Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0058936 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 330.000đ IBVCB.2312150365223001.LE THI HUONG GIANG A2703 UDIC COMPLEX HOANG DAO THUY CAU GIAY HN AO UNG TUAN GIAO
VNCK - 0070417 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 220.000đ IBVCB.2312151035199001.Ao ung TG
VNMB - 0159071 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 220.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151223159071. Ao ung TG
VNCK - 0054829 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2312150402705002.Ao Ung TG
VNCK - 0083383 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2312150032652004.Gia dinh Duong Tuyet HN Ao Ung TG Ao Ung TG
VNCK - 0078928 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.2312150069360002.NA NA Ao Ung TG
VNCK - 0054971 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.2312150113353001.Minh Tri Ao ung TG -5xuat
VNMB - 0156444 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151223156444. Ao ung TG
VNCK - 0044964 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ IBVCB.2212150097199001.Ao ung TG
VNCK - 0059045 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 330.000đ IBVCB.2312150707591001.Ao ung TG
VNCK - 0079902 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 300.000đ IBVCB.2312150244796002.Chinh My + UH chien dich khan am Tuan Giao Dien Bien
VNCK - 0079010 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 220.000đ IBVCB.2312150057776001.Ao ung Tuan Giao Ao ung TG Ao ung TG
VNCK - 0059493 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ IBVCB.2312150936195001.Huyen Ha noi Ao ung TG
VNCK - 0054362 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ IBVCB.2312150551557001.Dao Xuan Mai 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
VNCK - 0093648 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ IBVCB.2312150260548001.Ao ung TG
VNCK - 0048267 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ IBVCB.2312150564211001.
VNCK - 0058102 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 100.000đ IBVCB.2312150568823001.nguyen t.t van nt chi Hong Thuy Ung ho ha noi Ung ho Quy TNVC
J633 - 0016577 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 2.200.000đ Sender:79302001.DD:231215.SHGD:10008472.BO:DO HAI AN.(RMNO: 03521512235082) DO HAI AN UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0003357 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 2.200.000đ Sender:79307001.DD:231215.SHGD:10001060.BO:HOANG THI XUAN TRANG.IBAO UNG TG
LJ69 - 0000073 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.500.000đ NGUYEN THI HOANG YEN UNG HO COM CO THIT 950.000D + UNG HO TG 550.000D
J633 - 0015751 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ Sender:01311001.DD:231215.SHGD:10007015.BO:PHAM PHU TRUONG.AO UNG TG
ZZ61 - 0006047 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10008716.BO:PHAM THI QUYNH HOA.995215122304674 AO UNG TG
ZZ61 - 0004852 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10003884.BO:HOANG THI ANH NGUYET.AO UNG TG
J633 - 0007637 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ Sender:01204017.DD:231215.SHGD:10000011.BO:LE THI THANH BINH.UNG HO AO + UNG H. TUAN GIAO (DIEN BIEN) (NHAN TAI CN BA DINH)
J633 - 0003467 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ Sender:01204009.DD:231215.SHGD:10001732.BO:DAO THI MOC HUONG.NHAN TAI CN BA DINH DAO THI MOC HUONG AGRIBANK TAY HO UNG HO AO UNG TG
ZZ61 - 0003277 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 330.000đ Sender:79303001.DD:231215.SHGD:10002560.BO:NGUYEN HOANG MAI.AO UNG TG
ZZ61 - 0004987 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 220.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10005487.BO:CONG THI HA QUYEN.995215122303231 AO UNG TUAN GIAO
4H69 - 0007509 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ /Ref:P233312{//}CHUT TAM LONG GUI CAC CHAU TUAN GIAO-CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI KIEU TRINH
ZZ61 - 0004396 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ Sender:79314001.DD:231215.SHGD:10000069.BO:NGUYEN PHAM THU HA.AO UNG TG MONG CAC BE MUA DO NG KHONG CON LANH NUA
K045 - 0000029 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ nguyen vu quynh thi GD TIEN MAT
VNMB - 0161781 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151223161781. Ao ung Tuan Giao
VNCK - 0053370 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2312150245701001.NGUYEN THI THU THAO TRUNG YEN PLAZA, SO 1 TRUNG HOA, HA NOI AO UNG TUAN GIAO
VNCK - 0055999 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.2312150723127001.Pham Thanh Dung - Ao ung TG
VNCK - 0062060 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.2312150888017001.Ao ung TG
VNCK - 0045637 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 400.000đ IBVCB.2212150358355001.Khanh Thy Phuong Nhan To 23 p.Long Bien q.Long Bien, Ha Noi Ao ung TG
VNMB - 0159864 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 330.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151223159864. Ao ung TG
VNCK - 0057518 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 220.000đ IBVCB.2312150521499001.Ao ung TG
VNCK - 0098664 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ IBVCB.2312150029110001.Ung ho Tuan Giao
VNMB - 0161576 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151223161576. AO UNG TUAN GIAO
VNCK - 0096518 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ IBVCB.2312150611956002.Nguyen Thai Duc AO UNG TG
ZZ07 - 0058561 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 50.000.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10010777.BO:CDCS CHI NHANH BIDV TAY HA NOI.CT TAI TRO THEO HD SO 01/2015/ASXH BIDV.THN NGAY 15.12.2015
J633 - 0008550 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 2.200.000đ Sender:79302001.DD:231215.SHGD:10004373.BO:PHAM THU MINH.(RMNO: 11021512231693) UNG HO 20 BO AO UNG CHO TRE TUAN GIAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0003665 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10001098.BO:DO TU ANH.AO UNG HO TG
ZZ01 - 0003335 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 660.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10001332.BO:CHAU THI LAN THANH.995215122301130 AO UNG TG.
ZZ61 - 0003719 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10002270.BO:PHAM THANH HUONG.995215122301564 AO UNG TG
ZZ61 - 0003021 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:231215.SHGD:10000463.BO:DOAN THI BINH.995215122300613 AO UNG TG
ZZ61 - 0005338 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10005487.BO:TRAN THI HUE.CK
ZZ61 - 0006024 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 250.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10006819.BO:NGUYEN DUC HANH.AO UNG TG
ZZ02 - 0004035 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10001285.BO:DUONG THANH NHAN.THANH TOAN DIEN TU
ZZ61 - 0005510 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10005935.BO:NGUYEN THI NGA.AO UNG TG