Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0004122 TK chuyển đến 2016 13-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:130116.SHGD:10002188.BO:TRAN THI HUE.CK
VNCK - 0068166 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1201160981592010.Nhom Cham Heo Mau Lon Khan - ao - ung
VNCK - 0070935 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1201160807142001.Dang Thu Trang So 20 Ngo 658 Truong Dinh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0067528 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160958212008.Ngan Yuki Ha Noi Khan - ao - ung
VNCK - 0069287 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160051216015.Thao Huong CT4a - khu do thi Xa La Khan - ao - ung
VNCK - 0067881 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1201160576592009.Dang Thu Phuong cty Vinh Cat - Bac Ninh Khan - ao - ung
VNCK - 0010746 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160063369001.Kent ung ho quy com co thit
VNCK - 0068295 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160343832011.Nguyen Tuyet Anh Khan - ao - ung
VNCK - 0075269 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 300.000đ IBVCB.1201160322290003.Thu Hoai Ca nhan
VNCK - 0066891 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160697200003.Tony Pham Chung cu Nam xa la Khan - ao - ung
ZZ07 - 0057310 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 100.284.000đ Sender:01204001.DD:120116.SHGD:10015194.BO:NGUYEN THI TRANG.NHAN TAI BA DINH HA NOI(CHUONG TRINH UNG HO CHO PHIEN COM CO THIT THANG 1,TP VUNG TAU SWIFT CODE BFTVVNVX061)
J633 - 0017445 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ Sender:79302001.DD:120116.SHGD:10009031.BO:PHAM THI THUY PHUONG.(RMNO: 03321601126639) PHA M THUY PHUONG UNG HO QUI COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006898 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ Sender:01310001.DD:120116.SHGD:10009316.BO:NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CAC CON
ZZ61 - 0005517 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ Sender:79201001.DD:120116.SHGD:10004494.BO:VU THI THANH LOAN.UNG HO QUY COM CO THIT
P566 - 0000035 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 4.400.000đ WISEKEY VN UH QUY TNVC;
VNCK - 0004322 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160623400001.dao thi hue bien hoa cac em nho vung cao
VNVT - 0171773 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ VCBVT.84983071408.CT tu 0011003196348.HA DINH LUC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.160112210579571.VNVT20160112171773.Chau Luc chuyen ung ho CCT
VNCK - 0067341 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 100.000đ IBVCB.1201160318404006.Trang Le Thanh Xuan - Ha Noi Khan - ao - ung
I224 - 0000126 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ BAO LAN UNG HO CT HUNGARY TIEN SACH
J633 - 0003780 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ Sender:01311001.DD:120116.SHGD:10000549.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
P566 - 0000041 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 22.990.000đ NGUYEN ANH TU UH QUY 380 AO AM;
P566 - 0000034 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.440.000đ CCT KANTO-GD DUONG-HOA(1.080.000d)+GD MINH-HOI(360.000d) DO DAU BE SUNG THI LUNG(KTMS02)12 T,PH HN;
P566 - 0000031 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.920.000đ CCT KANTO (PLAN IN LICH THEO YC)_NISSAN TECHNO NB UH QUY TNVC;
VNCK - 0059630 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 10.000.000đ IBVCB.1201160858898001.An va Khang goi quy Com Co Thit
VNCK - 0067092 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1201160529200001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0068430 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160304324012.Nguyen Viet Khoa Khan - ao - ung
VNCK - 0086623 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 300.000đ IBVCB.1201160331514001.nguyen hoai phuong hai phong ung ho hs ngheo vung cao
VNCK - 0094523 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160872178001.ung ho CCT
VNCK - 0048457 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160132790003.Dinh Thi Ngan Ha Ha Dong Tre em co hoan canh kho khan
VNCK - 0047903 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 20.000đ IBVCB.1101160860626006.NGUYEN DANG DUC NHAN THANG - GIA BINH - BAC NINH UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
9810 - 0006159 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBPS/SE:01202001.DD:120116.SH:10008932.BO:VU NGUYEN NGOC ANH.995216011205121 - VU NGUYEN N GOC ANH DO KIEN UNG HO QUY
ZZ02 - 0004205 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 150.000đ Sender:01310001.DD:120116.SHGD:10001883.BO:DUONG THANH NHAN.DUONG KHOI
P566 - 0000036 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 3.500.000đ NHA HAO TAM GIAU TEN UH QUY;
L307 - 0000004 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 100.000đ le thi lai GD TIEN MAT
VNCK - 0066750 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1201160546392002.Ngo Thu Lan - O2 TV khan - ao - ung
VNCK - 0075807 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1201160739984001.Tran Thi Thu Huyen Ung ho quy com co thit
VNCK - 0068817 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160819508014.Nguyen Mai Phuong Xiaofang Khan - ao - ung
VNCK - 0086504 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ IBVCB.1201160956954002.Tran Anh Dung Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0067201 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160701688005.Phuong Thao Xuan Mai - Chuong My - Ha Noi Khan - ao - ung
VNCK - 0048419 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160598822001.GD Zai choe Hoang Dieu, Da Nang Ung ho ct com co thit t1/2016
0576 - 0003606 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 10.439.375đ //Ref:FTS1601123057000{//}VAL:160112USD466,46 /33B:NOK4350, /Tlx:SW1601122242 /Pmnt:HOI SI NH VIEN VIET NAM O AAS (NAUY) DONG GOP QUY COM CO THIT.BNY CUST RRN - FTS1601123057000 /71A:SHA /B.O:/NO1897225148841CONG DUNG PHAMIMTPOSTBOK 5003, N
ZZ61 - 0007135 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 500.000đ Sender:01348002.DD:120116.SHGD:10003220.BO:MS PHAN THANH HA.HAPT UNG HO QUY COM CO THIT CH O CAC BE VONG CAO
J633 - 0004655 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 300.000đ Sender:01202001.DD:120116.SHGD:10001499.BO:NGUYEN MINH DUC.CHUYEN KHOAN
P566 - 0000033 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 23.300.000đ CCT KANTO-NB (VN FESTIVAL YOKOHAMA) UH QUY TNVC;
P566 - 0000038 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 3.130.000đ (3.130.000 d) VIBANK UH QUY TNVC;
P566 - 0000032 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 1.440.000đ CCT KANTO-NB GD VAN CHI_KIEU ANH,DO DAU BE LY THI PANG KT MS01-12 THANG-PHAN HIEU TA LENG;
VNCK - 0002033 TK chuyển đến 2016 12-01-2016 200.000đ IBVCB.1201160168396001.Ung ho tien an trua cho cac chau
VNCK - 0081385 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 500.000đ IBVCB.1101160515974001.Bui Duc Kien Ung ho CT CCT
VNCK - 0012444 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160687391003.Nguyen Thi Bich Thuan va Duong Minh Tuyen 14 Ngo 162/25 Ngach 162 Le Trong Tan Ha Noi Hai bac giao vien ve huu chuc cac chau hoc tap tot
VNCK - 0018197 TK chuyển đến 2016 11-01-2016 200.000đ IBVCB.1101160480409004.Mai Phuong Ha Noi Chuc cac em hoc gioi nhe