Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0020577 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10013771.BO:VU HONG MEN.AO UNG HO TUAN GIAO CHUYEN TIEP CN BA DINH HN
0105 - 0007300 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ /Ref:P236427{//}Ao ung TG D.Vi CHUYEN:TRAN THI NGOC DIEP
ZZ61 - 0004287 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ Sender:01311001.DD:291215.SHGD:10003357.BO:LE VAN ANH.CO VAN ANH NGAN HANG QUAN DOI UNGHO AO AM CHO CAC CON
ZZ61 - 0004965 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10006031.BO:NGUYEN THI BICH DIU.995215122903617 NGUYEN TH I BICH DIU UNG HO AO UNG TG
N569 - 0000132 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 23.951.540đ COM CO THIT HUNGARY UH QUY TNVC GD TIEN MAT
JL90 - 0000062 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ TRAN QUOC HA UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0005547 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01201001.DD:291215.SHGD:10001133.BO:PHAM HA TRUNG.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0004125 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01201001.DD:291215.SHGD:10000061.BO:NGUYEN THI THU HONG.UNG HO QUY AO UNG VUNG CAO
0K96 - 0113886 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 400.000đ FTF.CN:9704366800345850019.FrAcc:0181000025813 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0006018 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ Sender:01201001.DD:291215.SHGD:10006075.BO:NGUYEN THAI DUONG.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0003180 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10000891.BO:NGO THI QUYNH CHI.995215122900428 AO UNG TG
ZZ61 - 0005804 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ Sender:79307001.DD:291215.SHGD:10006987.BO:HOANG THI THUY AN.IBAO UNG TG
ZZ61 - 0006170 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ Sender:01201001.DD:291215.SHGD:10006376.BO:DINH THI THANH MAI.AO UNG TG
N720 - 0000090 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 5.000.000đ CTY SACH NHA NAM UNG HO DOANH THU 5TR VAO QUY TNVC GD TIEN MAT
C181 - 0000011 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ AO, UNG TG GD TIEN MAT
VNCK - 0057844 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150815092001.AO UNG TG
VNCK - 0089414 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150426429003.Ung ho CT Ao Ung
VNCK - 0076534 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150047630001.Ao ung TG
VNMB - 0160897 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 330.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151229160897. AO UNG TG
VNMB - 0171409 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151229171409. ung ho cct
VNCK - 0091877 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ IBVCB.2912150917333001.Becon ung ho Ao Ung TG
VNCK - 0072787 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ IBVCB.2912150986426001.Ta Ngoc Huyen Nga Ha Noi Ao Ung TG
VNCK - 0076176 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 100.000đ IBVCB.2912150660978001.Le Duy Tan Kim Chang Thanh Hoa Ung ho Quy
J633 - 0003381 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 2.000.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10001254.BO:PHAM THI LAN.PHAM THI LAN UNG HO KHAN AM VUNG C AO 2015 2016 TAI NGAN HANG VCB CN BA DINH HA NOI
J633 - 0009252 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10004258.BO:PHAM THI TUYET.PHAM THI TUYET UHTG UNG HO TUAN GIAO
ZZ61 - 0004762 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10005614.BO:HOANG THI TUYET CHINH.UNG HO TUAN GIAO
ZZ61 - 0006569 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ Sender:01348002.DD:291215.SHGD:10002448.BO:LE THU HUONG.LE THU HUONG CK UNG HO CHUONG TRIN H AO UNG TG
J633 - 0012049 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ Sender:79302001.DD:291215.SHGD:10005876.BO:LE THI THU HIEN.(RMNO: 03121512298264) AO UNG T G (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0005163 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ Sender:01310001.DD:291215.SHGD:10005044.BO:BUI THI HUONG.BE TU THI HA ANH UNG HO AO UNG TG
M170 - 0005811 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ IBPS/SE:01311001.DD:291215.SH:10004275.BO:BUI XUAN BACH.BUI BACH UNG HO KHAN AM VUNG CAO
N720 - 0000084 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 2.000.000đ CTY CP UNG DUNG CNGHE TRUYEN THONG CTC UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
VNCK - 0013486 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 10.575.000đ IBVCB.2912150057655001.Ta Thi Van Chi Dai ly Nha Trang chuyen tien 218 lich.
VNCK - 0048963 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 2.000.000đ IBVCB.2812150549100001.AO UNG TG
VNCK - 0076415 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150538802001.AO UNG TG/ LUC NGOC BAO
VNCK - 0047646 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ IBVCB.2812150697700001.Ao ung TG
VNCK - 0083987 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150350655002.Mai Dang Ha Noi Danh + Mai ung ho Ao Ung TG
VNCK - 0073432 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912151014638001.Be Nhi Na gop chut qua cho cac ban vung cao
VNCK - 0079310 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150392396001.+ ung ho khan am vung cao 2015-2016
VNCK - 0091930 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 330.000đ IBVCB.2912150714061002.Ung ho cac em
VNCK - 0002408 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ IBVCB.2912150414525001.BE TRAN NGOC MINH CHAU HA NOI AO UNG
VNCK - 0081158 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ IBVCB.2912150829704002.Dinh Ngoc Thuan E602, Lilama, 124 Minh Khai, HN Ung ho TG
VNCK - 0095031 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ IBVCB.2912150706593001.Tran Thi Thu Hang ung ho tre em ngheo vung cao. Cam on anh Tran Dang Tuan
VNCK - 0054751 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ IBVCB.2912150082678001.Dao Thanh Xuan Ao ung TG
VNCK - 0071250 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 100.000đ IBVCB.2912150418624002.Nguyen Ngoc Tu gop quy
VNCK - 0050588 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000đ IBVCB.2912150606290001.HO THI KIM NGAN HO THI KIM NGAN
J633 - 0003169 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ Sender:79302001.DD:291215.SHGD:10000251.BO:NGUYEN DUC THANH.(RMNO: 18021512283788) AO UNG TG (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006287 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01341001.DD:291215.SHGD:10000803.BO:TRAN THI BICH VI.(108CT01153630008)UNG HO CHUON G TRINH AO UNG TG
VNCK - 0075372 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 11.000.000đ IBVCB.2912150997046001.Ron Wulf (Vietnam Veteran) ung ho 100 bo ao am cho tre em vung cao.
VNCK - 0011717 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 2.500.000đ IBVCB.2912150279887001.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0089422 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.500.000đ IBVCB.2912150088605001.Tran Thanh Vu 159 Nguyen Khang Ung ho thuong xuyen