Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNMB - 0725404 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 2.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161207725404. trang nguyen ung ho quy TNVC
4593 - 0006088 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 500.000đ /Ref:P3026342324{//}/Ref:P3026342324{//}B/O:NGUYEN HONG NHUNG MONG CAC CON SE THANH CONG
VNCK - 0738643 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 50.000đ IBVCB.0712160333189002.Bui hai Nguyen Anh D9/C4 Xuan Dinh Com co thit
J633 - 0009256 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 500.000đ Sender:01202021.DD:071216.SHGD:10001174.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO CAC EM BE VUNG CAO MONG CAC EM SE CO AO AM MAC TRONG MUA DONG NAY
VNCK - 0736724 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 500.000đ IBVCB.0712161025087004.Nguyen Thach Thao 0 0
VNCK - 0727010 TK chuyển đến 2016 07-12-2016 500.000đ IBVCB.0712160252725001.cac con In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
Anonymous TK chuyển đến 2016 06-12-2016 2.000.000đ http://ruongbacthang.com/ cùng khách hàng gửi tới các em vùng cao
0000 - 0000025 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 21.915.833đ 0000000615006555322T
VNCK - 0608960 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 100.000đ IBVCB.0512160686165001.trang quang nam ung ho quy com co thit
VNCK - 0695643 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0612160153484001.DAO HUU DUC CT
ZZ45 - 0011339 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 5.000.000đ Sender:79310001.DD:061216.SHGD:10011856.BO:NGUYEN HONG HANH.NGUYEN HONG HANH UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
0595 - 0007033 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 300.000đ /Ref:P0610126404{//}/Ref:P0610126404{//}SNIOW1612062580737 Ha Nguyen DVi CHUYEN:NGUYEN THI HA
ZZ61 - 0011234 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:061216.SHGD:10010962.BO:DUONG THI MINH HANG.995216120608303 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
VNCK - 0679501 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0612160754580001.khong khong Ung ho dong bao lu lut
4H69 - 0006160 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 300.000đ /Ref:PALPM737849{//}/Ref:PALPM737849{//}LP VNM737849 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVi CHU YEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
ZZ45 - 0007617 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ Sender:79310001.DD:061216.SHGD:10005104.BO:LE MINH DUC.CHUT TAM LONG GUI TOI COM CO THIT.
J633 - 0016183 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 500.000đ Sender:01201001.DD:061216.SHGD:10004531.BO:NGHIEM THI HIEN.NGHIEM THI HIEN 0988823808 U NG HO CT COM CO THIT
ZZ61 - 0006808 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 10.000.000đ Sender:79307001.DD:061216.SHGD:10003436.BO:NGUYEN THI HIEN TRANG.UNG HO QUY C3M CO THIT
VNVT - 0199225 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161206212915119.VNVT20161206199225.Com co thit
VNCK - 0637071 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 500.000đ IBVCB.0612160091350001.Tran Dai Nghia Vung Tau Ung ho mua com co thit cho tre ngheo vung cao.
J633 - 0010758 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 100.000đ Sender:01309001.DD:061216.SHGD:10003829.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0009707 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 300.000đ Sender:01309001.DD:061216.SHGD:10002802.BO:NGUYEN VAN MINH.BE PHUC AN UNG HO QUY
ZZ02 - 0004565 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ Sender:01323001.DD:061216.SHGD:10000047.BO:NGUYEN CANH NGOC THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003735 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:061216.SHGD:10002190.BO:DANG THI HAI LINH.995216120602206 CK UNG HO Q UY THANG 11 VA 12
VNCK - 0621652 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 600.000đ IBVCB.0612160324513001.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0615897 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0612160916539002.Le Thien Tam 41 Ngo Lan Chi, Tp.Nha Trang, Khanh Hoa Ung ho Tro ngheo vung cao
0K92 - 0145712 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 200.000đ PT..NGUYEN BA THO.20161206.162826.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
H867 - 0000024 TK chuyển đến 2016 06-12-2016 500.000đ DINH THI THU HUONG - TRUONG NSPORT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0545057 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 200.000đ IBVCB.0512160843510001.La Thi Thuy Lien 40 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi N/A
VNCK - 0537819 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0512160791388001.Ung ho mua ao am cho tre em ngheo vung cao
ZZ61 - 0005545 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:051216.SHGD:10006144.BO:NGUYEN MINH TU.995216120553028 UNG HO CCT THA NG 11 12
VNCK - 0527455 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 500.000đ IBVCB.0512160442136001.chi Giang Ha noi ung ho tre em vung cao
VNCK - 0525512 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 500.000đ IBVCB.0512160174464001.Nguyen Thi Hoang Phuong Ung ho chung
VNCK - 0517075 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 500.000đ IBVCB.0512160678612001.Hanh HN CCT
4593 - 0006255 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 200.000đ /Ref:P440743{//}/Ref:P440743{//}Ao am cho tre em vung cao DVi CHUYEN:TRINH THI HIEN
VNCK - 0512965 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 100.000đ IBVCB.0512160640572003.NGUYEN BUI LAM ANH SO 130B1B DOC NGU, BA DINH, HA NOI QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003722 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.000.000đ Sender:01202001.DD:051216.SHGD:10001021.BO:DUONG DINH HAI.995216120502108 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO COM CO THIT
H766 - 0000030 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.270.000đ NGUYEN XUAN LAM CK
J633 - 0021452 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.000.000đ Sender:79310001.DD:051216.SHGD:10003423.BO:HO THI THANH TRA.UH CCT THANG 12
VNCK - 0521627 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 300.000đ IBVCB.0512160426758001.Ung ho CCT hang thang
VNCK - 0594970 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 500.000đ IBVCB.0512160860257002.HMT SG ungho
VNCK - 0586617 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.000.000đ IBVCB.0512160412467001.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0577869 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 600.000đ IBVCB.0512160102485001.ung ho Ha Noi Ha Noi
VNCK - 0566913 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 200.000đ IBVCB.0512160830210001.Do xuan Thinh Tien Phong Ba Vi Ha Noi Cac em nho vung cao
J633 - 0023567 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 1.700.000đ Sender:79310001.DD:051216.SHGD:10007566.BO:NGUYEN THI THU OANH.ONG HAU MELBOURNE UNG HO CAC CHAU TRO NGHEO VUNG CAO 100 AUD
ZZ45 - 0012718 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 150.000đ Sender:79310001.DD:051216.SHGD:10012833.BO:NGUYEN THI THUY NHUNG.NGUYEN THI THUY NHUNG GUI TIEN MUA LICH BAN
J633 - 0018335 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 300.000đ Sender:01359001.DD:051216.SHGD:10000501.BO:PHAN LE ANH TUAN.BCIN:FT1634004739:TUANXU. UNG HO THANG 11 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (COM CO THIT).
ZZ01 - 0007378 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 3.000.000đ Sender:79307006.DD:051216.SHGD:10007288.BO:PHAM TO CHAU. CTIEP VCB CN BA DINH, HA NOI: CK UNG HO TU THIEN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0015656 TK chuyển đến 2016 05-12-2016 500.000đ Sender:01359001.DD:051216.SHGD:10000127.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1634003464:UNG HO THA NG 12.2016
VNCK - 0475731 TK chuyển đến 2016 04-12-2016 200.000đ IBVCB.0412160329049001.Huy Ha noi Huy uv ung ho