Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
5D37 - 0006915 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 6.000.000đ /Ref:P16011101111{//}HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CHUYEN:TRAN THI KIM DUNG
ZZ45 - 0007701 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ Sender:79334001.DD:110116.SHGD:10000943.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
ZZ45 - 0003684 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ Sender:79303001.DD:110116.SHGD:10003030.BO:DUONG THU TRANG.DUONG THU TRANG UNG HO
J378 - 0328525 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ FTF.CN:9704366801746883013.FrAcc:0101001109622 .ToAcc:0611001917137
8866 - 0000085 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 2.000.000đ NGUYEN MINH PHUONG UNG HO QUY GD TIEN MAT
4593 - 0006418 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 1.000.000đ /Ref:P3236008657{//}/Ref:P3236008657{//}B/O:BUI THU TRA UNG HO CCT DEC - JAN16
VNCK - 0016085 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1101160005069001.NGO VAN THUY 0987763339 UNG HO QUY. - LAM ON GOI DIEN THONG BAO NHAN DUOC TIEN GIUP VOI !
VNCK - 0020753 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 330.000đ IBVCB.1101160702975001.Nguyen Gia Khanh Cau mong cac em dc am no & hanh phuc QA am cho TE
VNCK - 0011569 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101161026227002.
ZZ61 - 0008116 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 3.600.000đ Sender:01317001.DD:110116.SHGD:10001219.BO:NGO VIET TUNG.UNG HO QUY CUA MOI NGUOI
J633 - 0017986 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 1.300.000đ Sender:01360002.DD:110116.SHGD:10000975.BO:DO THI MINH NGUYET.NGUYEN HAI AN 1000000 VA MOT THAY GIAO 300 UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0005378 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 300.000đ Sender:01202001.DD:110116.SHGD:10005527.BO:TRAN THI THUY LINH.995216011104133 LINH CT UN G HO
ZZ61 - 0006129 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ Sender:79307001.DD:110116.SHGD:10010088.BO:NGUYEN TIEN HUNG.IBDONG GOP TU GIA DINH HUNG. C AM ON
VNCK - 0081354 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ IBVCB.1101160591238001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0085913 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160903203001.Tran Minh Thanh Dien Yen Dien Chau Nghe An (FB: Tran Minh Thanh) Com co thit
VNCK - 0023692 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160241803001.Mai chuyen tien ung ho
ZZ01 - 0006974 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 2.000.000đ Sender:01202001.DD:110116.SHGD:10014556.BO:NGUYEN THI THU HOA.995216011108399 CT
J633 - 0009570 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ Sender:01204001.DD:110116.SHGD:10004164.BO:NGUYEN THI HANH.CHUYEN TIEN.
J633 - 0009342 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ Sender:01309001.DD:110116.SHGD:10000695.BO:DANG LAN PHUONG.GIUP DO CAC EM
VNCK - 0004991 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1101160046401001.Ong Nui, ba Mo, ba Nguyet Xuan Dinh, Hanoi Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0094080 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ IBVCB.1101160267185001.Phuong cac em hs vung cao T1 2016
VNCK - 0018056 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ IBVCB.1101160989009001.Tran Ngoc Yen Viet Hung, Long Bien, Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0095462 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 350.000đ IBVCB.1101161035937001.Nhom ban cua Phuong UH du an lich Hai Duong vi cac be vung cao
VNCK - 0026989 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160581617002.Nguyen Thi Minh Khanh UH quy TNVC
VNCK - 0076250 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 100.000đ IBVCB.1001160829868001.motbit.com Co Nhue, Bac Tu Liem Ung ho tre vung cao
4H69 - 0006582 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 1.500.000đ /Ref:P3086011640{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG NTPH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0009173 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ Sender:01202001.DD:110116.SHGD:10003332.BO:TRAN TRUNG ANH.TRUNG ANH UNG HO COM CO THIT
J633 - 0021176 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 300.000đ Sender:01359001.DD:110116.SHGD:10000775.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1601105515:PHAN HUYEN QUAN G (STT 179 DS THUONG XUYEN) UNG HO THANG 1.2016
ZZ02 - 0004284 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ Sender:79201001.DD:110116.SHGD:10001849.BO:NGUYEN THI HOA.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0033394 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1101160503291001.Nguyen Manh Hung Ung ho gop quy
VNCK - 0024496 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 600.000đ IBVCB.1101160768607001.ung ho
VNCK - 0019023 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ IBVCB.1101160933525001.Hai Vo Van Chuong, Dong Da, Hanoi Ung ho quy TNVC
VNCK - 0058803 TK chuyển đến 2016 10-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1001160167516001.Nguyen Hai Long+ Nguyen Do Phuong Nguyen B12 hoc vien ctqg hcm cau giay hn Ung ho quy 1/2016
VNCK - 0069469 TK chuyển đến 2016 10-01-2016 200.000đ IBVCB.1001160659670001.Quynh anh Bac Tu Liem Ung ho quy
VNCK - 0055299 TK chuyển đến 2016 10-01-2016 300.000đ IBVCB.1001160825254001.Phuong Phuong Vung tau UHTX
VNCK - 0056623 TK chuyển đến 2016 10-01-2016 95.000đ IBVCB.1001160704454001.H Quy com co thit
VSMS - 0893250 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 8.800đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 12/2015. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
T291 - 0351638 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20160109.072850.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0037556 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 1.000.000đ IBVCB.0901160513462001.Vu viet Thang Yen bai Ung ho cac em
VNCK - 0006117 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 500.000đ IBVCB.0801160747845001.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0010604 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 100.000đ IBVCB.0901160561059003.Tran Thi Hoai Thu Tp HCM Bat ky
VNMB - 0182809 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20160109182809. ung ho quy com co thit
VNCK - 0046143 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 100.000đ IBVCB.0901160021008001.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM Quy Com Co Thit
VNCK - 0028503 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 700.000đ IBVCB.0901160117950001.Dinh Thi Loan, Tran Thi Thanh Truc 165 Nguyen Phuc Nguyen,P15,Q10,TP.HCM Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0025591 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 300.000đ IBVCB.0901161013166001.Truong Le Bach Lien Quan 12, HCM Ung ho tre em vung cao
VNCK - 0046347 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 1.000đ IBVCB.0901161024616001.VO HOANG TOVO HOANG TO VO HOANG TO VO HOANG TO
VNCK - 0030279 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 600.000đ IBVCB.0901160776980002.Le Thi Hong Duyen UH 400k, Le Hung UH 200k Hai Duong Bua com cho be vung cao
VNCK - 0041215 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 500.000đ IBVCB.0901160729370001.Airrider Mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0004369 TK chuyển đến 2016 09-01-2016 1.000đ IBVCB.0801160321777001.NGUYEN VAN SON NGUYEN VAN SON NGUYEN VAN SON
J633 - 0026090 TK chuyển đến 2016 08-01-2016 1.000.000đ Sender:01204001.DD:080116.SHGD:10014889.BO:TRINH THUY ANH.LE THANH HAI, TRINH THUY ANH