Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
N563 - 0000124 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.800.000đ CN CT CP TAP DOAN MK UNG HO CHO CTRINH COM CO THIT, QUY TRO NGHEO VUNG CAO T12.15
J633 - 0004879 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ Sender:01341001.DD:301215.SHGD:10000045.BO:LE THI THANH XUAN.(994CTMP153640001)UNG HO CT C OM CO THIT
J633 - 0016796 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10009811.BO:NGUYEN THI HONG HANH.NGUYEN THI HONG HANH UNG H O 0915958489
ZZ01 - 0005629 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10012124.BO:DANG THI HAI LINH.995215123005778 UNG HO QUY THANG 12 NAM 2016
5757 - 0299413 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ FTF.CN:9704366801528576017.FrAcc:0541001468902 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0008215 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 330.000đ Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10010540.BO:LE THU TRANG.DANH AO AM CHO CAC EM.
J633 - 0019877 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ Sender:01204009.DD:301215.SHGD:90011195.BO:TRAN THI THUAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.NH AN TAI CN BA DINH
J633 - 0010260 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ Sender:01311001.DD:301215.SHGD:10003852.BO:NGUYEN THI BICH NGOC.AO UNG TG
N720 - 0000107 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 2.000.000đ 2 BE BANG VAN+ NHAT NINH UH AO AM 2015-16 GD TIEN MAT
N720 - 0000110 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 550.000đ BAC LAN- UNG HO CHIEN DICH 50 UNG TRE EM GD TIEN MAT
VNMB - 0197981 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 2.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20151230197981. Ung ho quy
VNCK - 0029727 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3012150436357001.Chau Le Tu Quyen kinh gui bac Tuan de bac giup do cac ban vung cao
VNCK - 0016776 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 550.000đ IBVCB.2912150636661001.Ao Ung TG
VNCK - 0026331 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150627767005.Phan Thi Bich Phuong tu thien
VNCK - 0035880 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150312151001.Pham Viet Phuong Chi cu Dang kiem 6, 130 Ly Tu Trong, Q1, Tp. HCM Ung ho cac chau hoc sinh vung cao
VNCK - 0069532 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150684420003.Bao Han-Thanh An 1000 doi ung
VNCK - 0026451 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 400.000đ IBVCB.3012150209399002.nnminh Hanoi Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0083944 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 220.000đ IBVCB.3012150096804001.Ao ung TG
VNCK - 0037302 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ IBVCB.3012150122539001.Ao ung TG
VNCK - 0026490 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150659779001.AO UNG TG
VNCK - 0023883 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150336271001.Ao Ung TG
VNCK - 0056171 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 100.000đ IBVCB.3012150584032004.Nguyen Ngoc Trinh Phuc Yen Vinh phuc Ung ho TG
ZZ61 - 0008799 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 2.200.000đ Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10011429.BO:VO UYEN THU.AO UNG TG
ZZ61 - 0004170 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.100.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10003980.BO:VO THE UY TRAN.995215123002322 AO UNG TG
ZZ61 - 0006802 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 550.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10011525.BO:NGUYEN THI HONG HANH.995215123005546 AO UNG T G
ZZ61 - 0003012 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01202001.DD:301215.SHGD:10000386.BO:TRAN THI HANH.995215123000723 HANH TRAN BIDV UNG HO
J633 - 0007943 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ Sender:01360002.DD:301215.SHGD:10000250.BO:DO HUYEN THANH.UNG HO COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0007408 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 330.000đ Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10008472.BO:HA THANH HUYEN.AO UNG TG
J633 - 0004689 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ Sender:01309001.DD:301215.SHGD:10000532.BO:CHU THI BAO VAN.CHUC MUNG NAM MOI CAC BE
ZZ61 - 0004067 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 150.000đ Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10002503.BO:DO TUAN ANH.AO UNG TG
5763 - 0000128 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 2.000.000đ lieu + duong ung ho GD TIEN MAT
R341 - 0000112 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ phan thi kin tien nt ung ho GD TIEN MAT
1887 - 0000002 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 100.000đ do tien dung 20115053 nop tm GD TIEN MAT
VNCK - 0052088 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.200.000đ IBVCB.3012151026802001.Tung Hanoi ung ho nhan dip cuoi nam, chuc quy luon hoat dong
VNCK - 0013603 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ IBVCB.2912150351039002.HQuan Hanoi Ao ung TG
VNCK - 0039305 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150859825001.ao ung tuan giao
VNCK - 0055551 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150948238002.Pham Thi Nhung Hai Phong ung ho Quy com co thit
VNCK - 0035231 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150868635001.NHH VCB Tre em vung cao
VNCK - 0052618 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 10.500.000đ IBVCB.3012150933034004.Nguyen Lan Huong Thanh toan lan 3 lich CCT 2016.
VNCK - 0030097 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 1.000.000đ IBVCB.3012150382401001.PHI THI BIEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0024870 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 550.000đ IBVCB.3012150674615001.Ao ung TG
VNCK - 0078303 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150564926002.Miso 92/122 XVNT P.21, Q.BThanh Miso ung ho
VNCK - 0036036 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150936823001.Ctrinh Ao Ung TG QuyTro ngheo vung cao (Com Co Thit) Ctrinh Ao Ung TG
VNCK - 0077161 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.3012150786914002.Nguyen Chien Thang Thanh Xuan - HA Noi Ao ung Tuan Giao
VNCK - 0013823 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 500.000đ IBVCB.2912150420755002.Ta Thi Van Chi Ung ho khan am vung cao 2015-2016
VNCK - 0022292 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 400.000đ IBVCB.3012151037315002.Me Nhim T11+T12
VNCK - 0050077 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 220.000đ IBVCB.3012150404928001.Nguyen Thi Duc Hanh Ha Noi Ao ung TG
VNVT - 0183604 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 200.000đ VCBVT.84972701846.CT tu 0361000227421.LE QUYNH ANH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.151230215397016.VNVT20151230183604.nguyen thi dung vp ung ho
VNCK - 0037648 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012151039223001.Pham Xuan An De be vung cao khong lanh
VNCK - 0081361 TK chuyển đến 2015 30-12-2015 110.000đ IBVCB.3012150661198001.Ao ung TG