Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0018824 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 500.000đ IBVCB.1901160502715001.Ung ho chuong trinh to chuc Tet cho cac chau nho vung cao
VNCK - 0076967 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 300.000đ IBVCB.1901160141772002.lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0087303 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ IBVCB.1901160119981001.UNG HO QUY COM CO THIT.
VNCK - 0068222 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 100.000đ IBVCB.1901160173218001.Le Thi Thao Xuan Dinh, Tu Liem, Ha Noi Ung ho quy Com co thit
J633 - 0013841 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 1.000.000đ Sender:01309001.DD:190116.SHGD:10004282.BO:NGUYEN THI VIET HOA.NGUYEN THI VIET HOA GUI UNG HO CHUONG TRINH BANH TRUNG CUA QUY
ZZ61 - 0005518 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 300.000đ Sender:01310001.DD:190116.SHGD:10005848.BO:TRUONG MINH HOANG.UNG HO CT CCT
ZZ61 - 0003010 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ Sender:01202001.DD:190116.SHGD:10000400.BO:PHAM THU HA.995216011900609 UNG HO CAC EM NH O VUNG CAO
Y106 - 0000063 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 1.000.000đ NGO MAI PHONG;
VNCK - 0011434 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1901160206549002.co Vu Ngoc Nguyen Hoa, giao vien truong tieu hoc Luong Dinh Cua, Q3, HCM: ung ho quy Com Co Thit
VNCK - 0016860 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1901160162103001.Pippori HCM CCT
VNCK - 0067031 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 500.000đ IBVCB.1901160092568004.nha hao tam ha noi khong co thit
VNCK - 0012731 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ IBVCB.1901160215877002.Vy Da Nang Xay truong hoc cho tre vung cao
VNCK - 0077059 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 100.000đ IBVCB.1901160256284004.KidG UH Qui com co thit
ZZ61 - 0007593 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 2.000.000đ Sender:75101001.DD:190116.SHGD:10000230.BO:KHONG XAC DINH.NGUYEN THI THUY BIEN HOA DONG NA I UNG HO ( VIETCOMBANK CN BA DINH HA NOI
2714 - 0002816 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 400.000đ FTF.CN:9704366800430091016.FrAcc:0161000046336 .ToAcc:0611001917137
6166 - 0000249 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20160119.111205.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
D070 - 0000097 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 2.000.000đ lop ch quy hoach 2014 q2 dh kien truc hn - ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
VNCK - 0010848 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1901160513825002.Nguyen Truong Son Huynh Van Banh Phu Nhuan HCM Tu nguyen
VNCK - 0081918 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 500.000đ IBVCB.1901160144674002.VUONG THANH THAO 179/11/39 Bach Dang, Binh Thanh, TPHCM Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0079362 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 250.000đ IBVCB.1901160162886001.nguyen ngoc van anh 561 dien bien phu monthly
VNCK - 0058797 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ IBVCB.1801160887002003.Le Thi kim Anh Hoc tro ngheo vung cao
D298 - 0000122 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 2.500.000đ CONG TY TNHH BACH TRA DAU GIA AM TU SA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0009895 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 500.000đ Sender:01309001.DD:190116.SHGD:10002282.BO:NGUYEN THI THU THUY.CAC BE QUANG ANH THANH VINH DUC THINH NGAN AN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003912 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ Sender:01201001.DD:190116.SHGD:10001585.BO:KHONG THI THANH HUYE.UNG HO
N634 - 0000076 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 12.849.453đ NGUYEN THI THUY VAN;hoi tinh thuong ao viet ung ho quy tnvc chien dich ao am;
ZZ61 - 0003518 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 100.000đ Sender:01310001.DD:190116.SHGD:10001314.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO
7B42 - 0000118 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 800.000đ nguyen thi thuy van; chi tra _ ung ho quy TNVC - thit trau gac bep. GD TIEN MAT
VNCK - 0071444 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 2.000.000đ IBVCB.1901160769330001.Nguyen Si Phuong (0947170308) dong gop cho TNVC
VNCK - 0067587 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1901160923204002.Ao Ung Tg
VNCK - 0078399 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 300.000đ IBVCB.1901160533264003.Nguyen Cong Dinh Cau giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0074586 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ IBVCB.1901160120636001.Ung ho com co thit Ung ho com co thit Ung ho com co thit
J633 - 0013846 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 3.000.000đ Sender:01309001.DD:190116.SHGD:10004292.BO:NGUYEN THI VIET HOA.NGUYEN THI VIET HOA UNG HO CCT JAPAN
D439 - 0006438 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 500.000đ IBPS/SE:01201001.DD:190116.SH:10002083.BO:TRAN LE HOANG.UNG HO ANH VA QUY, CAM ON ANH
ZZ61 - 0007095 TK chuyển đến 2016 19-01-2016 200.000đ Sender:01348002.DD:190116.SHGD:10002452.BO:NGUYEN THI THU KHANH.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0051680 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 500.000đ IBVCB.1801160312800004.UNG HO CCT
VNCK - 0038027 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 200.000đ IBVCB.1801160753168002.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
VNCK - 0050783 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 100.000đ IBVCB.1801160776780001.Tran Trung Ha Noi Com co thit
VNCK - 0086056 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160787955001.aa aa
VNCK - 0085750 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160319475001.aa aa
ZZ61 - 0007408 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 3.000.000đ Sender:79307001.DD:180116.SHGD:10014599.BO:NGUYEN THUY HIEN. TAP THE LOP 10 CHUYEN HOA TR UONG TRAN DAI NGHIA TPHCM UNG HO
ZZ61 - 0004413 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 500.000đ Sender:01201003.DD:180116.SHGD:10002511.BO:DO THUY LINH.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ49 - 0004328 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 300.000đ Sender:79305006.DD:180116.SHGD:10000063.BO:THAN PHUOC HAI.TAI KHOAN TRICH NO: 140014849164 723, NOI DUNG CHUYEN: UNG HO TAT NIEN COM CO THIT
VNCK - 0019566 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000.000đ IBVCB.1801160690575001.Tran Thi Hong T08 - Times city - Ha noi Ung ho cho cac em don Tet
VNCK - 0099839 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 200.000đ IBVCB.1801160302705002.QUY TRO NGHEO VUNG CAO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CCT
4593 - 0007876 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000.000đ /Ref:P245904{//}NGUYEN THU THUY UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:NGUYEN THU THUY
J633 - 0006458 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 300.000đ Sender:01323001.DD:180116.SHGD:10000088.BO:NGUYEN DUC TRUNG.VC TRUNG THUY UNG HO CCT300K
VNCK - 0085991 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160223315001.aa aa
VNCK - 0085585 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000đ IBVCB.1701160583911002.LE THANH SANG LE THANH SANG
ZZ61 - 0004544 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 1.000.000đ Sender:01310001.DD:180116.SHGD:10000671.BO:HO THI THANH TRA.UNG HO COM CO THIT CHO CAC BE VUNG CAO
4593 - 0006418 TK chuyển đến 2016 18-01-2016 300.000đ /Ref:PHHE1343407{//}UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:THI THU HIEN VO