Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0018515 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 200.000đ Sender:01309001.DD:241215.SHGD:10005597.BO:NGUYEN THI NGOC HUYEN.AO UNG TG
ZZ61 - 0003006 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ Sender:01202001.DD:241215.SHGD:10000275.BO:PHAM THI TRUNG HAU.995215122400450 PHAM TRUN G HAU UNG HO AO UNG TG
6993 - 0000026 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 2.000.000đ CTY REMY NGUYEN UNG HO CHUONG TRINH AO UNG TG GD TIEN MAT
9P39 - 0000062 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.000.000đ GIA DINH VU KHOI NGUYEN UNG HO QUY GD TIEN MAT
TQ10 - 0000096 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 220.000đ NGUYEN THI NGOC TU;DAI HOC KINH DOANH CONG NGHE HN;AO UNG TG; GD TIEN MAT
VNCK - 0020114 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2412150670396001.Ao ung TG
VNCK - 0005698 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 800.000đ IBVCB.2412150118496001.Vu thu ngoc tu Q4 tphcm Quy CCT
VNCK - 0016311 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 550.000đ IBVCB.2412151015722001.Ao ung TG
VNCK - 0035358 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2412150052630001.Ao ung TG
VNCK - 0030066 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 250.000đ IBVCB.2412150752188002.Nguyen Toan Thang Phu My, Tan Thanh, Ba Ria- vung Tau Ao ung TG
VNCK - 0014713 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 200.000đ IBVCB.2412150785350002.Nguoi hoc Phap Luan Cong TP HCM Ao Ung TG
VNCK - 0002056 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 120.000đ IBVCB.2312150498346001.Dang Duy Nhat CCT Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo
VNCK - 0016723 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ IBVCB.2412150264412001.Ung ho: Ao ung TG
4516 - 0003404 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.595.993đ //Ref:0016OT6125203{//}VAL:151224SGD100, /Tlx:SW1512241123 /Pmnt:AO UNG TG /71A:OUR /B.O:/ 1000015770DOAN QUANG HIEP164 LENTOR LOOP BULLION PARK TOWER 4 03-02 SINGAPORE 789096 /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO VUNG CAOHANDI RESCO521 KIM MA,
I241 - 0000035 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ DOAN THI THU TAM UNG HO AO UNG TUAN GIAO
ZZ61 - 0004613 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 200.000đ Sender:01202001.DD:241215.SHGD:10004670.BO:PHAN NGOC THAO VY.995215122402396 AO UNG TG
Y551 - 0000066 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 2.000.000đ HOANG THI TRANG UNG HO CHIEN DICH 110 NGAN DE BE TUAN GIAO KHONG LANH NUA GD TIEN MAT
L364 - 0000108 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ VU DINH PHUC UNG HO CHUONG TRINH AO UNG TG GD TIEN MAT
1418 - 0000053 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 550.000đ HUYNH THANH HONG NHUNG NOP AO UNG TG GD TIEN MAT
J633 - 0004300 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ Sender:79302001.DD:241215.SHGD:10001114.BO:NGUYEN PHAM KHANH HA.(RMNO: 04021512236355) UNG HO EM BE TUAN GIAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
Q346 - 0000132 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.300.000đ DANG BINH DIEM CHI -AO UNG TG GD TIEN MAT
TV71 - 0000061 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.000.000đ NGUYEN VAN NGUYEN;ao ung TG; GD TIEN MAT
Z054 - 0000049 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ DINH THI LE QUYEN - AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0003714 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ IBVCB.2312150544866001.Ao ung TG
VNCK - 0038403 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 300.000đ IBVCB.2412150173594002.Khanh Thu VT Com Co Thit
VNCK - 0041320 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 220.000đ IBVCB.2412150927789001.Nguyen Mai Van Ao ung TG
VNCK - 0017209 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 130.000đ IBVCB.2412150049120002.DINH LE HUYEN CCT-12/2015
VNCK - 0017051 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ IBVCB.2412150547304001.DINH LE HUYEN Ao ung TG
5D37 - 0007470 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 2.200.000đ /Ref:PALPMZ86763{//}LP VNMZ86763 AO UNG TG D.Vi CHUYEN:NGUYEN T T THUY
ZZ61 - 0004485 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:241215.SHGD:10004245.BO:BUI THI THU HUONG.995215122402142 AO UNG HO T G
ZZ61 - 0003076 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 220.000đ Sender:01201001.DD:241215.SHGD:10000274.BO:NGUYEN MINH TRUNG.AO UNG TG TRUNG YEN
ZZ61 - 0004952 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 110.000đ Sender:01201001.DD:241215.SHGD:10004043.BO:NGUYEN THI LE THUY.AO UNG TG
J633 - 0005188 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 100.000đ Sender:01352002.DD:241215.SHGD:10000009.BO:TRAN THI PHUONG DIEP.AO UNG TG MANHDUC NH TMC P NGOAI THUONG BA DINH
Z823 - 0000014 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ MAI THI LAN HUONG//AO UNG HO CHO TUAN GIAO GD TIEN MAT
6993 - 0000027 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.000.000đ HIEP HOI DOANH NHAN VN TAI HOA KY UNG HO CHUONG TRINH AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0008658 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2412150841540001.AO UNG TUAN GIAO
VNCK - 0027292 TK chuyển đến 2015 24-12-2015 550.000đ IBVCB.2412150111926003.Cong ty TNHH Bao Lam ung ho Ao Ung TG
J633 - 0005977 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.000.000đ Sender:01348002.DD:231215.SHGD:10000319.BO:BUI THI THIEN NGA.BUI THI THIEN NGA CHUYEN TIEN QUY TRO NGHEO VUNG CAO NGO MINH TUAN 50 HANG BAI HA NOI GUI UNG HO
ZZ01 - 0003102 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ Sender:01202002.DD:231215.SHGD:10000007.BO:BUI NGOC QUAN.995215122300647 AO UNG TG
8122 - 0002882 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ FTF.CN:9704366810091913010.FrAcc:0101001128295 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0003036 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 300.000đ Sender:79321001.DD:231215.SHGD:10000307.BO:LE THI QUYNH HOANG HOA TH AM, HA DONG, HA NOI.AO UNG TG
ZZ61 - 0003713 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 200.000đ Sender:01310001.DD:231215.SHGD:10001714.BO:NGUYEN THI THUY TRAM.AO UNG TG
ZZ61 - 0003167 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ Sender:01201003.DD:231215.SHGD:10000514.BO:TRAN THI MINH THANH.CHIEN DICH 110K
J633 - 0004552 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ Sender:01357001.DD:231215.SHGD:10000075.BO:PHAM PHUONG NHUNG.114E8 PHUONG NHUNG GUI AO UNG TG
2260 - 0000037 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 110.000đ NGUYEN THI HOANG AN -AO UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0071972 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 2.200.000đ IBVCB.2312150815363001.AO UNG TG
VNCK - 0050146 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2312150243087001.Ao ung TG
VNCK - 0047289 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 800.000đ IBVCB.2312150408515001.PDD Du an CCT
VNCK - 0090117 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 550.000đ IBVCB.2312150894246001.Hoang Huu Cuong (Tuan Giao) - Ao ung TG
VNCK - 0052332 TK chuyển đến 2015 23-12-2015 500.000đ IBVCB.2312150044645001.NMC UNG HO THANG 12/2015