Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000024 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 27.896.000đ IBPS/SE:01204009.DD:121217.SH:19006361.TC:XC92.21000.dd 111217 BO:VBA MUONG KHUONG.HOAN TR1A LENH CT 10016560 NGAY 11/12/2017 DO SAI TEN TK DVH
ZZ61 - 0005031 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 400.000đ Sender:79307006.DD:141217.SHGD:10005138.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003711 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.000.000đ Sender:01310001.DD:141217.SHGD:10003989.BO:BUI THE ANH.COM CO THIT THANG 12.
ZZ61 - 0003489 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 2.000.000đ Sender:01311001.DD:141217.SHGD:18061178.BO:NGUYEN KHANH HUNG.UNG HO CCT
ZZ02 - 0003878 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:141217.SHGD:17000961.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
MBVP - 0735532 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 100.000đ MBVCB.24248015...CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0724698 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.022đ IBVCB.1312170759876001.53 yuior gd3
VNCK - 0728401 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.255đ IBVCB.1312170647306001.rg 5 5t
VNCK - 0729500 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.255đ IBVCB.1312170435074002.563 fgnd ers
VNCK - 0733018 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.315đ IBVCB.1312170565178001.rts ea DdafA
VNCK - 0733814 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.645đ IBVCB.1312170426360001.fe35 1f65 5f
VNCK - 0733879 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.635đ IBVCB.1312171010624001.ar21 f;aoje lfiha
VNCK - 0733930 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 1.654đ IBVCB.1312170224840001.oihd ifuiuefF IUHA
VNCK - 0750864 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 500.000đ IBVCB.1412170908606001.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0760255 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 500.000đ IBVCB.1412170516624001.Ho Thi Hong Hanh An Phu Quan 2 Com co thit
VNCK - 0761938 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 200.000đ IBVCB.1412170262614001.Tran Thi Le Tam abc Ung ho thang 12/2017
U635 - 0000036 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 200.000đ BO: LE THI MY HANH/ NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
U635 - 0000035 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 200.000đ BO: LE THI MY HANH/ ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0722556 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 1.222đ IBVCB.1312170487820001.q3r 3rqr ewr
VNCK - 0720397 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 1.011đ IBVCB.1312170399520001.ae564 89r4 938r
VNCK - 0708608 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 1.100đ IBVCB.1312170763800001.654e8 rr 88e
VNCK - 0696487 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1312170172077001.Facebook Khang Hoang chuyen tien dau gia dien thoai MKIDs (ung ho quy neu nguoi khac mua duoc)
J895 - 0000406 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 1.000.000đ LE HOANG HANH UNG HO TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0672765 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 500.000đ IBVCB.1312170562741003.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0635730 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 100.000đ IBVCB.1312170461196002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
ZZ45 - 0003818 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 3.400.000đ Sender:01201003.DD:131217.SHGD:10000607.BO:NGO LE QUYNH.UNG HO VAN TAI AO AM DI MUONG LAY MUONG CHA
VNFI - 0364124 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 5.000.000đ 916246.131217.084321.Nam Nguyen - CEO X3English donates 5mil VND
ZZ01 - 0003040 TK chuyển đến 2017 13-12-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:131217.SHGD:10000244.BO:CHAU THI LAN THANH.995217121300978 DG QUY TNV C
VNCK - 0469448 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 1.000đ IBVCB.1212170159555001.11 22
VNCK - 0570277 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 88.888đ IBVCB.1212170617573001.Nguyen Hong Hai T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Goodluck to all of u
VNCK - 0586890 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 50.000đ IBVCB.1212170255744001.n.n
VNCK - 0589193 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1212170799320003.E ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0330049 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 100.000đ 616665.121217.074224.AGRIBANK Gui tro ngheo vung cao
YV56 - 0006167 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 200.000đ /Ref:P793898{//}/Ref:P793898{//}Be Khoai- Nghe An DVC:NGUYEN THANH TU
ZZ45 - 0003462 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 3.000.000đ Sender:01310001.DD:121217.SHGD:10000543.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 12.2017
ZZ61 - 0004144 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:121217.SHGD:10001005.BO:DANG THI MINH.IBTU THIEN
ZZ61 - 0005665 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:121217.SHGD:10003136.BO:NGUYEN MANH THANG.995217121203177 BE AN NHIEN UNG HO CAC BAN CO HOAN CANH KHO KHAN
ZZ61 - 0007716 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 200.000đ Sender:01311003.DD:121217.SHGD:18027119.BO:THAI THI NGOAN.UNG HO QUY TRO NGHEO
4516 - 0003835 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 34.012.500đ //Ref:346315665{//}VAL:171212USD1500,00 /Tlx:SW1712121891 /Pmnt:/RFB/DONATION ON BEHALF/// //RFB/OF MR NGUYEN MANH DUC /71A:OUR /B.O:/SGACU 260540224178ACR CAPITAL HOLDINGS PTE. LTD.6 TEMASEK BOULEVARD08-01 SUNTEC TOWER 4SINGAPORE 038986/SG
J633 - 0010018 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:121217.SHGD:18022211.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
J633 - 0016349 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:121217.SHGD:10001579.BO:DAO THI MOC HUONG.VCB BA DINH DAO THI MOC HUON G UNG HO MUA QUAN AO RET
MBVP - 0492181 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 100.000đ MBVCB.23883327.ck.CT tu nt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009500 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 100.000đ Sender:01311001.DD:121217.SHGD:18031249.BO:DUONG TUAN THONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0475703 TK chuyển đến 2017 12-12-2017 500.000đ IBVCB.1212170651914001.Nguyen Van Thu Ha Noi Ung ho Quy thang 12/2017
Anonymous TK chuyển đến 2017 11-12-2017 500.000đ ung ho quy
VNCK - 0356413 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ IBVCB.1112170666266001.Tran Thi Nuong Dong Thap Com co thit
VNCK - 0351998 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 10.000đ IBVCB.1112170803122001.Jerry vn hi
VNCK - 0337119 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ IBVCB.1112170864083001.Phuc Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0328654 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 32.405.000đ IBVCB.1112170263375001.Nhom lua yeu thuong, YenBai 2017. Ung ho cac chau vung lu TT Nghia Lo & H. Tram Tau. (Chuyen lan 2)
MBVP - 0350958 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ MBVCB.23675186.Ung ho quy chung.CT tu Akabeko toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).