Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0023005 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150740487001.Ao Ung TG
J633 - 0013886 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 5.000.000đ Sender:01319001.DD:301215.SHGD:10000252.BO:NGUYEN THI THANH VAN.IB
M170 - 0005693 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.100.000đ IBPS/SE:01201001.DD:301215.SH:10002989.BO:TRAN BICH HANH.HUA NGOC HA BV DONG DO UNG HO TUA N GIAO 10 BO AO
VNCK - 0051477 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 19.000.000đ IBVCB.3012151046710002.Nguye Lan Huong Chuyen thanh toan tien Lich CCT lan 2
VNCK - 0050030 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3012150856152002.Dinh Thi Xuan chuyen tien Ao Ung TG
VNCK - 0049496 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 750.000đ IBVCB.3012150567868001.Lien 83B LTK mua 15 cuon lich ban mua lich ung ho
VNCK - 0066506 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150121202002.Ung ho Com co thit
VNCK - 0077773 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150877846002.Ung ho Com Co Thit thang 12
VNCK - 0023651 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150711579001.NGUYEN NGUYEN THAO Kim Van Kim Lu - Hoang Mai - Ha Noi Ung ho Quy com co thit - Tro ngheo vung cao
VNCK - 0050487 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 400.000đ IBVCB.3012150679946001.Tu - Dung Luu Phai, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0054907 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 300.000đ IBVCB.3012151005278001.gd meoxitrum Q9 HCM CCT - 12 /2015
VNCK - 0048581 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ IBVCB.3012150791892001.Ung ho CCT Thang 12.2015
VNCK - 0044927 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 150.000đ IBVCB.3012150059476003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNMB - 0182628 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151230182628. cct
VNCK - 0069717 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150384052001.Nguyen Thi Thanh Ha 49 Ly Thai To, Hanoi Ao Ung TG
VNCK - 0017504 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000đ IBVCB.3012150098761001.TRAN BA LOC TRAN BA LOC
J633 - 0019976 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.500.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10012576.BO:NGO THI THUY VAN HA.BE DANG MINH HANH UNG HO TR E EM TUAN GIAO
VNMB - 0157202 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151228157202. nam hoai ung ho
VNCK - 0076250 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 400.000đ IBVCB.2912150445754001.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0055585 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ IBVCB.2912150268546001.Ao ung TG
VNMB - 0171071 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151229171071. ung ho Ao ung Tg
VNCK - 0077721 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ IBVCB.2912150732420001._Ung ho quy tro ngheo vung cao_Huy Bui
VNCK - 0047264 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ IBVCB.2812150507976002.Mai Khoa Ha Noi Tat ca
VNCK - 0050430 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000đ IBVCB.2912150162774002.HUYNH THI THANH HIEN HUYNH THI THANH HIEN
ZZ61 - 0004676 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ Sender:79201001.DD:291215.SHGD:10002848.BO:NGUYEN LUONG HA UYEN.05 BO AO UNG TG
9718 - 0337170 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ FTF.CN:9704366800269430012.FrAcc:0071002175482 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0003394 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 330.000đ Sender:01310001.DD:291215.SHGD:10000873.BO:NGUYEN THI KIM OANH.AO UNG HO TG
ZZ61 - 0004129 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ Sender:79314001.DD:291215.SHGD:10000245.BO:NGUYEN MINH HIEP.BE AN NHIEN VT GUI TANG CAC AN H CHI VUNG CAO
ZZ61 - 0003021 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ Sender:01201001.DD:291215.SHGD:10000190.BO:TRAN THI HA.UNG HO AO AM.
ZZ61 - 0005131 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 200.000đ Sender:79307001.DD:291215.SHGD:10005866.BO:NGUYEN VAN MANH.IBNGUYEN VAN MANH BQP UNG HO CA C CHAU VUNG CAO
N569 - 0000125 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 14.500.000đ DIEU LINH+TRUONG BINH UH QUY TNVC TIEN BAN DAU GIA SACH & TRUYEN TRANH GD TIEN MAT
9P39 - 0000066 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ TMK VA MY TRAN UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0049864 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 3.000.000đ IBVCB.2812150451390001.Ung ho CT Com co thit
VNCK - 0071318 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.100.000đ IBVCB.2912150746572002.Peony Ny DHYHN Ung ho 10 be 110 ngan cho be vung cao ko ret
VNCK - 0056417 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150425696001.Thu Ha HCM ao am
VNMB - 0160008 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 300.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151229160008. do thi nhan tieu dong binh luc ha nam ck
VNCK - 0054866 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 250.000đ IBVCB.2912150411526001.ung ho chuong trinh ao am cho tre vung cao
VNCK - 0063257 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 220.000đ IBVCB.2912150666010001.AO UNG TG
VNCK - 0073062 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ IBVCB.2912150007398002.Ao Ung TG
VNCK - 0077771 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 110.000đ IBVCB.2912150449682001.Ao, Ung TG
VNCK - 0072240 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 50.000đ IBVCB.2912150050246002.Tuy Quy su dung Tuy Quy su dung Tuy Quy su dung
ZZ61 - 0003414 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 1.000.000đ Sender:01616002.DD:291215.SHGD:10000055.BO:TRUONG THI NGOC BICH.AO UNG TG
J633 - 0014324 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ Sender:01323001.DD:291215.SHGD:10000923.BO:NGUYEN THUY PHUONG NAM.UNG HO CHIEN DICH 110170 2,MA CHUONG 754,ST19481708D,TNKMA NDKT1901,MA CHUONG754,ST5674284DTK10069093043,N29/12/2015,LH:A11
VNCK - 0076713 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 100.000đ IBVCB.2912150519718003.Ung ho Quy Com Co Thit cho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0070334 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 550.000đ IBVCB.2912150000580001.Ung ho TG
VNCK - 0091649 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150176289001.be Minh Anh & Nam Anh tp Vung Tau ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0054078 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150958010002.Lan Do Hanoi ung ho Quy
VNCK - 0077949 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 450.000đ IBVCB.2912150727732001.ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0004685 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:291215.SHGD:10002122.BO:NGUYEN THI THAM.CHI EM BAN THANH TRA UNG HO QUY
J633 - 0003186 TK chuyển đến 2015 29-12-2015 500.000đ Sender:79302001.DD:291215.SHGD:10000247.BO:NGUYEN ANH TUAN.(RMNO: 03221512283794) NGUOI VI ET NAM THUONG YEU NGUOI VIET NAM AO UNG TG (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )