Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0617108 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 300.000đ IBVCB.2311161018063011.Le duc anh Uh quy tu thien
VNCK - 0604333 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 200.000đ IBVCB.2311160787911004.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
CZ56 - 0000078 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 12.174.159đ HOI SINH VIEN VN TAI LYON VA MONTPELLIER CHUNG SUC VOI MT 510EUR GD TIEN MAT
CZ56 - 0000076 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 1.000.000đ NGUYEN THI HOAI THU UNG HO QUY GD TIEN MAT
J633 - 0017016 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 1.000.000đ Sender:01309001.DD:231116.SHGD:10007255.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO AO AM MUA DONG CHO CAC E M
VNMB - 0731336 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 4.500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161123731336. Truong Vu Thi Hai Yen tang quy
ZZ01 - 0005416 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 500.000đ Sender:01352002.DD:231116.SHGD:10000491.BO:TRAN THI HAI THANH.FT16328JBXMP BCIB TRAN THI H AI THANH UNG HO CHUONGTRINH COM CO THIT CHO QUY TRO NGHEOVUNG CAO,NHAN TAI NH VCB CHI NHANHBA DINH,HA NOI
ZZ02 - 0005920 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 20.000.000đ Sender:79307001.DD:231116.SHGD:10002699.BO:NGUYEN THUY HIEN.CHI HANH UNG HO AO AM VUNG CAO
Z074 - 0000069 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 121.894.302đ //Ref:EPH1611080065499{//}VAL:161109EUR5090, /33B:EUR5090, /Tlx:SW1611084576 /Pmnt:QUY TRO1 NGHEO VUNG CAO-MT- UNG HOMIEN TRUNG LU LUT /71A:OUR /B.O:/00108660521/BAY LE VAN2/HAUPTSTR. 803/DE/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN 70771 /F.O:/0611001917137
VNCK - 0556826 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 300.000đ IBVCB.2311160239266001.Le Ha ung ho Com Co Thit
VNCK - 0556399 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 500.000đ IBVCB.2311160260214004.Mai Dao Ha Noi ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0003027 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 500.000đ Sender:79303001.DD:231116.SHGD:10001603.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
VNCK - 0546273 TK chuyển đến 2016 23-11-2016 200.000đ IBVCB.2311160206230001.ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0445085 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 200.000đ IBVCB.2111161009428001.Gui Com Co Thit
VNMB - 0708352 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161122708352. gopquyt11
J633 - 0012134 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 200.000đ Sender:01604003.DD:221116.SHGD:10001736.BO:THIEU NGUYEN BAO CHAU.XIN TANG QUY CHARGEDET AILS OUR
VNCK - 0492307 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 200.000đ IBVCB.2211160085955005.TRAN THI QUYNH HOA HA NOI TRE MO COI
VNCK - 0490430 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 500.000đ IBVCB.2211160646325002.Phuong X Hieu ung ho
VNCK - 0479295 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 6.000.000đ IBVCB.2211160939527001.LTH va nhung nguoi ban Ung ho quy thong qua viec ban lich CCT
H336 - 0000046 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 1.000.000đ CAO SY HONG NT/CT AO AM GD TIEN MAT
VNVT - 0195279 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 200.000đ VCBVT.841689948010.CT tu 0021000264092.NGUYEN THI TUYET MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161122235435017.VNVT20161122195279.Tro Ngheo Vung Cao
Q476 - 0000016 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 500.000đ ngo dang khoa nop tien GD TIEN MAT
7B42 - 0000015 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 5.928.000đ IBPS/SE:01204009.DD:181116.SH:19002997.TC:7B42.21009.dd 151116 BO:AGRIBANK CN HUYEN BAT XA1T.AGRIBANK BAT XAT TRA LAI LENH SO 10002819 NGAY 16/11/16 DO SAI TK DVH
VNMB - 0679026 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161122679026. ung ho quy TNVC
