Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0037251 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 100.000đ Sender:01319001.DD:281216.SHGD:10000883.BO:PHAN THI QUYNH HUONG.IB CK LNH FB PHAN HUON G CK MUA QUAN AO
VNCK - 0531202 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 200.000đ IBVCB.2812160764282001.Chuyen tien
5D37 - 0008765 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ /Ref:P3257363827{//}B/O:NGUYEN TRANG ANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0523214 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 100.000đ IBVCB.2812160967412001.T667789 dong gop
J633 - 0035526 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 200.000đ Sender:01309001.DD:281216.SHGD:10009554.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO QUY
VNCK - 0518542 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ IBVCB.2812160845750002.Moonvov Hanoi tre em vung cao
ZZ61 - 0010851 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 250.000đ Sender:01314001.DD:281216.SHGD:10003183.BO:PHAN THUY AN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010845 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 2.000.000đ Sender:01348002.DD:281216.SHGD:10003579.BO:BUI THI THIEN NGA.BUI THI THIEN NGA C.TIEN QUY TRO NGHEO VUNG CAO : NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0514410 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2812160854528002.Tran Thi Phuong Hoa Vu Ke hoach, Bo Tai nguyen va Moi truong Ung ho cac Chuong trinh chung cua Quy
I000 - 0000081 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 300.000đ nguyen duc cuong ct GD TIEN MAT
XG39 - 0212691 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 1.000.000đ FTF.CN:9704362802921385034.FrAcc:0601000103924 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0008860 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ Sender:01201001.DD:281216.SHGD:10008315.BO:TRAN THANH HUYEN.UNG HO QUY
VNCK - 0498749 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 300.000đ IBVCB.2812160141766003.quyen gop dau gia poster
VNMB - 0968259 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 2.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228968259. Tat nien com co thit
KQ08 - 0000075 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ NGUYEN THI NGOC DIEP GOP AO AM CHO EM GD TIEN MAT
VNMB - 0964608 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 3.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228964608. ban Ken - Duc Khanh HCM tang qua Cac ban vung cao
ZZ61 - 0006509 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 200.000đ Sender:01201001.DD:281216.SHGD:10004837.BO:VU THI THANH HUONG.CO HUONG GUI QUA TET CHO CAC CHAU
ZZ49 - 0003933 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ Sender:79305001.DD:281216.SHGD:10000219.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH NGOAI THUONG VIET NAM (VIE TCOMBANK) CN BA DINH HA NOI , NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0004411 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 100.000đ Sender:01348002.DD:281216.SHGD:10000328.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0458357 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ IBVCB.2812160684381001.Tran Dieu Ha 67B Luong The Vinh Tran Dieu Ha ung ho thuong xuyen CCT thang 12/2016
VNCK - 0457348 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 500.000đ IBVCB.2812160343525001.Ung ho tre em vung cao
J633 - 0005281 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 200.000đ Sender:79302001.DD:281216.SHGD:10000658.BO:NGUYEN ANH TUAN.(CKRMNO: 030216122889139)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0454314 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 600.000đ IBVCB.2812160652131002.gd meoxitrum Q9, HCM CCT thang 11, 12
ZZ61 - 0003290 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 400.000đ Sender:79310001.DD:281216.SHGD:10001478.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP UNG HO QUY
VNMB - 0950938 TK chuyển đến 2016 28-12-2016 2.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20161228950938. ung ho quy
VNCK - 0437223 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2712160005726001.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNVT - 0853883 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 100.000đ VCBVT.84977476021.CT tu 0351000835911.PHAM VAN KIEN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.161227234981354.VNVT20161227853883.Ung ho
ZZ61 - 0010195 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 250.000đ Sender:79201001.DD:271216.SHGD:10005123.BO:NGUYEN THI NGA.CHUYEN TIEN 5 CUON LICH DE BAN
VNCK - 0420229 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 100.000đ IBVCB.2712160393058002.NDAK Ung ho CCT thang 12 2016
XJ44 - 0006262 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 3.000.000đ IBPS/SE:79310001.DD:271216.SH:10009698.BO:NGUYEN KIM THUAN.UNG HO DE TO CHUC TAT NIEN CHO CAC CHAU CUA QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0413829 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 500.000đ IBVCB.2712160770112003.Nguyen Viet Thuy dong gop
1736 - 0000058 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 2.170.000đ BE NGUYEN NGOC NAM KHUE - MANDARIN GARDEN UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0398879 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 8.600.000đ IBVCB.2712160307926001.Nhom cuu SV khoa 1992-1996 Trung Anh (DH Ngoai Ngu HN) ung ho dong bao mien Trung bi lu lut
VNCK - 0397817 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2712160899310004.Ung ho quy tre em ngheo vung cao
2U04 - 0000084 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ NGUYEN VAN HIEU CT GD TIEN MAT
VNCK - 0391546 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 500.000đ IBVCB.2712160078312001.Nguyen Ngoc Bich ung ho CCT- T12
ZZ61 - 0006827 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ Sender:01314001.DD:271216.SHGD:10001306.BO:NGUYEN THI THU HA.BS PHI THAI HA + BS NGUYEN QU ANG VINH GIUP DO CAC CHAU VUNG CAO
VNCK - 0377018 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 4.000.000đ IBVCB.2712160629571001.Pham Ngoc Long 45A, Ngo 121 Thai Ha Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0375957 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 500.000đ IBVCB.2712160232187004.Khanh Thy Phuong Nhan Long Bien, Ha Noi Quy cu lam viec nen lam
ZZ61 - 0004848 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 100.000đ Sender:79310001.DD:271216.SHGD:10003652.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
9574 - 0000040 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 500.000đ KH PHAM MINH PHUONG NT, ND: UNG HO QUY GD TIEN MAT
XL32 - 0000031 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 3.000.000đ ZEN UNG HO THANG 12; GD TIEN MAT
J975 - 0000049 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 5.000.000đ NGUYEN VIET THANG;ung ho;
VNCK - 0366441 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2712160829669001.Le thanh tam BT8 Viet Hung Tro ngheo vung cao
VNCK - 0364136 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 1.000.000đ IBVCB.2712160344819001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0361366 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 200.000đ IBVCB.2712160490311002.Quang Ha Noi ung ho quy com co thit
VNCK - 0360383 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 20.000đ IBVCB.2712160519533001.Tran Ngoc Vu So 9 ngach 10/2 Ton That Tung Tro ngheo vung cao
J633 - 0005833 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 300.000đ Sender:01309001.DD:271216.SHGD:10000958.BO:TRAN THI QUYNH.DON HANG 101248
ZZ01 - 0003073 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 100.000đ Sender:01202001.DD:271216.SHGD:10000142.BO:PHAM QUANG HUY.995216122700177 UNG HO COMCOT HIT T12.2016
VNCK - 0424461 TK chuyển đến 2016 27-12-2016 300.000đ IBVCB.2712160158694001.UNg ho CCT