Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0964342 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ MBVCB.14651338.Qui TNVC.CT tu Gia dinh Duong Tuyet HN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0711995 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ IBVCB.0210170838348001.ung ho quy TNVC
J633 - 0038714 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10020916.BO:DO MINH HUYEN.DO MINH HUYEN UNG HO QUY TRO NGHE O VUNG CAO
VNCK - 0709971 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 4.000.000đ IBVCB.0210170322388001.Fanpage Netizenbuzz Vtran ung ho
J633 - 0036628 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.500.000đ Sender:79305002.DD:021017.SHGD:10000368.BO:PHAM VAN TOAN.TIEN DAU GIA SACH
J633 - 0024962 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 300.000đ Sender:01311003.DD:021017.SHGD:18170405.BO:NGUYEN XUAN PHUC.GOP GACH CHO PA LT
J633 - 0023971 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:021017.SHGD:10009373.BO:PHAN LE ANH TUAN.TUANXU UNG HO THANG 10 CHO QUY TRONGHEO VUNG CAO COM CO THIT
0595 - 0006359 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ /Ref:P745049{//}/Ref:P745049{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: ho tro tro ngheo vung c ao D. Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
J633 - 0020673 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10001836.BO:TRAN THANH BINH.MOT DONG GOP NHO
VNCK - 0685717 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ IBVCB.0210170558029002.ung ho cac em
ZZ61 - 0009301 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10015462.BO:NGUYEN TUAN ANH.TA NGUYEN, UHTX T9, UNG HO QUY
VNCK - 0683938 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 100.000đ IBVCB.0210171007953006.Trieu Bao ung ho
ZZ61 - 0007740 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 250.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10008979.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
J633 - 0016014 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 100.000đ Sender:01359001.DD:021017.SHGD:10000097.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1727526466:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0007249 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10007825.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T9
J633 - 0009820 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:021017.SHGD:10004412.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217093084754)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0679551 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0210170577695001.Em Son (Vung Tau) ung ho COM CO THIT.
J633 - 0006530 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:021017.SHGD:10000581.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY CCT
VNCK - 0618707 TK chuyển đến 2017 01-10-2017 100.000đ IBVCB.0110170572918010.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai - Hai Ba Trung - Ha Noi Hoan canh kho khan thang 10 - 2017
VNAF - 0016148 TK chuyển đến 2017 01-10-2017 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0016102 TK chuyển đến 2017 01-10-2017 300.000đ IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
2868 - 0108609 TK chuyển đến 2017 01-10-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171001.084640.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
Anonymous TK chuyển đến 2017 30-09-2017 1.000.000đ
VNCK - 0590839 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 1.000.000đ IBVCB.3009170385510006.DUONG NGOC KHA TRANG Gop quy chung chia deu cho cac hoan canh
MBVP - 0872833 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 200.000đ MBVCB.14478002...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0529374 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 100.000đ IBVCB.3009170677597002.Nguyen minh tan Cty AZ-TEK to 5 Yen nghia Ha dong Ha noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0566842 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 1.000.000đ IBVCB.3009170274427001.khong khong khong
VNCK - 0568997 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 500.000đ IBVCB.3009170638927001.VU AI TAM NHA TRANG UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0573732 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 500.000đ IBVCB.3009170380250003.Gia dinh Song Anh - Tan Binh Abc Abc
VNCK - 0579643 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 500.000đ IBVCB.3009170116324001.Ung ho tre em
G790 - 0000039 TK chuyển đến 2017 30-09-2017 2.000.000đ NGUYEN THI LE HANG UNG HO NA NGAO GD TIEN MAT
VNVT - 0705525 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170928217347745.VNVT20170928705525.Com co thit
VNCK - 0490693 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 200.000đ IBVCB.2909170601920002.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0478623 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 800.000đ IBVCB.2909170703360002.TTDVGT_ Cty NEO quyen gop cho Quy to chuc trung thu cho cac chau nho.
VNCK - 0466535 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 200.000đ IBVCB.2909170805548001.Gia dinh My- Keo Ung ho Com Co thit
VNCK - 0463454 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 300.000đ IBVCB.2909170565968001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 09.2017
VNCK - 0442331 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 200.000đ IBVCB.2909170314004003.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, HCM Tre em ngheo, vung cao
VNCK - 0428798 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ IBVCB.2909170952473002.Gop gach cho Pa it
VNCK - 0413559 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ IBVCB.2909170969557002.Nguyen Lan Phuong Com co thit t10.17
VNCK - 0407364 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2909170725673004.Dang Tran Hoang Hang thang
VNCK - 0405224 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 2.500.000đ IBVCB.2909170953005001.Tien dau gia ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0045357 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:290917.SHGD:10014765.BO:NGUYEN THI NGA.UNG HO CAC BE
J633 - 0037461 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:290917.SHGD:10005261.BO:LE THI THANH BINH.UNG HO COM CO THIT
VNVT - 0718775 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 50.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170929218442458.VNVT20170929718775.a chi con chung nay
Z062 - 0000162 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 2.500.000đ cn cog ty mk ung ho chuong trinh com co thit quy hoc tro ngheo vung cao thang 09/2017
ZZ61 - 0004064 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:290917.SHGD:10000641.BO:LE PHUONG QUYEN.995217092900245 UNG HO QUY TN VC T9
ZZ61 - 0004084 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:290917.SHGD:10000800.BO:HOANG THI PHUONG.995217092900488 UNG HO TRUN G THU
ZZ61 - 0009830 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 350.000đ Sender:79201001.DD:290917.SHGD:10006234.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUONG TRA LE QUYEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0014243 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 3.000.000đ Sender:01616002.DD:290917.SHGD:10003309.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN SEPT EMBER
J633 - 0021777 TK chuyển đến 2017 29-09-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:290917.SHGD:10003176.BO:NGUYEN THI THANH VAN.