Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0004393 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 410.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10002609.BO:NGUYEN DUC THU.300K: UNG HO CCT 110K: AO UNG T G
ZZ61 - 0005345 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10005362.BO:HOANG THI YEN.UNG HO
VNCK - 0074924 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 300.000đ IBVCB.0701160990395001.Nhung Ung ho Quy
VNCK - 0070296 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 250.000đ IBVCB.0601160863413003.Quang Vu Ha Noi X
VNCK - 0014367 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 100.000đ IBVCB.0701160163460003.ung ho ct com co thit
VNCK - 0069607 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000đ IBVCB.0601160245841001.PHAM THUY HANG PHAM THUY HANG
I083 - 0000063 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 4.496.000đ IBPS/SE:01204009.DD:060116.SH:90007085.TC:I083.21021.dd 060116 BO:AGRIBANK CN HUYEN DIEN B1IEN.AGRIBANK CN HUYEN DIEN BIEN TRA LAI LTT16010610005342 TC 10005342 NGAY 6/01/2016 DO SAI TEN. TEN DUNG LA: TRUONG MAM NON SO 2 XA NA NHAN
J633 - 0005684 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ Sender:01309001.DD:070116.SHGD:10000962.BO:LE THI QUYNH NHU.AO UNG TG
ZZ61 - 0003033 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:79303001.DD:070116.SHGD:10001064.BO:DAO TUAN VU.UNG HO DO AM CHO TRE VUNG CAO
ZZ61 - 0004767 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01201001.DD:070116.SHGD:10002810.BO:DAO KIM LAN.GUI QUY TRO NGHEO VUNG CAO
D297 - 0007517 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ /Ref:P3256007385{//}B/O:DO THI MIEN MONG CAC EM VUNG CAO AM NO
Y531 - 0000198 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 300.000đ NGUYEN THI HONG HANH NOP TM GD TIEN MAT
VNCK - 0096455 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 300.000đ IBVCB.0701160646998002.Be Tran Quang Phuc Tan Phu TP HCM Ung ho quy com co thit
VNCK - 0099177 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ IBVCB.0701160604174001.Ung ho Quy CCT
VNCK - 0000707 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 100.000đ IBVCB.0701160528394001.HD
ZZ61 - 0005687 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 5.000.000đ Sender:01307001.DD:070116.SHGD:10003810.BO:VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN CCT
J633 - 0018930 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 2.000.000đ Sender:01314001.DD:070116.SHGD:10003135.BO:TRINH TUAN VIET.CK UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
J633 - 0006534 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10001180.BO:PHAM THI HOANG MAI.CHUC MUNG NAM MOI. MONG DONG GOP NHO SE MANG LAI CHO CAC EM MOT MUA XUAN AM AP.
ZZ61 - 0005587 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10006058.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
ZZ61 - 0005363 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01201001.DD:070116.SHGD:10003918.BO:TRAN THANH HUYEN.UNG HO CCT
D298 - 0000104 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ PHUNG DAC THANG UNG HO GD TIEN MAT
E715 - 0000026 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ NGUYEN THI ANH NGUYET;HD;DUONG HAN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNCK - 0084967 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 900.000đ IBVCB.0701160692071003.Tran Thi Thanh Nga 22/08 Dang Lo, P.7, Q. Tan Binh, HCM Giup do tre em Viet Nam
VNVT - 0167608 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160107585204551.VNVT20160107167608.MB Transfer Acc
VNCK - 0004524 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 3.000.000đ IBVCB.0701160120604001.Chuyen quy CCC. Cam on Anh Tuan!
VNCK - 0004196 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0701160488448001.Ha Bao Minh 612GH6 Khu Do thi Viet Hung Tre em ngheo vung cao
VNCK - 0003000 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160545772001.Dong gop tu thien
VNCK - 0005764 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ IBVCB.0701160544260001.Nguyen Van Hung Hai Tan, tp Hai Duong Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0018331 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ IBVCB.0701160762736003.Phuc Ha Dong, Ha Noi Quy Com co thit
VNCK - 0092003 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 100.000đ IBVCB.0701160961604001.le dang thai van ung ho ao am cho tre em vung cao
ZZ61 - 0007266 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 20.000.000đ Sender:01307001.DD:070116.SHGD:10006735.BO:CTY TNHH MTV CONG NGHE H&T. CTY HO BOI H&T UNG HO
I083 - 0000062 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 8.032.000đ IBPS/SE:01204009.DD:060116.SH:90006618.TC:I083.21024.dd 060116 BO:AGRIBANK CN HUYEN DIEN B1IEN.AGRIBANK CN HUYEN DIEN BIENH TRA LAI LTT 16010610005886 TC 10005886 NGAY 06/01/2016 DO SAI TEN DVH. TEN DUNG LA: TRUONG MAM NON XA HUA THANH
J633 - 0009444 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 1.000.000đ Sender:01204009.DD:070116.SHGD:90004119.BO:TRINH THI THAI HA.TRINH THI THAI HA UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO. ( TK MO TAI CN BA DINH HA NOI).
ZZ61 - 0005389 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:070116.SHGD:10005237.BO:NGUYEN THI THANH CHI.CA. ONG UNG HO CAC ANH CHI
J633 - 0008376 TK chuyển đến 2016 07-01-2016 200.000đ Sender:01311001.DD:070116.SHGD:10002234.BO:TRUONG THI CAM VAN.GIA DINH CHAU DUC DUNG
0590 - 0005363 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:060116.SH:10000236.BO:LUONG THI THU HA.995216010602511 - LUONG THI THU HA 0912306228 CHUNG TAY CUNG COM CO THIT
J633 - 0013441 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ Sender:01311001.DD:060116.SHGD:10004578.BO:NINH THI HUONG LAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
ZZ61 - 0006300 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ Sender:01310001.DD:060116.SHGD:10007590.BO:TRAN THI HANH.XIN DONG GOP CHUT IT CHO CAC CHAU
N720 - 0000095 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 5.000.000đ EM TU (AVG) UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
HW76 - 0000121 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ DO THI THUY HA UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0048975 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0601160661247001.Tran Huynh Minh TP Ho Chi Minh quy 1 2016
VNCK - 0052133 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 500.000đ IBVCB.0601160213301003.LE QUYNH OANH THONG QUA KHANH VAN TRAN DA NANG UNG HO QUY
VNCK - 0019523 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 300.000đ IBVCB.0601160278142002.Pham Hoa Hai Phong Tat nien com co thit
VNCK - 0005336 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ IBVCB.0601160429938001.nguyen thi dieu linh cam pha - quang ninh hi
ZZ02 - 0003238 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 2.000.000đ Sender:01204001.DD:060116.SHGD:10000938.BO:DUONG THI KHANG.UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
4517 - 0005920 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 300.000đ IBPS/SE:01201001.DD:060116.SH:10005614.BO:DINH THI THANH PHUONG.UNG HO CAC CHAU VUNG CAO
J633 - 0012277 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ Sender:01314001.DD:060116.SHGD:10001353.BO:HOANG MINH DUC.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO, C HUONG TRINH GIAO THUA CHO CAC CON.
N720 - 0000099 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 1.680.000đ TIEN UNG HO BAN 14 BALO CHO QUY TNVC GD TIEN MAT
D297 - 0006678 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 300.000đ /Ref:PALPM017950{//}LP VNM017950 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC TOA N
ZZ61 - 0003521 TK chuyển đến 2016 06-01-2016 200.000đ Sender:01310001.DD:060116.SHGD:10000197.BO:LE THI HOANG TRANG.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO