Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0090393 TK chuyển đến 2017 06-08-2017 250.000đ IBVCB.0608170959958001.Gdsdjf Jzicjc Hxjxcjc
Anonymous TK chuyển đến 2017 05-08-2017 1.000.000đ UNG HO QUY TRO VUNG CAO
VNCK - 0035387 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 500.000đ IBVCB.0508170779095002.Doan Thi Hop 58 ban co f3 q3 tphcm Giup hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0026388 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 100.000đ IBVCB.0508170661099001.Trang QuangNam ung ho quy com co thit
MBVP - 0715278 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 300.000đ MBVCB8702176.com co thit.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0716294 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 550.000đ MBVCB8703964.ung ho.CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNAF - 0010268 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
VNCK - 0002855 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 12.000.000đ IBVCB.0408170201256001.Nha chau Piza ung ho
VNCK - 0025809 TK chuyển đến 2017 05-08-2017 200.000đ IBVCB.0508170342399002.A B Linh & Huong ung ho CCT t8/2017
MBVP - 0705798 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 300.000đ MBVCB.8686336.cong chuc.CT tu Thao Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0693354 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ MBVCB.8668417.ung ho cct.CT tu t.a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0692780 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ MBVCB.8667595.ung ho cct thang7.CT tu Ms Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0644322 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 500.000đ MBVCB.8598314.ungho.CT tu tiktok toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0637334 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ MBVCB.8583378.Tre em vung cao.CT tu Huynh Trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0027426 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:040817.SHGD:10001655.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
J633 - 0012050 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ Sender:01360002.DD:040817.SHGD:10000390.BO:NGUYEN THI VAN ANH.NGUYEN THI VAN ANH UNG HO QU Y THANG8
J633 - 0004901 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:040817.SHGD:10002549.BO:NGUYEN PHUONG THAO.UNG HO CAC BE VUNG BI LU QUE T
9565 - 0003898 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
6165 - 0003743 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
4H69 - 0007114 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 2.000.000đ /Ref:P679990{//}/Ref:P679990{//}ung ho cac em nho vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET AN
VNCK - 0961311 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 300.000đ IBVCB.0408170919868001.Com co thit 7.2017
ZZ01 - 0003144 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:040817.SHGD:10000374.BO:DO VU VAN KIM.995217080400463 DO VU VAN KIM CHUYEN TIEN
ZZ45 - 0005584 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:040817.SHGD:10005163.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 8/2017
ZZ61 - 0005218 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:040817.SHGD:10004064.BO:VU HOANG GIAP.IBUNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0006681 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 5.000.000đ Sender:79314001.DD:040817.SHGD:10000570.BO:LE HAI THANH.CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOA NH NHA KHANG DIEN UNG HO
ZZ61 - 0010242 TK chuyển đến 2017 04-08-2017 5.000.000đ Sender:01314001.DD:040817.SHGD:10001886.BO:HA TRONG HUY.HA TRONG HUY CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
Tuấn & Xuân TK chuyển đến 2017 03-08-2017 100.000đ Ung ho quy TNVC
VNCK - 0778179 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 500.000đ IBVCB.0208170207113001.Bui Huyen Trang ung ho CT Com Co Thit
VNCK - 0866052 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 3.000.000đ IBVCB.0308171017704001.Quan Quan 12 Mong cac chau ngoan va manh khoe
VNCK - 0861652 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 600.000đ IBVCB.0308170169226003.Be U HN UHTX thang 6 & 7/2017
J633 - 0030744 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 4.539.000đ Sender:01202002.DD:030817.SHGD:10002018.BO:TRAN DANG TUAN.GIA LINH UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0613756 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 200.000đ MBVCB.8546132...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009747 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 200.000đ Sender:01201001.DD:030817.SHGD:10007435.BO:NGUYEN THI THU.UNG HO QUY
D439 - 0005940 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 1.000.000đ IBPS/SE:01202001.DD:030817.SH:10010066.BO:LUONG THI THU HA.995217080305890 - LUONG THU HA 0912306228 CHUNG TAY CT COM CO THIT VOI TRE VUNG CAO
0286 - 0000085 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 9.000.000đ DUONG DO QUYEN;NHAN DO CONTRIBUTION ON BEHALF OF TIMUSHA;
VNCK - 0837242 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 500.000đ IBVCB.0308170390202001.Gau & Sau ung ho cac ban vung cao
ZZ61 - 0007678 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 500.000đ Sender:01314001.DD:030817.SHGD:10001235.BO:TRAN QUY DUONG.XIN GOP PHAN.
VNCK - 0810834 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 500.000đ IBVCB.0308170303935001.Ung ho CCT
ZZ61 - 0004681 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:030817.SHGD:10002419.BO:DUONG DINH HAI.995217080301704 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
5L72 - 0449439 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 1.000.000đ PT..VU THANH HAI.20170803.091642.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
0849 - 0000004 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 200.000đ ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN; BO: LE THI MY HANH GD TIEN MAT
0849 - 0000003 TK chuyển đến 2017 03-08-2017 200.000đ NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN; BO: LE THI MY HANH GD TIEN MAT
Anonymous TK chuyển đến 2017 02-08-2017 1.000.000đ
VNCK - 0671785 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 200.000đ IBVCB.0108170627475004.Le Thuy Hang Chung cu Hung Vuong 2 Phu My Hung Ung ho quy
MBVP - 0506001 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 100.000đ MBVCB.8380401.tre em ngheo.CT tu Sang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0N75 - 0762995 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 3.600.000đ FTF.CN:9704366803851417025.FrAcc:0941000039999 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0758271 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 200.000đ IBVCB.0208170743726002.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 8/2017
VNCK - 0747377 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 400.000đ IBVCB.0208170283430002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T7+8/2017
J633 - 0031635 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:020817.SHGD:10013195.BO:NGUYEN THI THANH THUY.YEU THUONG THAT NHIEU
VNCK - 0745102 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 500.000đ IBVCB.0208170166798002.Do Thi Thai Phuc Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao