I076 - 0000160 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 25.000.000đ TRINH THANH HAI. ND: CHI TRANG HL -TECH UNG HO CCT QUA HOAT DONG MUA CIGAR DAU GIA GD TIEN MAT
VNCK - 0377359 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 100.000đ IBVCB.2404170726556001.Gauconlonton Gauconlonton7 Quy CCT
4593 - 0006156 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 1.440.000đ /Ref:P568428{//}/Ref:P568428{//}Nhom ca nhan ung ho quy Tro ngheo Vung cao Thang 3 va 4 D. Vi CHUYEN:HOANG HONG TRA
ZZ61 - 0004445 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:240417.SHGD:10000025.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T4 2017
VNCK - 0368241 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 1.000.000đ IBVCB.2404170730828001.Minh Nguyet gop Quy
0U61 - 0071152 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 500.000đ FTF.CN:9704366804599538023.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0003002 TK chuyển đến 2017 24-04-2017 500.000đ Sender:79303001.DD:240417.SHGD:10008162.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
VNCK - 0312815 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 1.313đ IBVCB.2204170105319001.grgf dgfgdg dfgdg
VNCK - 0312777 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 1.111đ IBVCB.2204170527287001.erdg dfgdgd fgdgdg
VNCK - 0311959 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 2.600.000đ IBVCB.2204170069171001.Gia dinh hai chau Bong Choe Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0311677 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 300.000đ IBVCB.2204170590163001.Dao Thi Mai Hoa ung ho com co thit thang 4
VNCK - 0311325 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 1.001đ IBVCB.2204170926135001.sdfssd ddd dddd
VNCK - 0311187 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 1.355đ IBVCB.2204170375119001.45646e rtrt rrr
MBVP - 0219668 TK chuyển đến 2017 23-04-2017 200.000đ MBVCB.1278226.ung ho Quy com co thit.CT tu be Bao Van toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0278233 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 500.000đ IBVCB.2204170399593001.
VNCK - 0307601 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 1.036đ IBVCB.2204170799581001.34 d d
VNCK - 0280857 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 200.000đ IBVCB.2204170493611001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0197926 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 1.000.000đ MBVCB.1252422.noi tro.CT tu Le Thi Kim Yen toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0188100 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 1.000.000đ MBVCB1240683.Nguyen Hai Van ung ho Quy.CT tu 0301002912364 NGUYEN HAi VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0249382 TK chuyển đến 2017 22-04-2017 1.352đ IBVCB.2104170367712001.afadf gfsr w3re4
Linh TK chuyển đến 2017 21-04-2017 3.000.000đ
Thao TK chuyển đến 2017 21-04-2017 100.000đ
VNCK - 0052206 TK chuyển đến 2017 20-04-2017 500.000đ IBVCB.1904170468291001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0143072 TK chuyển đến 2017 20-04-2017 100.000đ IBVCB.2004170887370002.Bich Phuong Buon ma thuot Ung ho quy com co thit