Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
4H69 - 0006322 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ /Ref:P784666{//}/Ref:P784666{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:THA N THI LAN
25L1 - 0588899 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ PT..NGUYEN VAN CUONG.20171127.122455.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0753910 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170914417001.Ung ho Com co thit
VNBT - 0509030 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 3.880.000đ IBVCB.20171127VNBT209695.30.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNCK - 0729622 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170419205001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T11.2017
VNCK - 0718084 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2711170523517002.le thanh tam BT8 Viet Hung Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0012277 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10022747.BO:LUU THI DINH.HUONG LINH LUU HUU GIAP UNG HO CAC EM
VNFI - 0962005 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ 141745.271117.141745.Ung ho quy T11.2017
ZZ61 - 0010869 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ Sender:79307006.DD:271117.SHGD:10015152.BO:TA THI NGOC HAO.IBTA THI NGOC HAO CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0703987 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ IBVCB.2711170060903006.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Hanoi UH CCT 2 thang
ZZ61 - 0009711 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:271117.SHGD:10001596.BO:DANG TRAN VIET.FOR THE FUTURE.
0105 - 0007037 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 7.000.000đ /Ref:PALPM708MT0{//}/Ref:PALPM708MT0{//}LP VNM708MT0 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MRS TRAN THI MY HANH
J633 - 0032252 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 600.000đ Sender:79302001.DD:271117.SHGD:10008411.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090217112789913)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006429 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:271117.SHGD:10005289.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0670135 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170428822002.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0668859 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170724290001.ung ho
ZZ45 - 0007634 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10013361.BO:TRAN THI DINH.CCTT10.17
VNCK - 0662389 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ IBVCB.2711170986368001.Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0005446 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ Sender:01310001.DD:271117.SHGD:10008843.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNCK - 0659030 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ IBVCB.2711171006850001.Be Nha Khanh - Da Nang ung ho heo dat cho cac ban vung cao
ZZ61 - 0005004 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 10.000.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10006490.BO:NGUYEN HONG HANH.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO T1 V A 11
J633 - 0003990 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:271117.SHGD:10000099.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
ZZ61 - 0003564 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:01202002.DD:271117.SHGD:10000922.BO:NGUYEN THI HA NHUNG.995217112700410 CT UNG HO
VNCK - 0647108 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ IBVCB.2711171023502001.Gauconlonton Gauconlonton14 Quy CCT
UV85 - 0071448 TK chuyển đến 2017 26-11-2017 200.000đ FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0608586 TK chuyển đến 2017 26-11-2017 200.000đ IBVCB.2611170884601001.Nguyen Van Trai Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
VNCK - 0516480 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 69.000đ IBVCB.2511170077152006.CCBB ung ho quy TNVC
VNCK - 0525292 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 2.200.000đ IBVCB.2511170676978002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu HCMC Ung ho quy com co thit
MBVP - 0760624 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 500.000đ MBVCB.21572588.ung ho CCT 11.2017.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0525432 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 500.000đ IBVCB.2511171028106004.Tuong Vy: Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
DD2760 - 0001019 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
DD4400 - 0400087 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 333.458đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNBT - 0521285 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 3.070.000đ IBVCB.20171124VNBT208997.36.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
MBVP - 0706903 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ MBVCB.21474865.co len.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0688618 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 1.000.000đ MBVCB21436790.Tri Nguyen ck.CT tu 0691000312406 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0662487 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ MBVCB.21394677.ung ho ao am mua dong cho cac em.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0039461 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:241117.SHGD:10002103.BO:BUI THI LIEN NGOC0653039.CHUYEN KHOAN TU TAI KH OAN 0910106530390001 DEN TAI KHOAN 0611001917137 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI HA NOI
VNCK - 0361279 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2311170564507002.PhamToNuong ComCoThit
VNCK - 0364726 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2311170025547003.Ung ho chu Tuan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0400238 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ IBVCB.2411170241710001.Anh Thu Phu Thuan q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0428431 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 300.000đ IBVCB.2411170939984002.cknta 123 Cong Hoa SG ung ho tre em vung cao
VNCK - 0429692 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ IBVCB.2411170068698001.ung ho com co thit. quy nguyen
VNCK - 0442205 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 50.000đ IBVCB.2411171035994002.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
VNCK - 0443185 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2411170252522003.Phuong Ha Noi Quy Com co thit
YM25 - 0021123 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 800.000đ //SAL241117YM25002//BAO VIETNAMNET TT NHUAN BUT 1.10_7.10.2017
J633 - 0004377 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ Sender:79309001.DD:241117.SHGD:10000552.BO:NGO DANG KHOA.CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC
CZ56 - 0000096 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 1.000.000đ NGUYEN TU HAO - BACH DANG, HN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
CZ56 - 0000097 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 4.000.000đ HA KHANH NGOC MANCHESTER VUONG QUOC ANH UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
A867 - 0000050 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 13.365.745đ ANH EZIO TONEZZER TAI ITALIA UNG HO QUY TRO NGHEO VC GD TIEN MAT
CZ56 - 0000086 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 5.300.000đ CHI DANG NGOC A HA LAN UNG HO QUY TRO NGHEO VC GD TIEN MAT