VNCK - 0456047 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 1.600.000đ IBVCB.2211160899109002.Le Van Singapore Ung ho cac be vung cao
VNCK - 0455910 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 3.000.000đ IBVCB.2211160415953001.Hang Rock USA Ung ho chuong trinh Tat nien cuoi nam Com Co Thit
ZZ02 - 0006571 TK chuyển đến 2016 22-11-2016 1.000.000đ Sender:01314001.DD:221116.SHGD:10001168.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO COM CO THIT
A867 - 0000059 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 2.248.000đ PHUNG THI THU / JOSEP KHOIEBBASI PHAP- UNG HO QUY GD TIEN MAT
ZZ61 - 0010794 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 200.000đ Sender:01201001.DD:211116.SHGD:10009010.BO:VU THI THANH HUONG.C HUONG UNG HO TRO NGHEO VUN G CAO
P567 - 0000065 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 10.500.000đ VO DUY LINH - HCM UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000064 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 500.000đ CO DO HUONG GIANG UNG HO QUY TIEN NHUAN BUT GD TIEN MAT
P567 - 0000063 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 1.200.000đ JOSEY KHOIEABBASI - PHAP - UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000062 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 500.000đ DIEP HIEN - DAI TH THAI NGUYEN UNG HO QUY GD TIEN MAT
J633 - 0022707 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 1.000.000đ Sender:01204001.DD:211116.SHGD:10004141.BO:HOANG THI NGUYET.UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG VAO . NHAN TAI CN BA DINH
VNCK - 0397646 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 1.500.000đ IBVCB.2111160397268002.Hong Hai (SDT 090 486 2910) Nguyen Cong Tru, Ha Noi Quy Com co thit
VNCK - 0390517 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 300.000đ IBVCB.2111160457778002.Tran Thu Hoai- Ung ho quy
VNCK - 0385713 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 150.000đ IBVCB.2111160747029013.Truong Nguyen Tuong Vy Q. Thu Duc Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0384668 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 200.000đ IBVCB.2111160632557012.Tran Khai Hoang Huyen Hoc Mon Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
0N74 - 0150147 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 100.000đ FTF.CN:4283105367566012 .FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0383156 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 3.100.000đ IBVCB.2111160952665002.Than tang cac em nho vung cao. Mong cac em se bot duoc phan nao lo toan de tap trung hoc tap.
VNCK - 0381472 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 400.000đ IBVCB.2111160580533001.Hoang Ha 47 Doi Can UHTX thang 11 va 12
ZZ61 - 0006686 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 500.000đ Sender:79333001.DD:211116.SHGD:10001134.BO:LU HUU CHI.LT UNG HO CT AO AM TRO NGHEO VUNG C AO
J633 - 0012910 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 500.000đ Sender:01305004.DD:211116.SHGD:10000008.BO:KHUAT THANH HIEN.TAI KHOAN TRICH NO: 1708148490 39863, NOI DUNG CHUYEN: UH NN:CN BA DINH
ZZ61 - 0005306 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 300.000đ Sender:79310001.DD:211116.SHGD:10003189.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0370350 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 500.000đ IBVCB.2111160535049001.Ta Thi Huong 519 Kim Ma Ung ho CCT
ZZ61 - 0004530 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 100.000đ Sender:01201003.DD:211116.SHGD:10000801.BO:DUONG TUAN THONG.UH QUY
VNCK - 0359467 TK chuyển đến 2016 21-11-2016 1.000đ IBVCB.2111160224599001.11 22
2402 - 0004816 TK chuyển đến 2016 20-11-2016 1.000.000đ FTF.CN:9704366805095363014.FrAcc:0451000203774 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0340174 TK chuyển đến 2016 20-11-2016 200.000đ IBVCB.2011160843475006.Ung ho
VNCK - 0330777 TK chuyển đến 2016 20-11-2016 13.000.000đ IBVCB.2011160869419007.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO