Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0037476 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 500.000đ IBVCB.0510170553549002.Ung ho quy
J633 - 0009207 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 100.000đ Sender:01309001.DD:051017.SHGD:10002693.BO:TRAN HUONG GIANG.UNG HO QUY
J633 - 0008485 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:051017.SHGD:10002150.BO:TRAN THI THU HUE.(CKRMNO: 031217100588815)UNG H O QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0025583 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 500.000đ IBVCB.0510170607725002.Hoang Gia Bach Ha noi xay truong hoc
J633 - 0004801 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:051017.SHGD:10002626.BO:DANG QUOC TRANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0021473 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 100.000đ IBVCB.0510170667019002.NGO MINH HUY NAM TU LIEM, HA NOI Ung ho cho cac ban
VNAF - 0016575 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
YP15 - 0000764 TK chuyển đến 2017 05-10-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0025181 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:041017.SHGD:10006911.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217100482186)UNG H O QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNVT - 0818812 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 40.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171004218267609.VNVT20171004818812.4
VNCK - 0988872 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ IBVCB.0410170587496003.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0978145 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ IBVCB.0410170182718002.em Bup, Hanoi, Ung ho Quy T10.2017
VNCK - 0975433 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ IBVCB.0410170563944001.ngo duc ca dong nai tuy tam
VNCK - 0958992 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 2.000.000đ IBVCB.0410170267538003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao 10/2017
VNCK - 0955855 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0410170470194002.Hoang Ha 47 Doi can UHTX quy 4
VNCK - 0949804 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 500.000đ IBVCB.0410170910776002.Dang Thi Nguyet Q7 - Ho Chi Minh Ung ho Quy
VNCK - 0946937 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ IBVCB.0410170769346002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T10/2017
VNCK - 0938400 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0410170259459003.Ho Thi Ngoc HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T10/17 HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T10/17
VNCK - 0910501 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 100.000đ IBVCB.0410170222329004.amabuki ung ho
VNCK - 0906477 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 400.000đ IBVCB.0410170313039001.NGUYEN VIET PHUONG UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0890723 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 500.000đ IBVCB.0310170815203002.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
MBVP - 0214657 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 1.000.000đ MBVCB14875041.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0521000716528 TRAN DUY HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0030666 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:041017.SHGD:10012900.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0030042 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:041017.SHGD:10007545.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217100488528)UNG HO QUY CCT THANG 10/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ45 - 0011788 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:041017.SHGD:10016176.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 10.2017
J633 - 0008336 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:041017.SHGD:10001847.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T T1400
9717 - 0250625 TK chuyển đến 2017 04-10-2017 200.000đ PT..BUI THI LAM THAO.20171003.203020.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0778480 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 200.000đ IBVCB.0210170736353002.NDAK Ung ho CCT thang 9 2017 va tet trung thu
VNCK - 0778174 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 2.000.000đ IBVCB.0210170249981005.ung ho trung thu cac em mien cao
VNCK - 0775125 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 100.000đ IBVCB.0210170229117006.Qty Q5 Donate
VNCK - 0886507 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 100.000đ IBVCB.0310170322649001.Trang QN ung ho
VNCK - 0880266 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 2.000.000đ IBVCB.0310170854673002.Chuyen tien cho cac chau vung cao don trung th
H036 - 0000195 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 2.000.000đ HOANG MANH DAT;CT UNG HO;
D439 - 0006190 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 1.000.000đ IBPS/SE:01202001.DD:031017.SH:10011228.BO:LUONG THI THU HA.995217100306441 - LUONG THU HA 0912306228 THAM GIA CT COM CO THIT
ZZ61 - 0010175 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 900.000đ Sender:01201001.DD:031017.SHGD:10006865.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT Q4 17
VNCK - 0837603 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 500.000đ IBVCB.0310170830624001.Gia Dinh Lam Thi Kien 58/35/4 Au Co F9 Tan BInh HCM Ung ho tre em
0105 - 0006471 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 300.000đ /Ref:P747979{//}/Ref:P747979{//}UH CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
VNCK - 0813006 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 500.000đ IBVCB.0310170574245002.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0791704 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0310170001409001.anthony good luck
ZZ61 - 0003176 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:031017.SHGD:10000611.BO:HA THI LIEN.995217100300423 UNG HO QUY COM C O THIT
ZZ02 - 0007420 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:031017.SHGD:10008913.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217100305297 UNG HO COM CO THIT TPHCM
I659 - 0107225 TK chuyển đến 2017 03-10-2017 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20171003.110424.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0766433 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 200.000đ IBVCB.0210170069339003.Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0984732 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ MBVCB.14678836.nguoi con xa xu .CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0748919 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0210170609156003.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0740725 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 200.000đ IBVCB.0210170706446002.Vanvan-Truong ung ho quy COM CO THIT
25J1 - 0004253 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
ZZ49 - 0007579 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ Sender:79305005.DD:021017.SHGD:10000269.BO:NGUYEN THI NHUNG.VIETCOMBANK HA NOI, TAI KHOAN TRICH NO: 100714849228307, NOI DUNG CHUYEN: NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
ZZ61 - 0014044 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:021017.SHGD:10022950.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
MBVP - 0964710 TK chuyển đến 2017 02-10-2017 100.000đ MBVCB.14652085.Na Ngao.CT tu Na Ngao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).