Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0066013 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 100.000đ IBVCB.2406170042325001.VOSKY (PAGE) ung ho Com co thit (Do Gia Bao)
VNCK - 0041694 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ IBVCB.2406170671396001.SQ chuyen tien Thang 6- com co thit
VNCK - 0033902 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ IBVCB.2406170054938002.Em Ha Bat Trang Ung ho Quy
VNCK - 0040343 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 2.000.000đ IBVCB.2406170559164001.Tran Van Tho Duong 3/2 Q10, HCM Chuong trinh phan phoi
VNCK - 0026568 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ IBVCB.2406170249220002.Ungho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0022856 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ IBVCB.2406170435378001.Phuong Phuong Vung Tau UHTX
VNCK - 0062191 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ IBVCB.2406171032126003.It nhung deu dan, ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0026297 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ IBVCB.2406170239484001.Dinh viet loc Ha noi UHTX
MBVP - 0800022 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ MBVCB.5113854.(Ung ho dinh ky).CT tu CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0030086 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 930.000đ IBVCB.2406170959140001.Phong ke toan -Cang Hai An Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0818040 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ MBVCB5135030.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0013910 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ IBVCB.2306170429736001.Ung ho Chu Tuan Du an com co thit
VNCK - 0023165 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ IBVCB.2406170830346001.Quynh anh Bac tu liem Quy
VNCK - 0226363 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 50.000.000đ IBVCB.2606170977409002.D58952789P
VNCK - 0209246 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ IBVCB.2606170509943001.Tran Ngoc Anh 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
QX69 - 0000128 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ PHAM BAO VOSKY( GROUP) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0196570 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 1.000.000đ IBVCB.2606170819259003.Phu Gia 10B Nguyen Huu Tho, Da Nang All the best
MBVP - 0273853 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 100.000đ MBVCB.5256896.Ha Noi.CT tu Tran Quynh Mai toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0186132 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 50.000đ IBVCB.2606170986807002.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
MBVP - 0266799 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ MBVCB.5247139.ung ho cct.CT tu t.a toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0180389 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ IBVCB.2606170291937003.gd meoxitrum Q9- HCM Ung ho CTT thang 6/2017
0105 - 0007675 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ /Ref:P3057177944{//}/Ref:P3057177944{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T6/2017
ZZ61 - 0009810 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:260617.SHGD:10001363.BO:DANG TRAN VIET.FOR THE FUTURE.
ZZ61 - 0009347 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:260617.SHGD:10001051.BO:VU THI HONG NGOC.VOSKY (WEBTRETHO) UNG HO COM C O THIT
VNCK - 0157956 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 1.000.000đ IBVCB.2606170256160002.Anh Thu Q7-TP.HCM Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0152174 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ IBVCB.2606170647402001.TND Hanoi ung ho cac ban nho vung cao
ZZ01 - 0005378 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:260617.SHGD:10000943.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
YP86 - 0006399 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 1.000.000đ /Ref:P632635{//}/Ref:P632635{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
J633 - 0012778 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:260617.SHGD:10001241.BO:PHAM QUANG NAM.VOSKY GROUP UNG HO COM CO THIT
8949 - 0000027 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 2.000.000đ VO THI HOA HONG GIUP COM CO THIT F/O: QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003418 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 300.000đ Sender:79327001.DD:260617.SHGD:10000049.BO:NGUYEN LAN PHUONG00048046.004I303171770001:VOSK Y (GROUP) UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0003007 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 100.000đ Sender:79321001.DD:260617.SHGD:10000385.BO:NGUYEN THI BACH TUYET.VOSKY (PAGE) UNG HO COM C O THIT
ZZ01 - 0008620 TK chuyển đến 2017 26-06-2017 5.000.000đ Sender:79334001.DD:260617.SHGD:10002958.BO:LE THI HOA 0121685.TANG THIT CHO HS (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI CN BA DINH
NGÔ NGỌC TUÂN TK chuyển đến 2017 25-06-2017 1.000.000đ
DD4400 - 0182317 TK chuyển đến 2017 25-06-2017 464.861đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
DD2760 - 0000997 TK chuyển đến 2017 25-06-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0990771 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 500.000đ IBVCB.2306170412261002.Ung ho Com Co Thit. Quy Nguyen
VNCK - 0988911 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 300.000đ IBVCB.2306170132983003.Quy com co thit Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
ZZ61 - 0012291 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 50.000đ Sender:01201003.DD:230617.SHGD:10011553.BO:VU THI THU HUONG.VOSKYPAGE UNG HO COM CO THIT
J633 - 0027102 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:230617.SHGD:10008321.BO:KHACH HANG VANG LAI.VOSKY (PAGE) UNG HO COM CO THIT (LLL)
J633 - 0022305 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 100.000đ Sender:01311003.DD:230617.SHGD:18041213.BO:PHAM ANH TUAN.UNG HO TRE EM VUNG CAO MONG CAC B E HAY AN CHONG LON
ZZ61 - 0007112 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:230617.SHGD:10000278.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T62017
ZZ61 - 0007027 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 30.000.000đ Sender:01201001.DD:230617.SHGD:10006406.BO:HA DUC TUAN.HA DUC TUAN UNG HO QUY 29 TRIEU VA 1 TRIEU
J633 - 0017728 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:230617.SHGD:10005005.BO:NGUYEN NGOC THUY.PI VA PU UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0006588 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 500.000đ Sender:79303008.DD:230617.SHGD:10001656.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
ZZ61 - 0004091 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 2.000.000đ Sender:01309001.DD:230617.SHGD:10004455.BO:PHAM HONG VAN.TANG THIT
ZZ61 - 0004035 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 128.000đ Sender:01314001.DD:230617.SHGD:10000234.BO:VU DUC QUY.UNG HO CAC BAN HS NGHEO
H775 - 0000061 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 150.000đ NGUYEN LAN HUONG VOSKY (PAGE) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNAF - 0007113 TK chuyển đến 2017 23-06-2017 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0814696 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 500.000đ IBVCB.2106170421966007.Ung ho Quy tro ngheo vung cao