Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0827969 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 100.000đ IBVCB.2312170552353002.Nguyen Ngoc So8 ngo 162/102 khuong trung Thanh Xuan HN Mong cac Chau du an
VNCK - 0896385 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 5.000.000đ IBVCB.2312170662604005.Dai ly 14B1 Nguyen Canh Di, Dai Kim, Hoang Mai, HN ck tien 50 cuon lich de ban+50 cuon lich treo tuong (da nhan lich)
J633 - 0028488 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 4.978.000đ Sender:01311003.DD:221217.SHGD:18243259.BO:PHAM THI HANG NGA.PHAM THI HANG NGA UNG HO
9766 - 0163392 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366802418091026.FrAcc:0071004037001 .ToAcc:0611001917137
CZ56 - 0000028 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 1.000.000đ BAC NGUYEN CHI DUNG HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0695583 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 20.000.000đ MBVCB25613649.Ta Thuy CK chtr Com co thit.CT tu 0071000987799 TA THU THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0624797 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 1.000.000đ MBVCB.25505334.gia dinh Com Chuoi ung ho chuong trinh.CT tu pham linh lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0769104 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ IBVCB.2212170002626002.chuc cac be co com co thit
VNCK - 0704839 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ IBVCB.2212170773612001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho Quy thang 12/2017
VNCK - 0714745 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 200.000đ IBVCB.2212170567785002.
VNCK - 0706175 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2212171028508001.Ung Ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
CZ56 - 0000027 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ BAC PHUNG THI TUONG UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0741068 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2212170024047001.beadsME va Alicia Truong gui tang Quy Com co thit
VNFI - 0647577 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ 946086.221217.165811.Merry christmas. FT17356747579634
VNCK - 0720667 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 150.000đ IBVCB.2212170630967001.Thanh toan tien mua lich
YV56 - 0006087 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 2.000.000đ /Ref:P800920{//}/Ref:P800920{//}ung ho quy tnvc DVC:TRAN THI VAN ANH
RA23 - 0000097 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CTCP XAY DUNG J-TECH HO TRO QUY TRO NGHEO GD TIEN MAT
VNCK - 0754324 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 300.000đ IBVCB.2212170044163003.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0734677 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ IBVCB.2212170951121001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0651167 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 5.000.000đ 236455.221217.185944.gia dinh chau Ngo Tuan Giang
CZ56 - 0000026 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 3.000.000đ GIA DINH BAC SY TRAN XUAN HIEN - NHA KHOA XUAN HIEN UNG HO GD TIEN MAT
J633 - 0020175 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:221217.SHGD:10005992.BO:PHAM VAN QUYEN.(CKRMNO: 033217122286777)XIN UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0754625 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 250.000đ IBVCB.2212170728291001.
MBVP - 0636611 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 500.000đ MBVCB25523563.Ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0491000081728 PHAN MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0807486 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 600.000đ IBVCB.2212170235894001.Thuy Pham ung ho quy
25D2 - 0007730 TK chuyển đến 2017 22-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2017 21-12-2017 350.000đ Ủng hộ qtnvc
VNFI - 0611116 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 1.000.000đ 816224.211217.163433.Tran Duc Thao Singapore ung ho CCT 2017 FT17355747492045
VNCK - 0588882 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 500.000đ IBVCB.2112170840844001.Face book Linh NT - 0918874646 chia se cung cac be vung cao
MBVP - 0474582 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 100.000đ MBVCB.25274937.kinh doanh tu do.CT tu nguyen van huan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0003135 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:211217.SHGD:10000259.BO:THAI NGOC THUY HUONG.995217122100201 UNG HO Q UY TRO NGHEO VUNG CAO 1TR DONG
ZZ61 - 0006654 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:211217.SHGD:10004757.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0564888 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2112170078970001.NHL NDPN 42 nghia tan cau giay hn Ung ho quy
VNCK - 0570066 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 300.000đ IBVCB.2112170957976001.Tran Thi Hoai Ha Noi Ca nhan
ZZ02 - 0003626 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:211217.SHGD:10001275.BO:NGUYEN VAN NGUYEN.IBUNG HO QUY TNVC
ZZ61 - 0003479 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:211217.SHGD:10000528.BO:TRAN THU HIEN.IBUNG HO AO AM CHO TRE VUNG CAO
VNCK - 0596521 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2112170225649002.Nguyen Thi Ngoc Anh so 39 Nguyen Dinh Chieu HN Qui tro ngheo vung cao
VNFI - 0611026 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 500.000đ 816221.211217.163310.Nguyen Kim Ngan - CCT Sweden ung ho dip ve VN Dec2017 FT17355686096073
MBVP - 0511095 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 300.000đ MBVCB.25331907.ung ho ngheo vung cao.CT tu tran thi thu thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZC67 - 0005708 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 2.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:211217.SH:10005707.BO:NGUYEN HUY HONG ANH.995217122105735 - UNG HO HOC TRO VUNG CAO
J633 - 0007499 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 500.000đ Sender:79309001.DD:211217.SHGD:10000605.BO:NGO DANG KHOA.CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC
ZC66 - 0005582 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 250.000đ IBPS/SE:79310001.DD:211217.SH:10010100.BO:NGUYEN THANH BINH.THUY ANH UNG HO
VNCK - 0587678 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2112170879660003.Ho Thi Ngoc Tp Ho Chi Minh Ho Thi Ngoc ung ho Quy Tro ngheo vung cao Com Co ThitT122017
MBVP - 0465869 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 200.000đ MBVCB25255512.Ung ho.CT tu 0451000219164 HOANG THI THANH XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0004989 TK chuyển đến 2017 21-12-2017 400.000đ Sender:01202021.DD:211217.SHGD:10000236.BO:TRAN PHI DUC.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0003785 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 2.000.000đ Sender:01310001.DD:201217.SHGD:10003269.BO:LE QUANG HUY.GIAO HUU FC CCT VA DOI NHUNG NGUOI BAN CUA QUANG NGHIAFILM UNG HO 2 TRIEU
J633 - 0020616 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 300.000đ Sender:01310001.DD:201217.SHGD:10009424.BO:TRAN THI DINH.UNG HO CCT THANG 12
VNCK - 0440898 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2012170666890001.gui cac be vung cao
MBVP - 0425127 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 500.000đ MBVCB.25167921.ung ho cac chau.CT tu vo danh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0392069 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 200.000đ MBVCB.25113444...CT tu Tran toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).